Wezwanie do modlitwy

Frag­menty wys­tąpi­enia na II Świa­towym Mod­litewnym Kon­gre­sie dla Życia, 12 października 2007 w Krakowie-Łagiewnikach, po którym przyjęto pro­gram Świa­towej Kruc­jaty Modlitwy.

Wiek XX i początek XXI to okres niekończą­cych się masowych zamachów na życie ludzkie: I wojna świa­towa, II wojna świa­towa ze szczególną zbrod­nią Holo­caustu, zbrod­nicze rewolucje komu­nisty­czne, masowa abor­cja, eutanazja, terroryzm.

Masowe zabi­janie poczę­tych dzieci rozpoczęło się w ubiegłym stule­ciu, po „legal­iza­cji” zbrodni abor­cji przez komu­nisty­cznego ludobójcę W. I. Lenina w Związku Sowieckim w 1920 roku.

Drugim przy­wódcą, który zale­gal­i­zował częś­ciowo zabójstwo nien­ar­o­d­zonych, był ludobójca Adolf Hitler. Ten zbrod­niarz w 1936 roku wprowadził w III Rzeszy „prawo” zezwala­jące na zabi­janie chorych czy obar­c­zonych wadami dzieci nien­ar­o­d­zonych; w hitlerowskiej III Rzeszy zaczęto masowo prak­tykować zbrod­nię eutanazji…

II połowa XX wieku przyniosła legal­iza­cję zbrodni abor­cji w wielu kra­jach… Zestawmy liczby:

  • I wojna świa­towa – 10 mil­ionów ofiar,
  • II wojna świa­towa – 55 mil­ionów ofiar,
  • wojna z nien­ar­o­d­zonymi – mil­iard ofiar.

Ta wojna trwa i każdego roku przy­bywa kole­jnych 50 mil­ionów zabójstw poczę­tych dzieci, co oznacza, że obec­nie każdego dnia pozbawia się w okrutny sposób życia codzi­en­nie około 140 tysięcy nien­ar­o­d­zonych ludzi, oznacza to więk­szą liczbę ofiar niż łączna liczba zabitych w atakach ato­m­owych w Hirosz­imie i Nagasaki.

Sum­ie­nie ludzkości – liczącej dzisiaj około 6 mil­iardów osób – obciąża zbrod­nia jed­nego mil­iarda zabójstw.
W tym szczegól­nym miejscu, w świa­towym Cen­trum Kultu Miłosierdzia Bożego, w Krakowie – Łagiewnikach, świadomi ogromu win a także potęgi Miłosierdzia Bożego, nie popadamy w zwąt­pi­e­nie, nie tracimy nadziei, ale z ufnoś­cią wołamy: „Jezu, ufam Tobie”.

Niech mi wolno będzie tu w tym miejscu, na II Świa­towym Kon­gre­sie Mod­litewnym dla Życia, wobec obrońców życia z 23 kra­jów, z wszys­t­kich kon­ty­nen­tów, przy­toczyć słowa św. Pawła – Apos­toła Narodów:

Gdzie jed­nak wzmógł się grzech, tam jeszcze obfi­ciej rozlała się łaska, aby jak grzech zaz­naczył swoje królowanie śmier­cią, tak łaska prze­jaw­iła swe królowanie przez spraw­iedli­wość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrys­tusa, Pana naszego” (Rz 5, 20–21).

Niech nas nie prz­er­aża stras­zliwe żniwo antykul­tury śmierci, chciejmy dostrzec oczyma wiary ogrom Łaski Jezusa Chrys­tusa, która „czeka” na tych, którzy z Pomocą Bożą pode­jmą zma­gania o obronę życia człowieka.
Widz­imy ogrom zbrodni i jesteśmy pewni mocą naszej wiary, że jest nam, każdemu z nas, przy­go­towany ogrom Łaski Wszech­moc­nego Boga do elim­i­nacji tego stras­zli­wego zła.

Pan Jezus powiedział:

Proś­cie a będzie wam dane; szuka­j­cie a zna­jdziecie; kołacz­cie, a otworzą wam” (Mt 7, 7);
„Wszys­tko, o co w mod­l­itwie prosi­cie, stanie się wam, tylko wierz­cie, że otrzy­ma­cie” (Mk 11, 24);

Apos­toł Św. Jan zapisał:

Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przeko­na­niu, że wysłuchuje On wszys­t­kich naszych próśb zgod­nych z Jego wolą” (1J 5, 14).
Czyż ktokol­wiek z nas może wąt­pić, że nasze prośby, mod­l­itwy o ochronę życia człowieka nie są zgodne z wolą Bożą?

Możliwość komentowania jest wyłączona.