Przesłanie XXXVII Pielgrzymki Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Na Jas­nej Górze w sobotę, 18 mar­ca miała miejsce XXXVII Ogólnopol­s­ka Piel­grzym­ka Obrońców Życia. Skupiła około tysią­ca osób z całego kraju.

Trady­cyjnie zain­au­gurowała ją poran­na Msza św. w Kapl­i­cy Cud­ownego Obrazu, której prze­wod­niczył ks. abp senior Stanisław Nowak. W swo­jej homilii moc­no pod­kreślił obow­iązek akty­wnego dzi­ała­nia na rzecz obrony życia każdego człowieka od poczę­cia po nat­u­ral­ny kres. Moc­ne słowa ks. abp. Stanisława Nowa­ka były nie tylko przy­pom­nie­niem, ale także wspar­ciem dla tych, którzy od wielu lat bronią życia nien­ar­o­d­zonych dzieci i niekiedy mogą czuć zniechęce­nie i utrudze­nie. Płomi­en­na homil­ia ks. abp. Stanisława Nowa­ka dodała nam siły i uświadomiła, że w walce o ochronę życia człowieka nigdy nie może­my się wyłączyć. Kole­jnym punk­tem piel­grzym­ki była kon­fer­enc­ja w sali o. Kordeck­iego, gdzie wysłuchal­iśmy słowa ks. bp. Jana Wątro­by, bisku­pa rzes­zowskiego Prze­wod­niczącego Rady ds. Rodziny Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki skierowanego do nas w formie lis­tu. Ksiądz bp. Jan Szkodoń sufra­gan naszej Archi­diecezji Krakowskiej poprowadz­ił mod­l­itwę różańcową.

Później nastąpił szereg refer­atów, a także ważne świadect­wo mat­ki cud­own­ie ura­towanego dziec­ka. Agniesz­ka Janczu­ra wraz z mężem wygłosili wzrusza­jące świadect­wo. Mianowicie u ich cór­ki Ani, kiedy jeszcze była w łonie mat­ki stwierd­zona została przez lekarzy bard­zo poważ­na wada ser­ca zagraża­ją­ca jej życiu. Mat­ka nie dopuszcza­ła myśli o abor­cji. Zmo­bi­li­zowała się cała rodz­i­na i zna­jo­mi do mod­l­itwy w intencji kobi­ety i jej jeszcze nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Udało się także zebrać fun­dusze na oper­ację kar­di­o­log­iczną w słyn­nym ośrod­ku w Monachi­um. Tuż przed oper­acją okaza­ło się, że nastąpiła cud­ow­na poprawa zdrowia. Dziecko jest zdrowe do dnia dzisiejszego. Jest to efekt wytr­wałej i ufnej mod­l­itwy kilkudziesię­ciu osób w całym kra­ju. Jej owocem jest wiel­ka radość rodz­iców, ale także wiel­ka wdz­ięczność Panu Bogu za łaskę okazaną małe­mu nien­ar­o­d­zone­mu dziecku i jego rodz­i­com. Było to prze­j­mu­jące świadect­wo złożone wobec wszys­t­kich zebranych piel­grzymów z Pol­s­ki przez matkę, która trzy­mała na ręku swo­je ura­towane dziecko. Dzięku­je­my Panu Bogu za tę szczegól­ną łaskę okazaną matce, która wiernie stała na grun­cie prawa do życia i wiernie chci­ała służyć w tych trud­nych chwilach swo­je­mu dziecku. His­to­ria zakończyła się dzię­ki Pomo­cy Bożej nadzwyczaj optymistycznie.

Wysłuchal­iśmy także słowa dr. Pawła Wosick­iego Preze­sa Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, a ja krótko przy­pom­ni­ałem o dziesię­ci­ole­ciu pow­sta­nia World Prayer for Life czyli Świa­towej Kruc­jaty Mod­l­itwy za Życie. Kruc­ja­ta pow­stała w październiku 2007 roku pod­czas II Świa­towego Mod­litewnego Kon­gre­su za Życiem w Krakowie – Łagiewnikach. Piel­grzymkę zakończyła trady­cyj­na Dro­ga Krzyżowa na Wałach Jasnogórs­kich, którą poprowadz­ił ksiądz prałat Stanisław Maślanka.

Obroń­cy życia zgro­madzeni na Jas­nej Górze przyjęli przesłanie XXXVII Pielgrzymki

PRZESŁANIE XXXVII Piel­grzym­ki Obrońców Życia, Jas­na Góra, 18 mar­ca 2017

My, uczest­ni­cy XXXVII Piel­grzym­ki Obrońców Życia na Jas­ną Górę, wyrażamy uznanie dla wysiłków rządzą­cych, pode­j­mowanych na rzecz rodziny i lep­szej ochrony rodzi­cielst­wa. Pro­gram 500+ przy­wró­cił wielu rodzi­nom, szczegól­nie wielodziet­nym, god­ność i nadzieję na nor­malne życie, Pro­gram Życie+ łagodzi prob­le­my związane z trud­nym rodzi­cielst­wem. Na apro­batę zasługu­je także wstrzy­manie finan­sowa­nia zabiegów in vit­ro z budże­tu Państ­wa, a także zal­iczanej do tzw. „antykon­cepcji awaryjnej”, mającej jed­nak też dzi­ałanie wczesno­poronne, piguł­ki ella One.

Jed­nocześnie wyrażamy zaniepoko­je­nie brakiem postępu w pra­cach na rzecz pełnej, prawnej ochrony życia dzieci poczę­tych. Niezrozu­mi­ałym jest także wyco­fanie się Min­is­terst­wa Zdrowia z prac mają­cych na celu zablokowanie finan­sowa­nia in-vit­ro z budżetów gmin­nych, a także dal­sze utrzymy­wanie w obiegu środ­ków far­ma­ceu­ty­cznych mają­cych możli­we wczesno­poronne działanie.

Agres­ja i ofen­sy­wa skra­jnie fem­i­nisty­cznych środowisk nie może uspraw­iedli­wiać zaniecha­nia dzi­ałań na rzecz prawa do życia dla każdego człowieka, od momen­tu jego poczę­cia. Nie może też być pretek­stem do zanied­bań w dziedzinie wychowa­nia do odpowiedzial­nego rodzi­cielst­wa i prowadzenia kam­panii edukacyjnych.

Dlat­ego zwracamy się z apelem do poli­tyków o odwagę i zde­cy­dowanie w stanowie­niu prawa służące­mu życiu. Do dzi­en­nikarzy i osób odpowiedzial­nych za środ­ki masowego przekazu o pub­likację mate­ri­ałów afir­mu­ją­cych życie, pokazu­ją­cych prawdę o trag­icznych następst­wach abor­cji i rzetelne ukazy­wanie prob­lematy­ki pro-life. Do lekarzy i pra­cown­ików służ­by zdrowia zwracamy się z apelem o nie ule­ganie presji, kierowanie się sum­ie­niem i poszanowanie życia każdego człowieka. Do wszys­t­kich ludzi dobrej woli apelu­je­my o nie ule­ganie zniechęce­niu i kon­sek­wentne upom­i­nanie się o pra­wo do życia dla każdego, bez wyjątków!

W imie­niu Pielgrzymów

dr Paweł Wosic­ki – Pol­s­ka Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia
dr inż. Antoni Zię­ba – Kruc­ja­ta Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci
Hali­na i Czesław Chytrowie – Duchowa Adopcja

 

Szczęść Boże!

 


Przesłanie XXXVII Piel­grzym­ki Obrońców Życia Człowieka na Jas­ną Górę
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.