Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce

Dopuszcze­nie środ­ków wczesno­poron­nych do pol­s­kich aptek stanowi poważne narusze­nie Ustawy z dnia 7 sty­cz­nia 1997 roku o planowa­niu rodziny, ochronie pło­du ludzkiego i warunk­ach dopuszczal­noś­ci prz­ery­wa­nia ciąży; Ustawy o Rzeczniku Praw Dziec­ka z dnia 6 sty­cz­nia 2000 roku, w której czy­tamy, że obow­iązkiem tego urzęd­ni­ka państ­wowego jest ochrona praw i dobra dzieci.

Dzisi­aj chci­ałbym podzielić się z wami ważnym doku­mentem (oświad­cze­niem, protestem) w spraw­ie dopuszczenia w pol­s­kich aptekach środ­ków wczesno­poron­nych. Pow­stał on dzię­ki inic­jaty­wie Pana Mar­ka Jur­ka – prze­wod­niczącego Praw­icy Rzeczy­pospo­litej, byłego Marsza­ł­ka Sej­mu Rzeczy­pospo­litej. Poniżej zamieszczam tekst protes­tu, skierowany do preze­sa Urzę­du Rejes­tracji Pro­duk­tów Leczniczych, Wyrobów Medy­cznych i Pro­duk­tów Biobójczych. Lekarze, prawni­cy, poli­ty­cy oraz ludzie kul­tu­ry zwraca­ją uwagę, że dopuszcze­nie do dys­try­bucji środ­ków wczesno­poron­nych jest zła­maniem prawa.

Apel o nieła­manie ustawy o ochronie życia przez „Urząd Rejes­tracji Pro­duk­tów Leczniczych, Wyrobów Medy­cznych i Pro­duk­tów Biobójczych”

Dopuszcze­nie do dys­try­bucji w pol­s­kich aptekach środ­ków wczesno­poron­nych, a więc po pros­tu abor­cyjnych, stanowi oczy­wiste zła­manie pol­skiego prawa. Uznawanie preparatów takich jak escapelle czy uno-one za antykon­cep­cyjne (czyli uniemożli­wia­jące poczę­cie dziec­ka, a nie jego rozwój i urodze­nie) jest zwycza­jnym kłamst­wem. Wzy­wamy zatem preze­sa Urzę­du Rejes­tracji Pro­duk­tów Leczniczych, pana Grze­gorza Ces­sa­ka, do naty­ch­mi­as­towego for­mal­nego wyco­fa­nia poz­wole­nia na dopuszcze­nie do obro­tu wszel­kich preparatów o dzi­ała­niu poron­nym, a wszys­tkie władze pub­liczne – do prze­ci­wdzi­ała­nia omi­ja­niu prawa, które chronić ma życie najsłabszych.

Pod apelem pod­pisali się:

 • Krzysztof Bukiel – prze­wod­niczą­cy Ogólnopol­skiego Związku Zawodowego Lekarzy
 • prof. Bog­dan Chaz­an – lekarz ginekolog
 • Marek Dobrowol­s­ki – prawnik kon­sty­tucjon­al­ista, KUL
 • Jan Dziedz­iczak – prze­wod­niczą­cy sej­mowego Zespołu Ochrony Życia
 • Andrzej Horubała – pis­arz, pro­du­cent telewizyjny
 • Jan Maria Jack­ows­ki – sen­a­tor, publicysta
 • Bar­tosz Józwiak – prze­wod­niczą­cy Unii Poli­ty­ki Realnej
 • Marek Jurek – prze­wod­niczą­cy Praw­icy Rzeczypospolitej
 • Dar­iusz Karłow­icz – filo­zof, prezes Fun­dacji Świętego Mikołaja
 • Adam Kisiel – redak­tor naczel­ny Tygod­ni­ka Rodzin Katolic­kich „Źródło”
 • Dar­iusz Kłeczek – lekarz, przed­staw­iciel wniosko­daw­ców wpisa­nia do Kon­sty­tucji RP prawa do życia od poczę­cia w Sejmie V kadencji
 • Paweł Kow­al – poseł do Par­la­men­tu Europe­jskiego (Pol­s­ka Jest Najważniejsza)
 • Ewa Kowalews­ka – Forum Kobi­et Polskich
 • Lech Kowalews­ki – Klub Przy­jaciół Ludzkiego Życia
 • Mieczysław Maziarz – lekarz, sen­a­tor VI kadencji, rad­ny powiatu kolbuszowskiego
 • Paweł Mil­carek – filo­zof, redak­tor naczel­ny „Chris­tian­i­tas”
 • Wiesław Moraws­ki – lekarz, wiceprze­wod­niczą­cy Rady Mias­ta Przemyśla
 • Stanisław Pię­ta – poseł na Sejm RP (Pra­wo i Sprawiedliwość)
 • Mar­i­an Pił­ka – wiceprze­wod­niczą­cy Praw­icy Rzeczypospolitej
 • Jarosław Sell­in – poseł na Sejm RP (Pra­wo i Sprawiedliwość)
 • Fran­ciszek Ste­fa­niuk – poseł na Sejm RP (Pol­skie Stron­nict­wo Ludowe)
 • Antoni Szy­mańs­ki – socjolog, b. prze­wod­niczą­cy Komisji Rodziny w Sejmie i w Sena­cie RP
 • Katarzy­na Urban – sekre­tarz redakcji Zeszytów Prob­le­mowych „Służ­ba Życiu”
 • Kaz­imierz Michał Ujaz­dows­ki – poseł na Sejm RP (Pra­wo i Sprawiedliwość)
 • prof. Michał Woj­ciechows­ki – teolog, Uni­w­er­sytet Olsztyński
 • Han­na Wujkows­ka – lekarz, bioe­tyk, dorad­ca Pre­miera ds. Rodziny za rządów PiS
 • Antoni Zię­ba – prezes Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Prosimy o włączanie się w pod­pisy­wanie powyższego protes­tu. Dopuszcze­nie środ­ków wczesno­poron­nych do pol­s­kich aptek stanowi poważne narusze­nie Ustawy z dnia 7 sty­cz­nia 1997 roku o planowa­niu rodziny, ochronie pło­du ludzkiego i warunk­ach dopuszczal­noś­ci prz­ery­wa­nia ciąży; Ustawy o Rzeczniku Praw Dziec­ka z dnia 6 sty­cz­nia 2000 roku, w której czy­tamy, że obow­iązkiem tego urzęd­ni­ka państ­wowego jest ochrona praw i dobra dzieci. W rozu­mie­niu Ustawy o Rzeczniku Praw Dziec­ka „dzieck­iem jest każ­da isto­ta ludz­ka od poczę­cia do osiąg­nię­cia pełno­let­noś­ci” (Dz. U. z dnia 31 sty­cz­nia 2000 r., Art. 2.1.). Wzy­wamy Urząd Rejes­tracji Pro­duk­tów Leczniczych, Wyrobów Medy­cznych i Pro­duk­tów Biobójczych do wyco­fa­nia decyzji o dopuszcze­niu do sprzedaży w pol­s­kich aptekach środ­ków wczesnoporonnych.


Protest prze­ci­wko dopuszcze­niu środ­ków wczesno­poron­nych do dys­try­bucji w Polsce
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.