Przesłanie obrońców życia z Jasnej Góry

Trady­cyjnie każdego roku przed uroczys­toś­cią Zwias­towa­nia Pańskiego obroń­cy życia z całej Pol­s­ki spo­tyka­ją się na Jas­nej Górze w auli o. Kordeck­iego, aby wyraz­ić wdz­ięczność Stwór­cy za dar życia. Owocem tego spotka­nia stał się apel do władz naszej Ojczyzny. Tym ważnym przesłaniem, płyną­cym z XXXV piel­grzym­ki obrońców życia, chci­ałbym podzielić się z wszys­tki­mi wierny­mi i ludź­mi dobrej woli.

My, uczest­ni­cy XXXV Piel­grzym­ki Obrońców Życia na Jas­ną Górę, w najwyższym stop­niu zaniepoko­jeni kole­jny­mi inic­jaty­wa­mi i dzi­ała­ni­a­mi wymier­zony­mi w życie ludzkie w najw­cześniejszych eta­pach jego ist­nienia, a także coraz bardziej radykalnym pro­mowaniem ide­ologii gen­der, widząc jedyny ratunek dla Pol­s­ki w powro­cie do naucza­nia społecznego Świętego Jana Pawła, wzy­wamy do opamię­ta­nia, porzuce­nia kul­tu­ry śmier­ci i budowa­nia w naszej Ojczyźnie cywiliza­cji życia i miłoś­ci. Dlat­ego apelu­je­my do:

  • Prezy­den­ta RP o nier­aty­fikowanie prze­mo­cowej Kon­wencji CAHVIO, będącej w swej isto­cie narzędziem wprowadzenia do pol­skiego prawa i poli­ty­ki społecznej, skra­jnie niebez­piecznej dla rodziny, Koś­cioła i całego społeczeńst­wa, ide­ologii gen­der;
  • Rzą­du RP o pilne wyco­fanie z aptek śmier­cionośnych preparatów znanych pod nazwą „piguł­ka dzień po”, które z jed­nej strony niszczą poczęte życie, z drugiej rujnu­ją zdrowie sto­su­ją­cych je kobiet;
  • Sej­mu RP o odrzuce­nie rzą­dowego pro­jek­tu ustawy „o lecze­niu niepłod­noś­ci”, legal­izu­jącego pro­ce­durę in vit­ro, i zastąpi­e­nie jej ustawą zakazu­jącą stosowa­nia tej metody (przy­pom­i­namy – na 10 poczę­tych tą metodą istot ludz­kich przeży­wa tylko jed­na!), a pro­mu­jącej napro­tech­nologię, jako sprawd­zoną i skuteczną metodę leczenia bezpłodności;
  • Oby­wa­teli RP o wybór na urząd Prezy­den­ta RP oso­by, która stać będzie na straży prawa do życia od poczę­cia, bronić będzie kon­sty­tucyjnych praw rodziny, jed­noz­nacznie opowie się prze­ciw ide­ologii gen­der. W tym kon­tekś­cie przy­pom­i­namy kry­teri­um Świętego Jana Pawła, który w tym miejs­cu, 19 czer­w­ca 1983 roku, mówił: „Sto­sunek do daru życia jest wykład­nikiem i pod­sta­wowym sprawdzianem aut­en­ty­cznego sto­sunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykład­nikiem i sprawdzianem aut­en­ty­cznej religi­jnoś­ci i moral­noś­ci”.

W imie­niu Pielgrzymów

dr Paweł Wosic­ki – Pol­s­ka Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia
dr inż. Antoni Zię­ba – Kruc­ja­ta Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci
Hali­na i Czesław Chytrowie – Duchowa Adopc­ja Dziec­ka Poczętego

To przesłanie trze­ba sobie wziąć szczegól­nie do ser­ca. Należy rozpowszech­nić ten Apel wśród wszys­t­kich oby­wa­teli Pol­s­ki, aby na urząd prezy­den­ta wybrana została oso­ba, która będzie bronić życia od poczę­cia aż po nat­u­ral­ny kres. Bard­zo ważnym zadaniem dla nas wszys­t­kich jest obrona pol­skiej rodziny — w związku z tym istotne, abyśmy rozsąd­nie wybrali i zmo­bi­li­zowali innych do udzi­ału w wyb­o­rach. Musimy głosować tylko na tego kandy­da­ta, który mądrze opowia­da się za obroną życia. Kuri­ozal­na wypowiedź pana prezy­den­ta B. Komorowskiego, który powiedzi­ał „Jestem za życiem, dlat­ego jestem za in vit­ro” świad­czy o jego niewiedzy lub chę­ci manip­u­lacji przekazem. Nie moż­na być za życiem i równocześnie popier­ać in vit­ro. Pan Prezy­dent jest w błędzie! Przy­toczę tutaj najwięk­sze na świecie dane statysty­czne, które opub­likował bry­tyjs­ki dzi­en­nik „Dai­ly Tele­graph”, z których wyni­ka, że z 3,5 mil­iona poczę­tych in vit­ro dzieci urodz­iło się zaled­wie 3% żywych. Te statysty­ki dają rzeczy­wisty obraz skutecznoś­ci tej pro­ce­dury śmier­ci i kalect­wa. Ta pro­ce­du­ra jest nam nie potrzeb­na, ponieważ mamy napro­tech­nologię, wiele razy bardziej skuteczną i tańszą. Musimy ją wspier­ać, bo jest to meto­da ety­cz­na, która szanu­je życie i god­ność zarówno małżonków jak i poczętego dziecka.


Przesłanie obrońców życia z Jas­nej Góry
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.