Rządowy program Rodzina 500+ — sprawiedliwy, oczekiwany i potrzebny

Chci­ałbym przed­staw­ić krótkie oświad­cze­nie Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia na tem­at wprowadzanego przez rząd pro­gra­mu wspar­cia rodzin – Rodz­i­na 500+

Głos Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia

Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia, zrzesza­ją­ca 86 orga­ni­za­cji dzi­ała­ją­cych na rzecz ochrony życia i rodziny, włącza­jąc się do nar­o­dowej dyskusji nt. pro­ponowanego przez Rząd RP pro­gra­mu wspar­cia rodzin wychowu­ją­cych i utrzy­mu­ją­cych dzieci, kwotą 500 zł na dziecko w rodzinie, wyraża uznanie i wdz­ięczność Pani Pre­mier i całe­mu Rzą­dowi RP za przy­go­towanie i deter­mi­nację we wdroże­niu tego przeło­mowego dla pol­s­kich rodzin rozwiązania.

Pod­kreślamy his­to­ryczne znacze­nie tej reformy zarówno dla rodzin jak i całego społeczeńst­wa. Po raz pier­wszy od początku trans­for­ma­cji ustro­jowej rząd zapro­ponował pro­gram, który przy­wraca ele­men­tarną spraw­iedli­wość społeczną i burzy jeden z najbardziej zako­rzenionych stereo­typów, jako­by na poli­tykę rodzin­ną Pol­s­ki nie było stać. Pro­gram ten to nie tylko gest sol­i­darnoś­ci z rodz­i­na­mi ponoszą­cy­mi kosz­ty utrzy­ma­nia młodego pokole­nia, to przełom w myśle­niu o ekonomii, gdzie wspar­cie rodziny trak­tu­je się jako inwest­y­cję i sposób na oży­wie­nie gospodarcze.

Odnosząc się do niek­tórych spraw pod­nos­zonych w deba­cie nad tym rozwiązaniem, chce­my zaz­naczyć, że:

  • aspekt demograficzny pro­ponowanego rozwiąza­nia, choć istot­ny wobec zapaś­ci demograficznej, jaką prze­chodzi Pol­s­ka, nie jest najważniejszy; najważniejszym jest real­iza­c­ja zasad ele­men­tarnej spraw­iedli­woś­ci i sol­i­darnoś­ci społecznej, której rodziny wychowu­jące dzieci mają pra­wo oczekiwać;
  • pro­gram Rodz­i­na 500+ jest zbieżny z rozwiąza­ni­a­mi funkcjonu­ją­cy­mi w kra­jach Unii Europe­jskiej, gdzie świad­cze­nie rodzinne, w zde­cy­dowanej więk­szoś­ci kra­jów nieza­leżne od dochodu, jest oczy­wistym i niekon­trow­er­syjnym ele­mentem poli­ty­ki społecznej państwa;
  • wprowadze­nie kry­teri­um dochodowego dla świad­czenia na pier­wsze dziecko, choć zasadne, może zachę­cać do roz­wodów i życia w związkach niefor­mal­nych – stąd potrze­ba wprowadzenia dodatkowych rozwiązań zapo­b­ie­ga­ją­cych takim sytuacjom.

W imie­niu Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia:

dr Paweł Wosic­ki – prezes
dr inż. Antoni Zię­ba – wiceprezes
Anna Dyn­dul – sekretarz

Chci­ałbym przy­wołać opub­likowany na por­talu www.wPolityce.pl artykuł o pomo­cy państ­wa dla rodzin. Łączne wspar­cie pol­skiego państ­wa dla rodziny z dwójką dzieci to obec­nie 530 euro rocznie; jesteśmy na 24 miejs­cu w UE. Śred­nia uni­j­na wynosi 2 tys. 347 euro. W Polsce finan­sowe wspar­cie państ­wa to 2,4 proc. prze­cięt­nego wyna­grodzenia rodz­iców, mówimy o typowej rodzinie 2+2, co stanowi 20 wynik w UE. Pier­wsze miejsce przy­padło Francji, gdzie ten współczyn­nik wynosi 13,7 proc., czyli praw­ie 6 razy więcej niż w Polsce.

Byłem ostat­nio na spotka­niu z rodz­i­na­mi, widzi­ałem matkę z dwójką dzieci w wieku przed­szkol­nym. Jestem jej bard­zo wdz­ięczny, że wychowu­je dwo­je małych dzieci. Jeżeli za 25 lat będę otrzymy­wał emery­turę, to tylko z pra­cy tych dzieci, które ter­az ta mat­ka trzy­ma na kolanach. Patrząc na nią powiedzi­ałem: — Bądź pozdrowiona, moja żywicielko. Dziet­ność jest wyzwaniem dla sys­te­mu emery­tal­nego i dla państ­wa, dlat­ego zasadne jest akty­wne prowadze­nie poli­ty­ki prorodzinnej.

Musimy popier­ać wszys­tko, co wspiera rozwój dziet­noś­ci rodz­iców wychowu­ją­cych dzieci nie tylko w intere­sie państ­wa, ale także w naszym bard­zo „ego­isty­cznym”. Cieszę się razem z kolega­mi z Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, że pro­gram rodz­i­na 500 + rusza w najbliższym czasie.

 

ikona

TEKST—>


Rzą­dowy pro­gram Rodz­i­na 500+ — spraw­iedli­wy, oczeki­wany i potrzebny
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.