Protest Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia wobec działań rządu koalicji PO-PSL zagrażających zdrowiu i życiu Polaków

Domagamy się real­iza­cji art. 68 Kon­sty­tucji Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, w którym zapisano: „Oby­wa­telom, nieza­leżnie od ich sytu­acji mate­ri­al­nej, władze pub­liczne zapew­ni­a­ją równy dostęp do świad­czeń opie­ki zdrowot­nej finan­sowanej ze środ­ków pub­licznych”. Tłu­macze­nie władz, że na skuteczne lecze­nie nas nie stać, jest nie do przyję­cia. Rząd od lat nie chce znaleźć ok. 10 mld zł. na odd­łuże­nie szpi­tali i poprawę leczenia szpi­tal­nego, a w try­bie nadzwycza­jnym zna­j­du­je ok. 25 mld zł na „odd­łużanie” Grecji.

Poniżej przy­taczam Protest Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia wobec dzi­ałań rzą­du koal­icji Plat­for­ma Oby­wa­tel­s­ka — Pol­skie Stron­nict­wo Ludowe zagraża­ją­cych zdrow­iu i życiu Polaków, który został opub­likowany 22 czer­w­ca 2012 roku:

Protest Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia
wobec dzi­ałań rzą­du koal­icji Plat­for­ma Oby­wa­tel­s­ka — Pol­skie Stron­nict­wo Ludowe
zagraża­ją­cych zdrow­iu i życiu Polaków

Od wielu miesię­cy dra­maty­cznie pog­a­rsza się sytu­ac­ja pac­jen­tów, jeśli chodzi o dostęp do lekarzy-spec­jal­istów, leczenia szpi­tal­nego i leków refun­dowanych. W wielu regionach kra­ju oczeki­wanie na kon­sul­tację medy­czną u lekarzy-spec­jal­istów wynosi kil­ka miesię­cy, a częs­to zapisy przyj­mowane są już na rok następ­ny. Podob­nie dłu­go trwa oczeki­wanie na lecze­nie szpitalne.

Prob­lem ten jest i był wielokrot­nie pod­nos­zony przez liczne środowiska i media. Sytu­ac­ja taka niesie niebez­pieczeńst­wo trwałej utraty zdrowia przez tysiące pac­jen­tów, a nawet zagraża ich życiu.

Fatal­nie przy­go­towana i wprowad­zona na początku bieżącego roku tzw. ustawa refun­da­cyj­na, zmieni­ana wielokrot­nie i w poś­piechu lista tzw. leków refun­dowanych, groże­nie lekar­zom kara­mi grzy­wny za narusze­nie prze­sad­nie zbi­urokraty­zowanych przepisów odnośnie do wyp­isy­wa­nia recept na leki refun­dowane przez NFZ oraz ros­nące zadłuże­nie szpi­tali, zde­cy­dowanie pogorszyło możli­woś­ci skutecznego leczenia pac­jen­tów i doprowadz­iło do protestów zarówno pac­jen­tów jak i lekarzy.

Media wielokrot­nie infor­mowały o zagroże­niu życia pac­jen­tów z choroba­mi nowot­worowy­mi, a także o prob­lemie prz­erzuce­nia na pac­jen­tów zwięk­szonych kosztów zakupu leków. Protes­tu­ją zarówno oso­by chore i niepełnosprawne jak i lekarze, doma­ga­jąc się zmi­an przepisów godzą­cych w dobro pacjentów.

W związku z powyższym domagamy się real­iza­cji art. 68 Kon­sty­tucji Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, w którym zapisano: „Oby­wa­telom, nieza­leżnie od ich sytu­acji mate­ri­al­nej, władze pub­liczne zapew­ni­a­ją równy dostęp do świad­czeń opie­ki zdrowot­nej finan­sowanej ze środ­ków pub­licznych”. Tłu­macze­nie władz, że na skuteczne lecze­nie nas nie stać, jest nie do przyję­cia. Rząd od lat nie chce znaleźć ok. 10 mld zł. na odd­łuże­nie szpi­tali i poprawę leczenia szpi­tal­nego, a w try­bie nadzwycza­jnym zna­j­du­je ok. 25 mld zł na „odd­łużanie” Grecji.

Domagamy się od sprawu­ją­cych władzę: par­la­men­tarzys­tów, pre­miera, min­istrów oraz Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia pozy­ty­wnej i szy­bkiej reakcji na słuszne pos­tu­laty i protesty pac­jen­tów, lekarzy oraz osób niepełnosprawnych i zapewnie­nie należytej opie­ki medy­cznej we właś­ci­wym cza­sie wszys­tkim potrzebującym”.

Protest pod­pisał zarząd PFROŻ:

prezes dr Paweł Wosicki
wiceprezes Antoni Szymański
wiceprezes dr inż. Antoni Zięba
sekre­tarz Anna Dyndul

Kraków, Poz­nań, Warsza­wa 22 czer­w­ca 2012 r.

Wprowad­zona na początku bieżącego roku tzw. ustawa refun­da­cyj­na, groże­nie lekar­zom kara­mi grzy­wny za narusze­nie prze­sad­nie zbi­urokraty­zowanych przepisów odnośnie do wyp­isy­wa­nia recept na leki refun­dowane przez NFZ oraz ros­nące zadłuże­nie szpi­tali stanow­ią kole­jny dowód niekom­pe­tencji w spra­wowa­niu władzy przez obec­ną koalicję.

Zas­tanów­cie się, kto i w jaki sposób sprawu­je władzę w naszym kra­ju? Musimy protestować i doma­gać się spraw­iedli­woś­ci oraz fachowoś­ci i mądroś­ci w zarządza­niu pol­ską służbą zdrowia.


Protest Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia wobec dzi­ałań rzą­du koal­icji PO-PSL zagraża­ją­cych zdrow­iu i życiu Polaków
Ten wpis został opublikowany w kategorii Inicjatywy społeczne, Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.