Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka “Lumen fidei”

Wal­ka w obronie ludzkiego życia od momen­tu poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci to ciągłe zma­ganie cywiliza­cji życia z cywiliza­cją śmierci.

Z pewnym opóźnie­niem ze wzglę­du na okres wakacji chci­ałabym podzielić się z Wami reflek­sją na tem­at pier­wszej encyk­li­ki Ojca Świętego Fran­cisz­ka Lumen fidei – Światło wiary. 

Zan­im prze­jdę do omówienia tego doku­men­tu, poz­wolę sobie zacy­tować frag­ment Lis­tu św. Jana Apos­toła: Wszys­tko bowiem, co z Boga zrod­zone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięst­wem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? (1 List św. Jana 5: 4–5). Od pon­ad 30 lat wraz z przy­jaciół­mi prowadzę walkę w obronie życia. Jest to ciągłe zma­ganie życia ze śmier­cią; wal­ka „świętego obozu” Jezusa Chrys­tusa, Daw­cy życia i Zwycięz­cy śmier­ci z „obozem” szatana. Od początku miałem świado­mość, że wal­ka ta jest już wygrana przez dzieło odkupi­enia Jezusa Chrys­tusa, Jego mękę, ukrzyżowanie i zmartwych­w­stanie. Wiedzi­ałem także że, jako skrom­ni ludzie, na zie­mi nie odniesiemy żad­nych sukcesów, jeżeli nie będziemy ludź­mi wiary.

Jestem ogrom­nie wdz­ięczny papieżowi Fran­ciszkowi, że jako pier­wszą encyk­likę poświę­cił prob­lematyce wiary. We wstępie doku­men­tu Ojciec Świę­ty pisze: ŚWIATŁO WIARY: tym wyraże­niem trady­c­ja Koś­cioła nazwała wiel­ki dar przynie­siony przez Jezusa, który tak oto przed­staw­ia się w Ewan­gelii św. Jana: «Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciem­noś­ci» (J12, 46). Wiel­ka ciem­ność panu­je bowiem tam, gdzie propagu­je się anty­cy­wiliza­cję, bar­barzyńst­wo i śmierć. Potrze­ba światła wiary nam i innym, aby cywiliza­c­ja życia zdoby­wała nowych zwolen­ników i posz­erza­ła zakres swo­jego dzi­ała­nia. Musimy mieć świado­mość, że wiara to wiel­ki dar ofi­arowany nam przez Chrys­tusa. Dar ten może być właś­ci­wie przyję­ty, pielęg­nowany i umac­ni­any, ale może również zostać odrzu­cony lub zlekce­ważony. Ważne jest, abyśmy, szczegól­nie jako obroń­cy życia, umieli przyjąć ten dar z należytą wdz­ięcznoś­cią. Papież Fran­ciszek w encyk­lice Lumen fidei pod­kreśla, że ten Boży dar trze­ba karmić i umac­ni­ać, by nadal wskazy­wał drogę. W tym celu Ojciec Świę­ty zachę­ca nas do słucha­nia i rozważa­nia Słowa Bożego oraz stu­diowa­nia naucza­nia Koś­cioła katolick­iego. Takie postępowanie umoc­ni naszą wiarę oraz uczyni nas mądry­mi, odważny­mi i roztrop­ny­mi obroń­ca­mi życia w tych trud­nych cza­sach. Ojciec Świę­ty w dal­szej częś­ci encyk­li­ki pisze: Człowiek wierny otrzy­mu­je siłę, powierza­jąc się w ręce Boga wiernego. Zachę­cam każdego z Was do przes­tu­diowa­nia encyk­li­ki Lumen fidei, abyśmy moc­ni w wierze budowali cywiliza­cję życia.

 


Reflek­sje obroń­cy życia nad encyk­liką Ojca Świętego Fran­cisz­ka Lumen fidei
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.