Rozstrzygnięcie konkursu akademickiego pro-life

24 kwiet­nia w Sali Wojew­ódzkiej Bib­lioteki Pub­licznej w Krakowie został rozstrzyg­nięty Konkurs Aka­demicki na prace licenc­jackie i mag­is­ter­skie z zakresu tem­atyki obrony życia człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ralny kres. Konkurs został zor­ga­ni­zowany przez Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka.

Jest to wielki sukces, ponieważ do pier­wszej edy­cji tego konkursu przysłano 23 prace z całej Pol­ski. Prace zostały przysłane z Krakowa, Warszawy, Katowic Szczecina, Olsz­tyna, Lublina, Biel­ska Białej, Tarnowa i Toru­nia. Oce­ni­ała je komisja, której prze­wod­niczył prof. dr hab. Fran­ciszek Adamski, nasz Prze­wod­niczący Zespołu Ekspertów Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia.

Iwona Stroka otrzy­mała I nagroda za pracę mag­is­ter­ską: Prob­lem dzieciobójstwa na tere­nie wojew­ództwa śląskiego, przy­go­towaną pod kierunk­iem dr hab. Ewy Jarosz

Autorka pracy wyko­rzys­tała sze­roką bazę źródłową, a mianowicie akta sądowe, doku­men­tację pol­i­cyjną, a także wypowiedzi sędz­iów orzeka­ją­cych w sprawach dzieciobójstwa. Autorka pos­tu­lowała orga­ni­zowanie kam­panii społecznych infor­mu­ją­cych o for­mach pomocy dla kobiet ciężarnych zna­j­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji życiowej oraz prowadze­nie obow­iązkowej ter­apii psy­cho­log­icznej dla kobiet, które dop­uś­ciły się zabójstwa włas­nych dzieci. Pod­kreśliła także konieczność położe­nia więk­szego nacisku w pro­ce­sie wychowywa­nia dzieci i młodzieży, a także do odpowiedzial­nego rodzicielstwa.

 

Alicja BańczykII nagroda za pracę mag­is­ter­ską: Zaprzes­tanie upor­czy­wej ter­apii na tle orzeczenia Europe­jskiego Try­bunału Praw Człowieka w sprawie Lam­bert i inni prze­ci­wko Francji, przy­go­towaną pod kierunk­iem dr. hab. Michała Kowalskiego

Autorka swo­bod­nie porusza się w trud­nych zagad­nieni­ach prawa uni­jnego wycią­ga­jąc ele­menty, które prze­maw­iały za sza­cunkiem do życia człowieka. W pracy poruszyła prob­lem tzw. upor­czy­wej ter­apii, zarysowu­jąc jed­nocześnie per­spek­tywę cienkiej granicy, jaka prze­b­iega między upor­czywą ter­apią a eutanazją. Cieszymy się, że ta praca trafiła do naszego Stowarzyszenia.

W kat­e­gorii prac licenc­jac­kich jury nie przyz­nało I nagrody. II nagrodę otrzy­mał Dominik Cwikła.

Za pracę pt.: Lob­bing abor­cyjny w pol­s­kich medi­ach, przy­go­towaną pod kierunk­iem dr. hab. Mieczysława Ryby, prof. WSKSiM

Jest to niezwykle ważna praca, która powinna trafić do wszys­t­kich redakcji gazet. Autor w swo­jej pracy przed­stawił sposób dzi­ała­nia lobby abor­cyjnego, zarówno w kwestii mery­to­rycznej, jak i wpły­wa­nia na emocje odbior­ców. Ukazał także kulisy finan­sowego zaplecza lob­bingu aborcyjnego.

 

Joanna Kucia otrzy­mała III nagrodę za pracę licenc­jacką: Anal­iza poziomu wiedzy i postawy małżeństw ze stażem 0–10 lat odnośnie NaPro­TECH­NOL­OGY, przy­go­towaną pod kierunk­iem dr hab. Edyty Barnaś

w swo­jej pracy licenc­jack­iej wyciągnęła wnioski z przeprowad­zonych przez siebie badań empirycznych pod­kreśla­jąc potrzebę pod­noszenia świado­mości małżeństw w zakre­sie prob­lematyki płod­ności, a także zwięk­sza­nia zaan­gażowa­nia lekarzy ginekologów w rozpowszech­ni­anie wiedzy o napro­tech­nologii. Autorka pod­kreśliła konieczność przeprowadzenia wielu akcji społecznych, eduka­cyjnych, infor­ma­cyjnych, które ukaza­łyby prawdę o napro­tech­nologii i zalety tej metody szanu­jącej życie każdego człowieka, a także metody poma­gania małżonkom, którzy mają kłopoty z poczę­ciem i nar­o­dze­niem potomstwa.

Jako orga­ni­za­torzy mamy ogromną radość, ponieważ ten konkurs jest real­iza­cją wezwa­nia św. Jana Pawła II który mówił, że Pol­ska potrze­buje ludzi, którzy kom­pe­tent­nie, mądrze i odważnie staną w obronie życia. Wszys­tkie prace mag­is­ter­skie i licenc­jackie dają nam istotne posz­erze­nie wiedzy, która służy budowa­niu cywiliza­cji życia w Polsce. Zachę­camy wszys­t­kich, którzy piszą prace licenc­jackie, czy mag­is­ter­skie do wzię­cia udzi­ału w II edy­cji naszego konkursu. Warunki konkursu podane są na naszej stronie inter­ne­towej www.pro-life.pl/konkurs-akademicki. Serdecznie zapraszam do udzi­ału w tym konkursie.

Szczęść Boże!

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is required to play this audio clip. Down­load the lat­est ver­sion here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.