Przypomnienie apelu do władz RP w sprawie 455 zaginionych poczętych dzieci

Fun­dac­ja PRO — Pra­wo do Życia w połowie maja 2014 roku skierowała pis­mo do NFZ i Min­is­terst­wa Zdrowia, z prośbą o wyjaśnie­nie losu 455 zagin­ionych nien­ar­o­d­zonych dzieci. Nie otrzy­mano jed­nak odpowiedzi. Dlaczego pol­skie organy państ­wowe nie pod­jęły jakichkol­wiek dzi­ałań kontrolnych?

Poniżej przy­taczam list otwarty Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia w spraw­ie wyjaśnienia losu 455 poczę­tych dzieci.

W połowie maja bieżącego roku media poin­for­mowały o bard­zo poważnej różni­cy doty­czącej licz­by zare­je­strowanych abor­cji (zabójstw poczę­tych dzieci) doko­nanych w Polsce w 2012 roku, zgod­nie z ustawą z dnia 7 sty­cz­nia 1993 r. o planowa­niu rodziny, ochronie pło­du ludzkiego i warunk­ach dopuszczal­noś­ci prz­ery­wa­nia ciąży.

Według danych Min­is­terst­wa Zdrowia doko­nano 752 abor­cji, a według Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia 1207. Różni­ca jest znaczą­ca – 455. Oznacza to, że albo doko­nano kilkuset abor­cji niez­god­nie z prawem, albo wyłud­zono z NFZ pieniądze (około 1 mln zł) za fik­cyjne zabie­gi. W każdym przy­pad­ku w sposób poważny narus­zono pra­wo. Sprawę tę wcześniej ujawniła Fun­dac­ja PRO – Pra­wo do Życia z Warsza­wy, która skierowała w tej spraw­ie pis­ma do NFZ i Min­is­terst­wa Zdrowia, z prośbą o wyjaśnienia.

Od ujawnienia tego fak­tu przez media minęło praw­ie dwa miesiące. Do tej pory Fun­dac­ja PRO nie otrzy­mała żad­nej odpowiedzi w tej spraw­ie: ani od Min­is­terst­wa Zdrowia, ani od Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia – a sprawa doty­czy prze­cież wyjaśnienia losu 455 dzieci!

Jako Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia apelu­je­my o niezwłoczne wyjaśnie­nie tej sprawy przez Min­is­terst­wo Zdrowia i Nar­o­dowy Fun­dusz Zdrowia oraz wyciąg­nię­cie kon­sek­wencji wobec win­nych. Warto nad­mienić, że w podob­nym przy­pad­ku, który miał miejsce w Wielkiej Bry­tanii, powołano par­la­men­tarną komisję śled­czą, której zadaniem jest wyjaśnie­nie nieś­cisłoś­ci w statystykach. Staw­iamy pytanie: dlaczego pol­skie organy państ­wowe nie pod­jęły jakichkol­wiek dzi­ałań kon­trol­nych, dlaczego sprawą nie zain­tere­sowali się dzi­en­nikarze śledczy?

Zwracamy też uwagę, że brak reakcji insty­tucji kon­trol­nych w pod­nos­zonej przez nas spraw­ie rażą­co kon­trastu­je z medi­al­ną, poli­ty­czną i kon­trol­ną akcją pod­jętą prze­ci­wko prof. dr. hab. med. Bog­danowi Chaz­anowi, dyrek­torowi Szpi­ta­la Spec­jal­isty­cznego im. Świętej Rodziny w Warsza­w­ie, po oskarże­niu go o narusze­nie pro­ce­dur. Tym­cza­sem jego „wina” pole­gała jedynie na odwoła­niu się do gwaran­towanej w Kon­sty­tucji RP i Powszech­nej Deklaracji Praw Człowieka ONZ wol­noś­ci sum­ienia i odmowy zabójst­wa ciężko chorego, nien­ar­o­d­zonego dziec­ka oraz współuczest­nict­wa w tym procederze.

Licząc na pod­ję­cie zde­cy­dowanych dzi­ałań w celu wyjaśnienia poruszanej przez nas sprawy, pozosta­je­my w nadziei na współpracę w budowa­niu pra­worząd­nego Państ­wa respek­tu­jącego pra­wo każdego człowieka do życia”.

Łączymy wyrazy szacunku

(-) dr Paweł Wosic­ki – Prezes

(-) dr inż. Antoni Zię­ba – Wiceprezes

(-) Anna Dyn­dul – Sekretarz

Warsza­wa – Poz­nań – Kraków, 16 lip­ca 2014 r.

W okre­sie od maja do grud­nia 2014 roku Fun­dac­ja PRO – Pra­wo do Życia otrzy­mała z Min­is­terst­wa Zdrowia i Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia jedynie odpowiedź o treś­ci: „Sprawa wyma­ga wyjaśnienia”. Kiedy pro­fe­sor Bog­dan Chaz­an odmówił zabi­cia jed­nego ciężko chorego nien­ar­o­d­zonego dziec­ka, rozpoczęła się „burza” medi­al­na i poli­ty­cz­na. W sytu­acji gdy nie wiemy, co dzieje się z 450 nien­ar­o­d­zony­mi dzieć­mi, w medi­ach i w poli­tyce panu­je cisza. Dlaczego służ­by kon­trolne nie intere­su­ją się losem pol­s­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci?


Przy­pom­nie­nie apelu do władz RP w spraw­ie 455 zagin­ionych poczę­tych dzieci
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.