Przed Dniem Świętości Życia i Narodowym Dniem Życia

W uroczys­tość Zwias­towa­nia Pańskiego obchodz­imy Dzień Świę­toś­ci Życia. W tym dniu rozważamy wielką tajem­nicę poczę­cia naszego Zbaw­iciela i Odkupiciela Jezusa Chrys­tusa w łonie Najświęt­szej Maryi Pan­ny. Dzień ten został ustanowiony przez Episkopat Pol­s­ki przed wielu laty i jest dniem powszech­nej mod­l­itwy w intencji obrony życia, każdego człowieka od pier­wszych chwil poczę­cia, aż po nat­u­ral­ny kres. W pol­s­kich parafi­ach odpraw­iane są Msze Święte połąc­zone z przyj­mowaniem przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziec­ka Poczętego. Orga­ni­zowane są także spec­jalne prelekc­je, kon­fer­enc­je, wys­tawy i pro­jekc­je filmów.

W tym roku mamy szczegól­ny powód do mobi­liza­cji mod­litewnej, ponieważ decyzją rzą­du w Polsce została wprowad­zona śmier­cionoś­na piguł­ka „dzień po”. Jest to stras­zli­wy zamach na życie poczę­tych istot ludz­kich i wiel­ki cios dla naszych rodzin, kobi­et i całego społeczeńst­wa. 25 mar­ca to dzień szczegól­nej mod­l­itwy w intencji opamię­ta­nia się władz w Polsce, koal­icji PO-PSL. Decyz­ja o wprowadze­niu tej śmier­cionośnej piguł­ki „dzień po”, której rodowód się­ga do pro­du­cen­tów śmiertel­nego i ludobójczego gazu cyk­lonu B stosowanego przez niemiec­kich zbrod­niarzy w obozach zagłady jest czynem, który budzi trwogę. Rządzą nami ludzie lekce­ważą­cy życie człowieka, niepamię­ta­ją­cy doświad­czeń his­to­rycznych sprzed lat. Ufam, że nasza wytr­wała mod­l­it­wa mil­ionów polaków wyprosi otrzeźwie­nie rządzą­cych, którzy się opamię­ta­ją i wyco­fa­ją decyzję wprowadzenia do naszej ojczyzny tej śmier­cionośnej piguł­ki „dzień po”.

Prośmy Wszech­mogącego Boga o światłość, mądrość, odwagę i deter­mi­nację dla rządzą­cych naszym kra­jem, aby ten śmier­cionośny pro­dukt wyco­fali z obiegu.

Praw­ie 11 lat temu, 27 sierp­nia 2004 roku decyzją pol­skiego Sej­mu został ustanowiony Nar­o­dowy Dzień Życia, obchod­zony 24 mar­ca. W tym dniu mamy szczegól­ną okazję do nar­o­dowej reflek­sji nad odpowiedzial­noś­cią władz państ­wowych, społeczeńst­wa i opinii pub­licznej doty­czącą ochrony i sza­cunku dla życia ludzkiego szczegól­nie dla ludzi najm­niejszych, najsłab­szych, zdanych na pomoc innych.

Dzień ten powinien być moty­wem sol­i­darnoś­ci społecznej, zachętą do wszel­kich dzi­ałań służą­cych wspar­ciu i ochronie życia. Nau­ka jas­no wykaza­ła, że życie człowieka zaczy­na się w momen­cie poczę­cia i to życie musimy chronić od pier­wszych chwil jego istnienia.

W dni­ach 24 i 25 mar­ca pochylmy się z reflek­sją nad zaist­nie­niem nas samych, bo każdy z nas rozpoczął swo­je życie od poje­dynczej komór­ki o wymi­arze 0,1milimetra — nieza­leżnie od tego, jakie sprawu­je stanowisko, ile ma lat, jaki ma wzrost, jaką pos­turę. Każdy z nas i każdy nowy człowiek rozpoczy­na swą ziem­ską egzys­tencję od tego szczegól­nego momen­tu, połączenia komórek rodzi­ciel­s­kich mat­ki i ojca. Jako ludzie wierzą­cy musimy pamię­tać o słowach, które wypowiedzi­ał św. Jan Paweł II jako młody kapłan, dusz­pasterz aka­demic­ki, w koś­ciele św. Flo­ri­ana do stu­den­tów Politech­ni­ki Krakowskiej. Z zachowanych notatek spotkań ze stu­den­ta­mi wiemy, że Ojciec Świę­ty przy­pom­i­nał: „Wiemy, biolo­gia uczy, że życie człowieka zaczy­na się w momen­cie poczę­cia, ale my ludzie wierzą­cy nie może­my zapom­i­nać, że w momen­cie poczę­cia Bóg stwarza nieśmiertel­ną duszę człowieka”.

Zapraszam w sposób szczegól­ny wszys­t­kich naszych słuchaczy tym, którym czas, zdrowie i sytu­ac­ja mate­ri­al­na poz­wolą na jubileuszowa piel­grzymkę obrońców życia do Częs­to­chowy. 21 mar­ca w sobotę o 9:30 rozpoczy­namy Mszą Świętą w Kapl­i­cy Cud­ownego Obrazu.


Przed Dniem Świę­toś­ci Życia i Nar­o­dowym Dniem Życia
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.