Spotkanie rodzin w Meksyku

Wys­tąpi­e­nie dr. inż. Antoniego Zięby na VI Świa­towym Spotka­niu Rodzin w Meksyku w 2009 r.

Mod­l­itwa orężem obrońców życia człowieka

Wasze Emi­nencje, Eksce­lencje!
Drodzy Przyjaciele!

Przy­byłem tu, by mówić o World Prayer for Life, mod­l­itwie zrod­zonej wśród obrońców życia z całego świata, zgro­mad­zonych na II Świa­towym Mod­litewnym Kon­gre­sie dla Życia, który odbył się w Krakowie-Łagiewnikach w 2007 r. Od tego czasu ta mod­litewna inic­jatywa inten­sy­wnie się rozwija. Ludzie modlą się na całym świecie. Nasza strona inter­ne­towa odwiedzana jest przez około 20 tysięcy osób każdego miesiąca. Mod­l­itwa ta uzyskała również bło­gosław­ieństwo kard. Stanisława Dzi­wisza i 25 księży kar­dy­nałów z całego świata.

Teraz przys­tąpię do krótkiego przed­staw­ienia tej inic­jatywy modlitewnej.

Wiek XX i początek XXI to okres niekończą­cych się masowych zamachów na życie ludzkie: l wojna świa­towa, II wojna świa­towa ze szczególną zbrod­nią Holo­caustu, zbrod­nicze rewolucje komu­nisty­czne, masowa abor­cja, eutanazja, terroryzm.

Według rzetel­nych sza­cunków, w XXXXI wieku zabito poprzez abor­cję około jed­nego mil­iarda nien­ar­o­d­zonych ludzi.

I wojna świa­towa przyniosła śmierć ok. 10 mil­ionów ludzi, II wojna świa­towa ok. 55 mil­ionów ofiar; wojna z nien­ar­o­d­zonymi 1 mil­iard ofiar. Ta stras­zliwa wojna z dziećmi nien­ar­o­d­zonymi trwa i ostat­nio każdego roku przy­bywa kole­jnych 50 mil­ionów ofiar.

Masowe zabi­janie poczę­tych dzieci rozpoczęło się w ubiegłym stule­ciu po „legal­iza­cji” zbrodni abor­cji przez komu­nisty­cznego ludobójcę W.I. Lenina w Związku Sowieckim w 1920 roku.

Drugim przy­wódcą, który zale­gal­i­zował częś­ciowo zbrod­nię abor­cji, był ludobójca Adolf Hitler; ten zbrod­niarz w 1936 roku wprowadził w III Rzeszy „prawo” zezwala­jące na zabi­janie chorych, czy obar­c­zonych wadami dzieci nien­ar­o­d­zonych; w hitlerowskiej III Rzeszy zaczęto masowo prak­tykować zbrod­nię eutanazji…

Druga połowa XX wieku przyniosła legal­iza­cję zbrodni abor­cji w wielu kra­jach. Ta wojna trwa i każdego roku przy­bywa kole­jnych 50 mil­ionów zabójstw poczę­tych dzieci, co oznacza, że obec­nie każdego dnia w okrutny sposób pozbawia się życia ponad 140 tysięcy nien­ar­o­d­zonych ludzi.

Bóg — Dawca życia i jego jedyny Pan — dał V przykazanie „Nie zabi­jaj”, a na kar­tach Pisma Świętego zawarł dra­maty­czne ostrzeżenie:

Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!” (Rdz 4,10).

Sum­ie­nie ludzkości, liczącej dzisiaj około 6 mil­iardów osób, obciąża zbrod­nia jed­nego mil­iarda zabójstw. Trudno spoko­jnie o tym mówić, nie sposób nawet pomyśleć o możli­wości kary Bożej za to ogromne zło.

Świadomi ogromu win, a także potęgi Miłosierdzia Bożego, nie popadamy w zwąt­pi­e­nie, nie tracimy nadziei, ale z ufnoś­cią wołamy: „Jezu, ufam Tobie”.

Niech mi wolno będzie przy­toczyć słowa św. Pawła — Apos­toła Narodów:

Gdzie jed­nak wzmógł się grzech, tam jeszcze obfi­ciej rozlała się łaska, aby jak grzech zaz­naczył swoje królowanie śmier­cią, tak łaska prze­jaw­iła swe królowanie przez spraw­iedli­wość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrys­tusa, Pana naszego” (Rz 5,20–21).

