Przygotowania do Narodowego Dnia Życia — propozycje dla placówek oświatowych

Nar­o­dowy Dzień Życia to świę­to, które zostało uch­walone przez Sejm Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej w 2004 roku. W ramach obchodów orga­nizu­je­my kam­panie społeczne poświę­cone wartoś­ci życia.

Bard­zo serdecznie chci­ałbym zachę­cić wszys­t­kich nauczy­cieli, bib­liotekarzy i pra­cown­ików placówek oświa­towych, aby w tym roku w sposób szczegól­ny włączyli się w obchody Nar­o­dowego Dnia Życia. Kilka­naś­cie lat temu Sejm RP przyjął uch­wałę ustanaw­ia­jącą 24 mar­ca Nar­o­dowym Dniem Życia. W tym roku ten dzień przy­pa­da w czwartek Wielkiego Tygod­nia i nie jest to może dobry czas na obchody, ale dyrekc­je szkół, bib­liotek czy innych placówek oświa­towych mogą je zor­ga­ni­zować wcześniej lub później. Jak czy­tamy w uch­wale Sen­atu z 27 sierp­nia 2004 r. o powoła­niu Nar­o­dowego Dnia Życia, dzień ten jest „okazją do nar­o­dowej reflek­sji nad odpowiedzial­noś­cią władz państ­wowych, społeczeńst­wa i opinii pub­licznej za ochronę i budowanie sza­cunku dla życia ludzkiego, szczegól­nie ludzi najm­niejszych, najsłab­szych i zdanych na pomoc innych”.

Zachę­cam do wprowadzenia cza­su reflek­sji nad wielkim darem życia przez pra­cown­ików placówek oświa­towych, urzęd­ników państ­wowych czy dzi­ałaczy samorządów. Nar­o­dowy Dzień Życia powinien być właśnie afir­ma­cją, ukazaniem wartoś­ci życia każdego człowieka od poczę­cia po nat­u­ral­ny kres. Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka dys­ponu­je wielo­ma mate­ri­ała­mi eduka­cyjno-apos­tol­ski­mi, które chęt­nie za dar­mo przekazu­je wszys­tkim zain­tere­sowanym. W tym roku zwró­cil­iśmy się do Min­is­ter Edukacji Nar­o­dowej pani Anny Zalewskiej, aby zech­ci­ała zor­ga­ni­zować ten dzień i sko­rzys­tać z naszych mate­ri­ałów. Mate­ri­ały dostęp­ne są na naszej stron­ie inter­ne­towej www.pro-life.pl. Dostęp­ne są także na stron­ie inter­ne­towej Miesięczni­ka Nauczy­cieli i Wychowaw­ców Katolic­kich „Wychowaw­ca”. Dla nauczy­cieli wszys­t­kich szkół pod­sta­wowych gim­nazjów i śred­nich, redak­torzy z „Wychowaw­cy” przy­go­towali 7 sce­nar­iuszy lekcji, sce­nar­iuszy teatral­nych i kon­spek­tów lekcji, które nauczy­ciele mogą wyko­rzys­tać w swej pra­cy dydak­ty­cznej z okazji Nar­o­dowego Dnia Życia. Oczy­wiś­cie, Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka upoważ­nia wszys­t­kich nauczy­cieli do korzys­ta­nia z tych mate­ri­ałów, udziela­jąc praw copy­right wszys­tkim pra­cown­ikom oświaty w Polsce. Na tej stron­ie, spec­jal­nie przy­go­towanej na Nar­o­dowy Dzień Życia zgro­mad­zone są ulot­ki Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka takie jak:

  1. Dziewięć pierw­szych mie­sięcy ży­cia człowieka
  2. Naukow­cy, le­ka­rze o po­czątku ży­cia człowieka
  3. Strate­gie: pro-life i proaborcyjne
  4. W pol­skiej oświa­cie do­bre wy­cho­wa­nie seksualne
  5. NIE dla śmier­cio­no­śnej pi­gułki „dzień po”!

 

Mate­ri­ały gotowe są do pobra­nia, każdy nauczy­ciel i pra­cown­ik bib­liote­ki może z nich sko­rzys­tać. Na stron­ie inter­ne­towej przez­nac­zonej na obchody Nar­o­dowego Dnia Życia moż­na znaleźć także wys­tawę: „Jan Paweł II w obronie życia człowieka” – są to kolorowe plan­sze o wymi­arze 95x65 cm, poświę­cone obronie życia człowieka ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem naucza­nia św. Jana Pawła II. Ist­nieje możli­wość pobra­nia jej z naszej strony, a później wydrukowa­nia. Wys­tawa ta nie zaw­iera żad­nych drasty­cznych zdjęć, a wszys­tkim ludziom dobrej woli udzielamy na nią praw copy­right.

Na stron­ie zamieszc­zone są także trzy krótkome­trażowe filmy pro-life. Znakomi­cie nada­ją się do wyświ­etle­nia w cza­sie lekcji, ponieważ są to filmy ok. 20-minutowe.

Udostęp­nil­iśmy 20 zdjęć dzieci nien­ar­o­d­zonych tj. od 6. tygod­nia życia w łonie mat­ki do 6 miesią­ca. Zachę­camy wszys­t­kich nauczy­cieli do sko­rzys­ta­nia z tych pozy­ty­wnych i pięknych zdjęć. Przy­dadzą się do przy­go­towa­nia plakatów, wys­taw czy gazetek szkol­nych, aby móc w pełni budować cywiliza­cję życia.

Prag­nę przy­toczyć tekst wspól­nej deklaracji Papieża Fran­cisz­ka i patri­archy moskiewskiego i Całej Rusi Cyryla.

Wzy­wamy wszys­t­kich do poszanowa­nia niezby­wal­nego prawa do życia. Mil­iony dzieci są pozbaw­ione wręcz możli­woś­ci przyjś­cia na świat. Głos dzieci nien­ar­o­d­zonych woła do Boga”.

Usłyszmy ten głos dzieci nien­ar­o­d­zonych, aby zin­ten­sy­fikować nasze dzi­ała­nia w obronie życia każdego poczętego dziecka.

Szczęść Boże!

 


Przy­go­towa­nia do Nar­o­dowego Dnia Życia — propozy­c­je dla placówek oświatowych
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.