Projekt dofinansowania „in vitro” w Krakowie, Oświadczenie w związku z antyaborcyjnymi bilbordami Fundacji Pro — Prawo do życia

Media doniosły, że rad­ni z mias­ta Krakowa związani z par­tią Nowoczes­na zamierza­ją przed­staw­ić pro­jekt uch­wały Rady Mias­ta, który zobow­iązy­wał­by władze samorzą­dowe mias­ta Krakowa do współ­fi­nan­sowa­nia pro­ce­dury „in vit­ro”. Przy­toczę list, który skierowałem do władz samorządowych

W związku z doniesieni­a­mi mediów nt. pro­jek­tu uch­wały Rady Mias­ta Krakowa doty­czącej ewen­tu­al­nej, częś­ciowej refun­dacji pro­ce­dury „in vit­ro” przekazu­ję trzy oświadczenia:

  1. Oświad­cze­nie Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka w spraw­ie pro­ce­dury „in vit­ro” z 27 maja 2013 r.,
  2. Apel 300 naukow­ców do pol­s­kich par­la­men­tarzys­tów w spraw­ie pro­ce­dury „in vit­ro” i napro­tech­nologii z wrześ­nia 2009 r.,
  3. Apel 1000 pra­cown­ików Służ­by Zdrowia do Par­la­men­tarzys­tów w spraw­ie pro­ce­dury „in vit­ro” i napro­tech­nologii z mar­ca 2010 r.

W tych doku­men­tach zde­cy­dowanie odrzu­ca się pro­ce­durę „in vit­ro” jako metodę głęboko nieety­czną i pro­ponu­je się ety­czną, efek­ty­wną i dużo tańszą naprotechnologię.

Proszę także o zaz­na­jomie­nie się z krótkim filmem pop­u­larno-naukowym nt. napro­tech­nologii: „Szansa na dziecko”, który jest na dołąc­zonej płytce DVD.

Wyraża­jąc przeko­nanie, że żaden z organów Władz Samorzą­dowych Małopol­s­ki nie będzie finan­sowo wspier­ał „in vit­ro” apelu­ję o pro­mowanie i pomoc finan­sową w lecze­niu metodą naprotechnologii.”

Do tego lis­tu załąc­zone były ważne doku­men­ty, w których stwierd­zone jest zgod­nie z współczes­nym stanem wiedzy medy­cznej, że „in vit­ro” jest pro­ce­durą śmier­ci i kalect­wa. To są moc­ne słowa, które mają naukowo-medy­czne uzasadnienie.

W najnowszym wyda­niu Ekolo­gia Prokreacji – Vade­me­cum zebral­iśmy infor­ma­c­je naukowe z wielu kra­jów takich jak: Stany Zjed­noc­zone, Aus­tralia i Kana­da z których wyni­ka, że pon­ad 90% poczę­tych dzieci metodą „in vit­ro” ginie przed nar­o­dze­niem. „In vit­ro” jest pro­ce­durą śmier­ci i kalect­wa. Z zatr­waża­ją­cych doniesień naukowych wyni­ka również, że nieliczne dzieci żywo urod­zone w pro­ce­sie „in vit­ro”, wykazu­ją zde­cy­dowany wzrost różnych wad wrod­zonych łącznie z najpoważniejszy­mi schorzeni­a­mi onko­log­iczny­mi. Szwedzkie przykłady pokazu­ją, że dzieci które zostały poczęte metodą „in vit­ro” i urodz­iły się żywe wykazu­ją pon­ad 40% wzrost zachorowań na nowot­wory złośli­we. Przy mniejszych schorzeni­ach, także odno­towu­je się zde­cy­dowany wzrost, nawet o 300 % u dzieci poczę­tych „in vit­ro” w porów­na­niu z dzieć­mi poczę­ty­mi w sposób naturalny.

Medy­cy­na ety­cz­na i nowoczes­na wypra­cow­ała metodę pomo­cy bezdziet­nym małżonkom jaką jest napro­tech­nolo­gia. Jest to nowoczes­na, skutecz­na i tańsza meto­da pomo­cy bezdziet­nym małżonkom. Apelu­je­my, żeby odrzu­cić plany wspo­ma­gania pro­ce­dury „in vit­ro”, a pro­mować i współ­fi­nan­sować naprotechnologię.

Chci­ałbym przy­toczyć jeszcze krótkie oświad­cze­nie, które wys­tosowałem 23 listopa­da 2016 roku w związku z doniesieni­a­mi medi­al­ny­mi na tem­at protes­tu mieszkańców Krakowa prze­ci­wko bil­boar­d­om przedstawiającym

 


Pro­jekt dofi­nan­sowa­nia „in vit­ro” w Krakowie, Oświad­cze­nie w związku z antyabor­cyjny­mi bil­bor­da­mi Fun­dacji Pro — Pra­wo do życia
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.