Rok 2014 rokiem kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II

Niech rok 2014 – rok kan­on­iza­cji Jana Pawła II będzie cza­sem Waszej szczegól­nej mod­l­itwy nie tylko w dziele obrony życia ludzkiego, ale także w intencji Koś­cioła, włas­nych rodzin i przyjaciół.

Witam Was w szczegól­nym momen­cie, ponieważ tylko godziny dzielą nas od rozpoczę­cia nowego 2014 roku. Będzie to rok, w którym dokona się kan­on­iza­c­ja bł. Jana Pawła II – najwięk­szego z obrońców życia na świecie, ale także będzie to rok szczegól­nego zobow­iąza­nia dla wszys­t­kich obrońców życia. W encyk­lice Evan­geli­um vitae bł. Ojciec Świę­ty pisze: „Bronić życia i umac­ni­ać je, czcić je i kochać — oto zadanie, które Bóg powierza każde­mu człowiekowi” (EV nr 42). Bł. Jan Paweł II zmo­bi­li­zował tysiące osób do zaan­gażowa­nia się w dzieło obrony życia ludzkiego. Roz­maw­iałem z wielo­ma zagraniczny­mi obroń­ca­mi życia, którzy w krótkiej roz­mowie przyz­nawali, że są obroń­ca­mi życia, ponieważ gdy papież u nich goś­cił, jego przemówienia oraz homil­ia zapal­iły ich do dzieła obrony życia.

W tej dziedzinie potrze­ba wiele różno­ra­kich dzi­ałań, ale najważniejsza zawsze powin­na być mod­l­it­wa. Wzy­wał do niej bł. Jan Paweł II m.in. we wspom­ni­anej wyżej encyk­lice: „Pil­nie potrzeb­na jest wiel­ka mod­l­it­wa za życie, przenika­ją­ca cały świat” (EV nr 100). Cieszy mnie fakt, że mamy w Polsce prężny ruch Duchowej Adopcji Dziec­ka Poczętego i mam nadzieję, że będzie się on dalej rozwi­jał. Niech ros­ną w szere­gi uczest­ni­cy Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci (pro­gram oraz możli­wość zapisu na stron­ie inter­ne­towej www.krucjata.org) oraz ogól­noświa­towej inic­jaty­wy mod­litewnej za życie – World Prayer for Life (www.world-prayer-for-life.org).

Ojciec Świę­ty Jan Paweł II 7 czer­w­ca 1979 roku w Kalwarii Zebrzy­dowskiej apelował do wiernych: „Trze­ba się zawsze mod­lić, a nigdy nie ustawać, powiedzi­ał Pan Jezus. Módl­cie się i ksz­tał­tu­j­cie poprzez mod­l­itwę swo­je życie. „Nie samym chlebem żyje człowiek” i nie samą doczes­noś­cią, i nie tylko poprzez zas­paka­janie doczes­nych – mate­ri­al­nych potrzeb, ambicji, pożą­dań człowiek jest człowiekiem… „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Jeśli mamy żyć tym słowem, słowem Bożym, trze­ba „nie ustawać w mod­l­itwie!” Może to być nawet mod­l­it­wa bez słów. Niech z tego miejs­ca do wszys­t­kich, którzy mnie słucha­ją tutaj albo gdziekol­wiek, przemówi proste i zasad­nicze papieskie wezwanie do mod­l­itwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najis­tot­niejsze orędzie!”.

Niech rok 2014 – rok kan­on­iza­cji Jana Pawła II będzie cza­sem Waszej szczegól­nej mod­l­itwy — nie tylko w dziele obrony życia ludzkiego, ale także w intencji Koś­cioła, włas­nych rodzin i przyjaciół.


Rok 2014 rok­iem kan­on­iza­cji bło­gosław­ionego Jana Pawła II
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.