Rozstrzygnięcie konkursu akademickiego pro-life

24 kwiet­nia w Sali Wojew­ódzkiej Bib­liote­ki Pub­licznej w Krakowie został rozstrzyg­nię­ty Konkurs Aka­demic­ki na prace licenc­jack­ie i mag­is­ter­skie z zakre­su tem­aty­ki obrony życia człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ral­ny kres. Konkurs został zor­ga­ni­zowany przez Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka.

Jest to wiel­ki sukces, ponieważ do pier­wszej edy­cji tego konkur­su przysłano 23 prace z całej Pol­s­ki. Prace zostały przysłane z Krakowa, Warsza­wy, Katow­ic Szczeci­na, Olsz­ty­na, Lubli­na, Biel­s­ka Białej, Tarnowa i Toru­nia. Oce­ni­ała je komis­ja, której prze­wod­niczył prof. dr hab. Fran­ciszek Adams­ki, nasz Prze­wod­niczą­cy Zespołu Ekspertów Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia.

Iwona Stro­ka otrzy­mała I nagro­da za pracę mag­is­ter­ską: Prob­lem dzieciobójst­wa na tere­nie wojew­ództ­wa śląskiego, przy­go­towaną pod kierunk­iem dr hab. Ewy Jarosz

Autor­ka pra­cy wyko­rzys­tała sze­roką bazę źródłową, a mianowicie akta sądowe, doku­men­tację pol­i­cyjną, a także wypowiedzi sędz­iów orzeka­ją­cych w sprawach dzieciobójst­wa. Autor­ka pos­tu­lowała orga­ni­zowanie kam­panii społecznych infor­mu­ją­cych o for­ma­ch pomo­cy dla kobi­et ciężarnych zna­j­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji życiowej oraz prowadze­nie obow­iązkowej ter­apii psy­cho­log­icznej dla kobi­et, które dop­uś­ciły się zabójst­wa włas­nych dzieci. Pod­kreśliła także konieczność położe­nia więk­szego nacisku w pro­ce­sie wychowywa­nia dzieci i młodzieży, a także do odpowiedzial­nego rodzicielstwa.

 

Alic­ja BańczykII nagro­da za pracę mag­is­ter­ską: Zaprzes­tanie upor­czy­wej ter­apii na tle orzeczenia Europe­jskiego Try­bunału Praw Człowieka w spraw­ie Lam­bert i inni prze­ci­wko Francji, przy­go­towaną pod kierunk­iem dr. hab. Michała Kowalskiego

Autor­ka swo­bod­nie porusza się w trud­nych zagad­nieni­ach prawa uni­jnego wycią­ga­jąc ele­men­ty, które prze­maw­iały za sza­cunkiem do życia człowieka. W pra­cy poruszyła prob­lem tzw. upor­czy­wej ter­apii, zarysowu­jąc jed­nocześnie per­spek­ty­wę cienkiej grani­cy, jaka prze­b­ie­ga między upor­czy­wą ter­apią a eutanazją. Cieszymy się, że ta pra­ca trafiła do naszego Stowarzyszenia.

W kat­e­gorii prac licenc­jac­kich jury nie przyz­nało I nagrody. II nagrodę otrzy­mał Dominik Cwikła.

Za pracę pt.: Lob­bing abor­cyjny w pol­s­kich medi­ach, przy­go­towaną pod kierunk­iem dr. hab. Mieczysława Ryby, prof. WSKSiM

Jest to niezwyk­le waż­na pra­ca, która powin­na trafić do wszys­t­kich redakcji gazet. Autor w swo­jej pra­cy przed­staw­ił sposób dzi­ała­nia lob­by abor­cyjnego, zarówno w kwestii mery­to­rycznej, jak i wpły­wa­nia na emoc­je odbior­ców. Ukazał także kulisy finan­sowego zaplecza lob­bin­gu aborcyjnego.

 

Joan­na Kucia otrzy­mała III nagrodę za pracę licenc­jacką: Anal­iza poziomu wiedzy i postawy małżeństw ze stażem 0–10 lat odnośnie NaPro­TECH­NOL­O­GY, przy­go­towaną pod kierunk­iem dr hab. Edy­ty Barnaś

w swo­jej pra­cy licenc­jack­iej wyciągnęła wnios­ki z przeprowad­zonych przez siebie badań empirycznych pod­kreśla­jąc potrze­bę pod­noszenia świado­moś­ci małżeństw w zakre­sie prob­lematy­ki płod­noś­ci, a także zwięk­sza­nia zaan­gażowa­nia lekarzy ginekologów w rozpowszech­ni­an­ie wiedzy o napro­tech­nologii. Autor­ka pod­kreśliła konieczność przeprowadzenia wielu akcji społecznych, eduka­cyjnych, infor­ma­cyjnych, które ukaza­ły­by prawdę o napro­tech­nologii i zale­ty tej metody szanu­jącej życie każdego człowieka, a także metody poma­gania małżonkom, którzy mają kłopo­ty z poczę­ciem i nar­o­dze­niem potomstwa.

Jako orga­ni­za­torzy mamy ogrom­ną radość, ponieważ ten konkurs jest real­iza­cją wezwa­nia św. Jana Pawła II który mówił, że Pol­s­ka potrze­bu­je ludzi, którzy kom­pe­tent­nie, mądrze i odważnie staną w obronie życia. Wszys­tkie prace mag­is­ter­skie i licenc­jack­ie dają nam istotne posz­erze­nie wiedzy, która służy budowa­niu cywiliza­cji życia w Polsce. Zachę­camy wszys­t­kich, którzy piszą prace licenc­jack­ie, czy mag­is­ter­skie do wzię­cia udzi­ału w II edy­cji naszego konkur­su. Warun­ki konkur­su podane są na naszej stron­ie inter­ne­towej www.pro-life.pl/konkurs-akademicki. Serdecznie zapraszam do udzi­ału w tym konkursie.

Szczęść Boże!


Rozstrzyg­nię­cie konkur­su aka­demick­iego pro-life
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.