Wezwanie do modlitwy

Frag­men­ty wys­tąpi­enia na II Świa­towym Mod­litewnym Kon­gre­sie dla Życia, 12 październi­ka 2007 w Krakowie-Łagiewnikach, po którym przyję­to pro­gram Świa­towej Kruc­jaty Modlitwy.

Wiek XX i początek XXI to okres niekończą­cych się masowych zamachów na życie ludzkie: I woj­na świa­towa, II woj­na świa­towa ze szczegól­ną zbrod­nią Holo­caus­tu, zbrod­nicze rewoluc­je komu­nisty­czne, masowa abor­c­ja, eutanaz­ja, terroryzm.

Masowe zabi­janie poczę­tych dzieci rozpoczęło się w ubiegłym stule­ciu, po „legal­iza­cji” zbrod­ni abor­cji przez komu­nisty­cznego ludobójcę W. I. Leni­na w Związku Sowieckim w 1920 roku.

Drugim przy­wód­cą, który zale­gal­i­zował częś­ciowo zabójst­wo nien­ar­o­d­zonych, był ludobój­ca Adolf Hitler. Ten zbrod­niarz w 1936 roku wprowadz­ił w III Rzeszy „pra­wo” zezwala­jące na zabi­janie chorych czy obar­c­zonych wada­mi dzieci nien­ar­o­d­zonych; w hitlerowskiej III Rzeszy zaczę­to masowo prak­tykować zbrod­nię eutanazji…

II połowa XX wieku przyniosła legal­iza­cję zbrod­ni abor­cji w wielu kra­jach… Zestawmy liczby:

  • I woj­na świa­towa – 10 mil­ionów ofiar,
  • II woj­na świa­towa – 55 mil­ionów ofiar,
  • woj­na z nien­ar­o­d­zony­mi – mil­iard ofiar.

Ta woj­na trwa i każdego roku przy­by­wa kole­jnych 50 mil­ionów zabójstw poczę­tych dzieci, co oznacza, że obec­nie każdego dnia pozbaw­ia się w okrut­ny sposób życia codzi­en­nie około 140 tysię­cy nien­ar­o­d­zonych ludzi, oznacza to więk­szą liczbę ofi­ar niż łącz­na licz­ba zabitych w atakach ato­m­owych w Hirosz­imie i Nagasaki.

Sum­ie­nie ludzkoś­ci – liczącej dzisi­aj około 6 mil­iardów osób – obciąża zbrod­nia jed­nego mil­iar­da zabójstw.
W tym szczegól­nym miejs­cu, w świa­towym Cen­trum Kul­tu Miłosierdzia Bożego, w Krakowie – Łagiewnikach, świado­mi ogro­mu win a także potę­gi Miłosierdzia Bożego, nie popadamy w zwąt­pi­e­nie, nie tracimy nadziei, ale z ufnoś­cią wołamy: „Jezu, ufam Tobie”.

Niech mi wol­no będzie tu w tym miejs­cu, na II Świa­towym Kon­gre­sie Mod­litewnym dla Życia, wobec obrońców życia z 23 kra­jów, z wszys­t­kich kon­ty­nen­tów, przy­toczyć słowa św. Pawła – Apos­toła Narodów:

Gdzie jed­nak wzmógł się grzech, tam jeszcze obfi­ciej rozlała się łas­ka, aby jak grzech zaz­naczył swo­je królowanie śmier­cią, tak łas­ka prze­jaw­iła swe królowanie przez spraw­iedli­wość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrys­tusa, Pana naszego” (Rz 5, 20–21).

Niech nas nie prz­er­aża stras­zli­we żni­wo antykul­tu­ry śmier­ci, chciejmy dostrzec oczy­ma wiary ogrom Łas­ki Jezusa Chrys­tusa, która „czeka” na tych, którzy z Pomocą Bożą pode­jmą zma­gania o obronę życia człowieka.
Widz­imy ogrom zbrod­ni i jesteśmy pewni mocą naszej wiary, że jest nam, każde­mu z nas, przy­go­towany ogrom Łas­ki Wszech­moc­nego Boga do elim­i­nacji tego stras­zli­wego zła.

Pan Jezus powiedział:

Proś­cie a będzie wam dane; szuka­j­cie a zna­jdziecie; kołacz­cie, a otworzą wam” (Mt 7, 7);
„Wszys­tko, o co w mod­l­itwie prosi­cie, stanie się wam, tylko wierz­cie, że otrzy­ma­cie” (Mk 11, 24);

Apos­toł Św. Jan zapisał:

Ufność, którą w Nim pokładamy, pole­ga na przeko­na­niu, że wysłuchu­je On wszys­t­kich naszych próśb zgod­nych z Jego wolą” (1J 5, 14).
Czyż ktokol­wiek z nas może wąt­pić, że nasze proś­by, mod­l­itwy o ochronę życia człowieka nie są zgodne z wolą Bożą?