Kochani, niech nas nie prz­er­aża stras­zliwe żniwo cywiliza­cji śmierci, chciej­cie dostrzec oczyma wiary ogrom Łaski Jezusa Chrys­tusa, która „czeka” na tych, którzy z Pomocą Bożą pode­jmą zma­gania o obronę życia człowieka.
Widz­imy ogrom zbrodni i jesteśmy pewni mocą naszej wiary, że jest nam, każdemu z nas, przy­go­towany ogrom Laski Wszech­moc­nego Boga do elim­i­nacji tego stras­zli­wego zła.

Warto tu przy­pom­nieć wypowiedź świętej Siostry Faustyny: „…wszelka łaska spływa przez mod­l­itwę” (Dz. 146).

Niech mi wolno będzie przy­pom­nieć też tylko jedną wypowiedź samego Jezusa Chrys­tusa: „Wszys­tko, o co w mod­l­itwie prosi­cie, stanie się wam, tylko wierz­cie, że otrzy­ma­cie” (Mk 11,24).

Pragnę wresz­cie przy­wołać słowa Matki Bożej, zapisane w „Dzi­en­niczku” świętej Siostry Faustyny: „Córko moja, żądam od ciebie mod­l­itwy, mod­l­itwy i jeszcze raz mod­l­itwy za świat (…) wszędzie, zawsze, w każdym miejscu i cza­sie — czy w dzień, czy w nocy, ilekroć się prze­budzisz, módl się duchem. Duchem zawsze trwać na mod­l­itwie można” (Dz. 325).

Teraz pragnę przed­stawić pro­gram mod­l­itwy Word Prayer for Life:
Świadomi ogromu zła, jakiego doko­nano w świecie:

  • mil­ionów zamachów na życie człowieka: abor­cji, eutanazji, manip­u­lacji genetycznych;
  • dostrze­ga­jąc różno­rakie współczesne zagroże­nia życia człowieka;
  • ufa­jąc mocno w Miłosierdzie i Wszech­moc Trój­je­dynego Boga: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz potężne orę­down­ictwo Najświęt­szej Maryi Panny;

rozpoczy­namy 13 października 2007 roku, w dziewięćdziesiątą rocznicę Objaw­ień Fatim­s­kich, w Świa­towym Cen­trum Kultu Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach stałą mod­l­itwę w intencjach:

  • prze­bła­gania Miłosiernego Boga za odrzu­cony dar życia,
  • wzrostu sza­cunku dla życia każdego człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ralny kres,
  • zapewnienia w usta­wodaw­st­wach wszys­t­kich kra­jów bezwarunk­owego prawa do życia każdemu człowiekowi od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci.

Naszymi codzi­en­nymi mod­l­it­wami będą: dziesiątek Różańca Świętego oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Mod­l­itwę będziemy wspierać — w miarę możli­wości — czy­nami miłosierdzia i apos­tolst­wem na rzecz obrony życia.

Apelu­jemy do wszys­t­kich ludzi dobrej woli o włączanie się w to dzieło mod­litewne oraz propagowanie go w swoich środowiskach.

Niech ta mod­l­itwa będzie naszą odpowiedzią na słowa Sługi Bożego Jana Pawła II, zapisane w encyk­lice „Evan­gelium vitae”: „Pil­nie potrzebna jest wielka mod­l­itwa za życie, przenika­jąca cały świat” (EV, nr 100).

Nie wyz­naczamy żad­nych ram cza­sowych dla uczest­ników tej mod­l­itwy; niech każdy obrońca życia sam roztrop­nie zde­cy­duje, jak długo prag­nie uczest­niczyć w tym mod­litewnym dziele.

Oso­biś­cie jestem świad­kiem szczegól­nej łaski, a wręcz cudu doko­nanego przez Wszech­mogącego Boga za przy­czyną licznych modlitw.

Pol­ska jest pier­wszym kra­jem na świecie, który zdele­gal­i­zował abor­cję i wprowadził prawo chroniące nien­ar­o­d­zone dzieci. Stało się to w 1993 roku, po 12 lat­ach ufnej mod­l­itwy tysięcy ludzi o anu­lowanie „prawa abor­cyjnego”.
Proszę więc wszys­t­kich was, drodzy przy­ja­ciele, postaw­cie mod­l­itwę na pier­wszym miejscu wśród wszys­t­kich waszych dzi­ałań na rzecz życia, a Wszech­mogący Bóg i Matka Boża pomogą wam osiągnąć zwycięstwo w waszej walce na rzecz obrony życia zarówno w waszych kra­jach, jak i na całym świecie.

Strona inter­ne­towa Świa­towej Kruc­jaty Mod­l­itwy w intencji obrony życia człowieka: www.world-prayer-for-life.org

Możliwość komentowania jest wyłączona.