Rosną szanse Cywilizacji Życia w Polsce

Na posiedze­niu Sej­mowej Komisji Zdrowia min­is­ter Kon­stan­ty Radzi­wiłł zapowiedzi­ał, że pro­gram doty­czą­cy refun­dacji pro­ce­dury in vit­ro będzie kon­tyn­uowany tylko do połowy przyszłego roku, później już nie!

Z wielkim optymizmem patrzę na pier­wsze tygod­nie urzę­dowa­nia nowego rzą­du, a konkret­nie na decyz­je, jakie pode­j­mu­je Min­is­ter Zdrowia dr Kon­stan­ty Radzi­wiłł. Z doniesień pra­sowych wyni­ka, że pan Radzi­wiłł zapowiedzi­ał zakończe­nie pro­gra­mu in vit­ro do czer­w­ca przyszłego roku. Pro­gra­mu, na który w ostat­nich dni­ach swego urzę­dowa­nia, koal­ic­ja PO-PSL przez­naczyła 309 mil­ionów zło­tych. Zapowiedzi Min­is­tra Zdrowia bard­zo mnie cieszą, bo dofi­nan­sowywanie in vit­ro jest nie tylko zamachem na życie ludzkie i zdrowie, ale także na nasze finanse. W tej nowej sytu­acji poli­ty­cznej trze­ba nadal przy­pom­i­nać te fak­ty, które są przemil­czane w medi­ach pub­licznych i komer­cyjnych. Dziś mamy katas­trofę medi­al­ną, jeśli chodzi o propagowanie cywiliza­cji życia i służe­nie prawdzie w aspekcie ochrony życia każdego człowieka od poczę­cia po nat­u­ral­ny kres. Według danych z klinik zachod­nich, pon­ad 90% poczę­tych dzieci metodą in vit­ro ginie przed nar­o­dze­niem. Stąd słusznie obroń­cy życia apelu­ją, że pro­ce­du­ra in vit­ro jest pro­ce­durą śmier­ci, a nie życia! Nieste­ty, ta praw­da jest blokowana przez telewiz­je pub­liczne i komer­cyjne. Jedynie media katolick­ie i cen­tro­praw­icowe poda­ją prawdę na tem­at skutków in vit­ro. Pro­ce­du­ra ta jak wielokrot­nie apelowal­iśmy do poprzed­niego rzą­du jest związana także z ryzykiem zdrowot­nym, ze wzrostem licznych wad wrod­zonych u tych nielicznie urod­zonych żywo dzieci.

Najwięk­szą winą poprzed­niej ekipy rządzącej PO-PSL, a w dużej mierze Min­is­terst­wa Zdrowia było niewspieranie, niepro­mowanie i nie­fi­nan­sowanie napro­tech­nologii. Wiemy, że jest to meto­da nowoczes­na, ety­cz­na, szanu­ją­ca życie i god­ność człowieka, chronią­ca życie każdej poczętej isto­ty ludzkiej. Metodę napro­tech­nologii trze­ba pro­mować, finan­sować i rozwi­jać. W opar­ciu o fun­dusze państ­wowe powin­ny w najbliższym cza­sie pow­stać ośrod­ki wspier­a­jące napro­te­chonologię. Roz­maw­iałem z lekarzem, który stworzył wspani­ały ośrodek leczenia niepłod­noś­ci metodą napro­tech­nologii, potrze­bował na to 10 ‑15 mil­ionów. Wybu­dował on klinikę wyposażoną w całkow­itą aparaturę potrzeb­ną do zas­tosowa­nia napro­tech­nologii u tych małżonków, którzy nie mogą doczekać się upragnionego potomstwa.

Musimy dalej pow­tarzać, że in vit­ro jest niele­galne w aspekcie prawnym, bo niszczy życie na najw­cześniejszym etapie roz­wo­ju. Prof. Andrzej Zoll, wybit­ny prawnik, parę lat temu jas­no powiedzi­ał, że in vit­ro powin­no być karane, bo podle­ga art. 157a Kodek­su Karnego, powodu­je niszcze­nie poczę­tych istot ludz­kich i istot­ny uszczer­bek na zdrow­iu tych nielicznie urod­zonych dzieci.

Pan min­is­ter Kon­stan­ty Radzi­wiłł powołał także zespół do sprawy anal­izy piguł­ki „dzień po”. Prag­nę przy­pom­nieć, że w lutym tego roku min­is­te­ri­al­ni urzęd­ni­cy niez­god­nie z prawdą mówili, że Komis­ja Europe­js­ka nakaza­ła wprowadz­ić śmier­cionośną pigułkę ellaOne do obiegu, bez recep­ty dla dziew­cząt od 15. roku życia. Ten preparat powinien być bard­zo szy­bko wyco­fany z naszych aptek. Jestem przeko­nany, że nowo powołany zespół pracu­ją­cy i anal­izu­ją­cy przy­padek piguł­ki „dzień po” dojdzie szy­bko do właś­ci­wych wniosków. EllaOne jest pigułką wczesno­poron­ną narusza­jącą ustawę chroniącą życie ludzie z 7 sty­cz­nia 1993 roku.

Na koniec chci­ałbym podzielić się optymisty­czną infor­ma­cją z dalekiej Dominikany. Try­bunał Kon­sty­tucyjny zablokował próbę legal­iza­cji abor­cji w trzech wyjątkowych przy­pad­kach. Miał sytu­ację bard­zo ułatwioną, dlat­ego że Dominikana jest pier­wszym kra­jem na świecie, który we wrześniu 2009 roku do Kon­sty­tucji wprowadz­ił pre­cyzyjny zapis o ochronie każdego człowieka od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci.

Szczęść Boże!


Ros­ną szanse Cywiliza­cji Życia w Polsce
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.