Przesłanie XXXVII Pielgrzymki Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Na Jas­nej Górze w sobotę, 18 marca miała miejsce XXXVII Ogólnopol­ska Piel­grzymka Obrońców Życia. Skupiła około tysiąca osób z całego kraju.

Trady­cyjnie zain­au­gurowała ją poranna Msza św. w Kapl­icy Cud­ownego Obrazu, której prze­wod­niczył ks. abp senior Stanisław Nowak. W swo­jej homilii mocno pod­kreślił obow­iązek akty­wnego dzi­ała­nia na rzecz obrony życia każdego człowieka od poczę­cia po nat­u­ralny kres. Mocne słowa ks. abp. Stanisława Nowaka były nie tylko przy­pom­nie­niem, ale także wspar­ciem dla tych, którzy od wielu lat bronią życia nien­ar­o­d­zonych dzieci i niekiedy mogą czuć zniechęce­nie i utrudze­nie. Płomi­enna homilia ks. abp. Stanisława Nowaka dodała nam siły i uświadomiła, że w walce o ochronę życia człowieka nigdy nie możemy się wyłączyć. Kole­jnym punk­tem piel­grzymki była kon­fer­encja w sali o. Kordeck­iego, gdzie wysłuchal­iśmy słowa ks. bp. Jana Wątroby, biskupa rzes­zowskiego Prze­wod­niczącego Rady ds. Rodziny Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski skierowanego do nas w formie listu. Ksiądz bp. Jan Szkodoń sufra­gan naszej Archi­diecezji Krakowskiej poprowadził mod­l­itwę różańcową.

Później nastąpił szereg refer­atów, a także ważne świadectwo matki cud­ownie ura­towanego dziecka. Agnieszka Janczura wraz z mężem wygłosili wzrusza­jące świadectwo. Mianowicie u ich córki Ani, kiedy jeszcze była w łonie matki stwierd­zona została przez lekarzy bardzo poważna wada serca zagraża­jąca jej życiu. Matka nie dopuszczała myśli o abor­cji. Zmo­bi­li­zowała się cała rodz­ina i zna­jomi do mod­l­itwy w intencji kobi­ety i jej jeszcze nien­ar­o­d­zonego dziecka. Udało się także zebrać fun­dusze na oper­ację kar­di­o­log­iczną w słyn­nym ośrodku w Monachium. Tuż przed oper­acją okazało się, że nastąpiła cud­owna poprawa zdrowia. Dziecko jest zdrowe do dnia dzisiejszego. Jest to efekt wytr­wałej i ufnej mod­l­itwy kilkudziesię­ciu osób w całym kraju. Jej owocem jest wielka radość rodz­iców, ale także wielka wdz­ięczność Panu Bogu za łaskę okazaną małemu nien­ar­o­d­zonemu dziecku i jego rodz­i­com. Było to prze­j­mu­jące świadectwo złożone wobec wszys­t­kich zebranych piel­grzymów z Pol­ski przez matkę, która trzy­mała na ręku swoje ura­towane dziecko. Dzięku­jemy Panu Bogu za tę szczególną łaskę okazaną matce, która wiernie stała na grun­cie prawa do życia i wiernie chci­ała służyć w tych trud­nych chwilach swo­jemu dziecku. His­to­ria zakończyła się dzięki Pomocy Bożej nadzwyczaj optymistycznie.

Wysłuchal­iśmy także słowa dr. Pawła Wosick­iego Prezesa Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, a ja krótko przy­pom­ni­ałem o dziesię­ci­ole­ciu pow­sta­nia World Prayer for Life czyli Świa­towej Kruc­jaty Mod­l­itwy za Życie. Kruc­jata pow­stała w październiku 2007 roku pod­czas II Świa­towego Mod­litewnego Kon­gresu za Życiem w Krakowie – Łagiewnikach. Piel­grzymkę zakończyła trady­cyjna Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórs­kich, którą poprowadził ksiądz prałat Stanisław Maślanka.

Obrońcy życia zgro­madzeni na Jas­nej Górze przyjęli przesłanie XXXVII Pielgrzymki

PRZESŁANIE XXXVII Piel­grzymki Obrońców Życia, Jasna Góra, 18 marca 2017

My, uczest­nicy XXXVII Piel­grzymki Obrońców Życia na Jasną Górę, wyrażamy uznanie dla wysiłków rządzą­cych, pode­j­mowanych na rzecz rodziny i lep­szej ochrony rodzi­cielstwa. Pro­gram 500+ przy­wró­cił wielu rodzi­nom, szczegól­nie wielodziet­nym, god­ność i nadzieję na nor­malne życie, Pro­gram Życie+ łagodzi prob­lemy związane z trud­nym rodzi­cielst­wem. Na apro­batę zasługuje także wstrzy­manie finan­sowa­nia zabiegów in vitro z budżetu Państwa, a także zal­iczanej do tzw. „antykon­cepcji awaryjnej”, mającej jed­nak też dzi­ałanie wczesno­poronne, pigułki ella One.

Jed­nocześnie wyrażamy zaniepoko­je­nie brakiem postępu w pra­cach na rzecz pełnej, prawnej ochrony życia dzieci poczę­tych. Niezrozu­mi­ałym jest także wyco­fanie się Min­is­terstwa Zdrowia z prac mają­cych na celu zablokowanie finan­sowa­nia in-vitro z budżetów gmin­nych, a także dal­sze utrzymy­wanie w obiegu środ­ków far­ma­ceu­ty­cznych mają­cych możliwe wczesno­poronne działanie.

Agresja i ofen­sywa skra­jnie fem­i­nisty­cznych środowisk nie może uspraw­iedli­wiać zaniecha­nia dzi­ałań na rzecz prawa do życia dla każdego człowieka, od momentu jego poczę­cia. Nie może też być pretek­stem do zanied­bań w dziedzinie wychowa­nia do odpowiedzial­nego rodzi­cielstwa i prowadzenia kam­panii edukacyjnych.

Dlat­ego zwracamy się z apelem do poli­tyków o odwagę i zde­cy­dowanie w stanowie­niu prawa służącemu życiu. Do dzi­en­nikarzy i osób odpowiedzial­nych za środki masowego przekazu o pub­likację mate­ri­ałów afir­mu­ją­cych życie, pokazu­ją­cych prawdę o trag­icznych następst­wach abor­cji i rzetelne ukazy­wanie prob­lematyki pro-life. Do lekarzy i pra­cown­ików służby zdrowia zwracamy się z apelem o nie ule­ganie presji, kierowanie się sum­ie­niem i poszanowanie życia każdego człowieka. Do wszys­t­kich ludzi dobrej woli apelu­jemy o nie ule­ganie zniechęce­niu i kon­sek­wentne upom­i­nanie się o prawo do życia dla każdego, bez wyjątków!

W imie­niu Pielgrzymów

dr Paweł Wosicki – Pol­ska Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia
dr inż. Antoni Zięba – Kruc­jata Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci
Halina i Czesław Chytrowie – Duchowa Adopcja

 

Szczęść Boże!

 

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is required to play this audio clip. Down­load the lat­est ver­sion here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.