Rozpoczyna się 2016 rok

Rok 2016 zapowia­da się niezwyk­le obiecu­ją­co dla obrony życia, każdego człowieka w szczegól­noś­ci życia poczę­tych dzieci.

W pol­skim Sejmie i Sena­cie został wybrany nowy układ sił, a nowym Prezy­den­tem został pan Andrzej Duda, który głośno opowia­da się za obroną życia każdego człowieka. Nieste­ty, dziś przeży­wamy oszcz­er­cze i bru­talne ata­ki pub­licznych i komer­cyjnych mediów na rząd pani Pre­mier Beaty Szy­dło, Prezy­den­ta i lid­erów PiS‑u. Musimy to przetr­wać, ale jak najszy­b­ciej trze­ba dokon­ać zasad­niczej reformy mediów pub­licznych, aby już nigdy nie stały się tubą jed­nej par­tii rządzącej. Sądzę, że przetr­wamy tę medi­al­ną burzę, a mod­l­it­wa, którą otacza­my rządzą­cych pomoże im mądrze, spraw­iedli­wie i skutecznie prowadz­ić naszą Ojczyznę w budowa­niu cywiliza­cji życia. „Nasz Dzi­en­nik” zainicjował wspani­ałą akcję, w której 10 tys. Polaków mod­li się za konkret­nych poli­tyków, posłów, par­la­men­tarzys­tów i min­istrów, a także za Prezy­den­ta pana Andrze­ja Dudę, aby mądrze i spraw­iedli­wie, a także z sukce­sem prowadzili nasz kraj w tych trud­nych czasach.

Wszyscy obroń­cy życia mod­lą się i akty­wnie dzi­ała­ją. Myślę, że ten rozpoczę­ty 2016 rok przyniesie wye­lim­i­nowanie hanieb­nych wyjątków w ustaw­ie chroniącej życie nien­ar­o­d­zonych dzieci. Nie może­my dłużej tolerować zapisów prawnych, które zezwala­ją na zabi­janie dziec­ka poczętego tylko dlat­ego, że lekarze stwierdzili możli­wość poważnej choro­by. W takim przy­pad­ku każdy lekarz powinien leczyć, otacza­jąc chorego, nien­ar­o­d­zonego pac­jen­ta opieką, a nie zabi­jać go!

Trze­ba także wye­lim­i­nować zapis mówią­cy, że jeżeli poczę­cie nastąpiło w wyniku przestępst­wa, to dziecko moż­na zabić. Unii Europe­jskiej taki zapis nie przeszkadza, ale wtrą­ca się w inne nasze wewnętrzne sprawy, pytam: gdzie tu jest logi­ka? W Unii Europe­jskiej znie­siono karę śmier­ci dla najwięk­szych zbrod­niarzy, a bezbron­ny nien­ar­o­d­zony człowiek może być pozbaw­iony życia tylko dlat­ego, jak zapisano w ustaw­ie, że ist­nieje pode­jrze­nie doko­nanego przestępst­wa. Unia Europe­js­ka mil­czy w tak ważnej kwestii.

Musimy także usunąć roz­porządze­nie pod­pisane przez Min­is­terst­wo Zdrowia pozwala­jące na sprzedaż 15-let­nim dziew­czę­tom śmier­cionośnej piguł­ki ellaOne. Jest to wiel­ka kom­pro­mi­tac­ja poprzed­niego Rzą­du i Min­is­terst­wa Zdrowia kierowanego przez pana Bar­tosza Arłukowicza.

Prag­nę przy­pom­nieć, że w naszych pol­s­kich szkołach mamy dobre wychowanie sek­su­alne typu A obow­iązu­jące w przed­mio­cie szkol­nym: Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ). Udało się je obronić pod­czas rządów poprzed­niej koal­icji PO-PSL. Jest to zasługą rzeszy dobrych nauczy­cieli, ucz­ci­wych naukow­ców i akty­wnych dzi­ałaczy pro-life. Musimy edukację sek­su­al­ną typu A umac­ni­ać, ponieważ prowadzi ona do rewela­cyjnych wyników, z których wyni­ka, że na tle kra­jów Europy Zachod­niej mamy najniższą liczbę zajść w ciążę na 1000 nas­to­latek, najniższą liczbę abor­cji na 1000 nas­to­latek, a także najniższe wskaźni­ki zakażeń HIV i zachorowań na AIDS. Musimy edukację typu A umac­ni­ać, a skutecznie blokować pró­by wprowadzenia do naszych szkół demor­al­izu­jącej, niszczącej młodzież edukacji sek­su­al­nej typu B.

Chci­ałbym zaprosić wszys­t­kich obrońców życia na piel­grzymkę, która odbędzie się na Jas­nej Górze. Dzień Świę­toś­ci Życia będzie obchod­zony w Koś­ciele katolickim 4 kwiet­nia. Wszys­t­kich obrońców życia z całej Pol­s­ki zapraszam 2 kwiet­nia w sobotę na Jas­ną Górę, będziemy wów­czas czuwać na mod­l­itwie i słuchać znakomi­tych referatów.

Ufam, że 2016 rok przyniesie nam powszechne obchody Nar­o­dowego Dnia Życia, który został uch­walony przez Sejm RP. Obchody tego dnia odby­wa­ją się od wielu lat, ale ich skala jest abso­lut­nie niewystar­cza­ją­ca. Nar­o­dowy Dzień Życia, w którym mamy pochylić się nad tajem­nicą życia, nad świę­toś­cią życia i nad sposoba­mi ochrony życia, każdego człowieka powinien być obchod­zony na wszys­t­kich szczeblach; od Pałacu Prezy­denck­iego RP, Par­la­men­tu, poprzez Domy Kul­tu­ry, Uczel­nie, Szkoły i Urzędy Mias­ta. Potrzeb­na jest nasza mobi­liza­c­ja, aby ten dzień przyjął powszech­ny charak­ter i umac­ni­ał cywiliza­cję życia w naszej Ojczyźnie.

U progu tego nowego roku jestem pełen optymiz­mu i ufam, że przyniesie on wiele sukcesów w dziele budowa­nia cywiliza­cji życia w naszej Ojczyźnie

Szczęść Boże!


Rozpoczy­na się 2016 rok
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.