Przed Dniem Papieskim

Na początku październi­ka od wielu lat w naszej Ojczyźnie obchod­zony jest Dzień Papies­ki. Uroczys­toś­ci w Krakowie prze­b­ie­gać będą pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją”.

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego ma przy­pom­i­nać nam, że w drodze ku dobru, w drodze za nauczaniem Świętego Jana Pawła II nie może­my ustać ani osłab­nąć, ale tę drogę powin­niśmy pokony­wać z nadzieją. W poprzed­nim spotka­niu pod­kreślałem wielkie zasłu­gi ks. Arcy­bisku­pa Kar­dy­nała Karo­la Woj­tyły w dziele obrony życia. Wiel­ki Świę­ty, nasz rodak całe swo­je życie związał ze szczegól­ną sprawą obrony świę­toś­ci życia każdego człowieka od poczę­cia po nat­u­ral­ny kres.

Dzień papies­ki, który za chwilę będziemy przeży­wać pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją” inspiru­je mnie, żeby przy­pom­nieć słowa św. Jana Pawła II w obronie życia człowieka wygłos­zone pod­czas pier­wszej piel­grzym­ki do naszej Ojczyzny. W homilii wygłos­zonej w Nowym Tar­gu 8 czer­w­ca 1979 roku, Ojciec Świę­ty na zie­mi nowotarskiej pod­kreślił wagę ochrony życia i wal­ki o życie nien­ar­o­d­zonych nie tylko w wymi­arze rodzin­nym, ale i Narodowym.

I życzę, i mod­lę się o to stale, aże­by rodz­i­na pol­s­ka dawała życie, żeby była wier­na święte­mu prawu życia”.

Te słowa Świętego Papieża zain­spirowały grupę kato­lików świec­kich w Krakowie współpracu­ją­cych z Krakowską Kurią Met­ro­pol­i­tal­ną i z Krakowskim Dusz­pasterst­wem Rodzin do zainicjowa­nia Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci. Ta Kruc­ja­ta trwa do dnia dzisiejszego. Zachę­cam wszys­t­kich do włączenia się w nią, przyniosła już bło­gosław­ione efek­ty. Jed­nym z celów tej Kruc­jaty była proś­ba Wszech­moc­nego Boga o to, aby anu­lowano obow­iązu­jącą wów­czas jeszcze z cza­sów stal­i­nows­kich ustawę, zezwala­jącą prak­ty­cznie na niczym nieogranic­zone zabi­janie nien­ar­o­d­zonych dzieci i zastąpi­e­nie prawem chronią­cym życie każdego poczętego dziecka.

W sty­czniu 1993 roku Sejm anu­lował tę zbrod­niczą ustawę stal­i­nowską i przyjął pra­wo chroniące życie dzieci nien­ar­o­d­zonych nieste­ty z trze­ma wyjątka­mi, ale był to i jest ogrom­ny postęp w sto­sunku do tego co mieliśmy przez dziesię­ci­ole­cia PRL‑u. Sprawa zaczęła się od tych słów Papieża wypowiedzianych w Nowym Tar­gu: „I życzę, i mod­lę się o to stale, żeby rodz­i­na pol­s­ka dawała życie, żeby była wier­na święte­mu prawu życia”.

Kiedy mówimy o Papieżu obroń­cy życia, musimy abso­lut­nie naw­iązać do Jego fun­da­men­tal­nej Encyk­li­ki Evan­geli­um Vitae ogłos­zonej 25 mar­ca 1995 roku.

Zna­jdziemy tam wiele wspani­ałych wskazań i diag­noz wielu sytu­acji między­nar­o­dowych. Jest tam także zawarte bard­zo ważne zdanie: „Pil­nie potrzeb­na jest wiel­ka mod­l­it­wa za życie, przenika­ją­ca cały świat”. W dziele obrony życia potrze­ba jest wielu różnych dzi­ałań, ale mod­l­it­wa ma być tym pier­wszym zadaniem, które powin­niśmy pod­jąć w obronie życia nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Przy­toczę jeszcze jed­no zdanie z Encyk­li­ki Evan­geli­um Vitae: „Bronić życia i umac­ni­ać je, czcić je i kochać oto zadanie, które Bóg powierza każde­mu człowiekowi”. W dzieło obrony życia powinien się angażować każdy z nas, oczy­wiś­cie na miarę swoich możli­woś­ci, stanu zdrowia i sytu­acji zawodowej czy rodzinnej.

Zapraszam jeszcze raz na II Małopol­s­ki Masz Rodzinie i Życiu TAK! 8 październi­ka (niedziela) o godzinie 10:00 w Kat­e­drze Wawel­skiej zostanie kon­cele­browana Msza Świę­ta pod prze­wod­nictwem Met­ro­pol­i­ty ks. Arcy­bisku­pa Mar­ka Jędraszewskiego. Na Marszu Małopol­skim będziemy goś­cić wielu wybit­nych obrońców życia z całego kra­ju jak np.: Ewę Kowalewską z Gdańs­ka, ks. Tomasza Kance­lar­czy­ka ze Szczeci­na, Preze­sa Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia z Poz­na­nia Pawła Wosick­iego. Zaprasza­my wszystkich!

Na zakończe­nie proszę posłuchać słów naszego Ks. Arcy­bisku­pa Mar­ka Jędraszewskiego zachę­ca­jącego do udzi­ału w II Małopol­skim Marszu:

Już niedłu­go 8 październi­ka w niedzielę o godzinie 10:00 Mszą Świętą w Kat­e­drze na Wawelu rozpoczniemy II Małopol­s­ki Marsz dla życia i rodziny. Bądźmy wszyscy razem o 10:00 – 8 październi­ka na Wawelu, a potem tam gdzie nas szlak tego Marszu poprowadzi”.


Przed Dniem Papieskim
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.