Prezydium Episkopatu apeluje: zamiast aborcji – adopcja dzieci

Prezy­di­um Episkopatu apelu­je w spraw­ie ochrony prawa do życia od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci.

Przy­toczę cytat z Apelu Księży Biskupów:

Pra­wo do życia jest pod­sta­wowym prawem każdego człowieka. Każde dziecko ma pra­wo żyć, także dziecko chore. Musimy szczegól­nie chronić pra­wo bezbron­nego dziec­ka żyjącego pod sercem mat­ki, tak samo jak chron­imy życie dziec­ka po jego nar­o­dz­i­nach. O tym, że od chwili poczę­cia ist­nieje już oso­ba ludz­ka, choć dopiero w fazie embri­on­al­nej, w bezs­porny sposób mówi współczes­na nau­ka. Obrona życia dzieci nien­ar­o­d­zonych nie jest zatem kwest­ią tylko religii czy świato­poglą­du, lecz należy do najbardziej fun­da­men­tal­nych obow­iązków każdego człowieka.”

Chci­ałbym moc­no pod­kreślić te słowa, w których Księża Biskupi powołu­jąc się na osiąg­nię­cia współczes­nej medy­cyny mówią, że według nau­ki człowiekiem jest się od poczę­cia. Życie każdego z nas zaczęło się od połączenia gamet naszych rodz­iców i tak samo jest w życiu każdego nowo poczy­nanego dziec­ka. Dziecku zdrowe­mu czy chore­mu zawsze przysługu­je nien­aruszalne pra­wo do życia. Opier­amy się mil­czą­co o fun­da­men­tal­ną zasadę ety­czną, ogól­noludzką — nie wol­no zabi­jać niewin­nych ludzi. Słusznie Księża Biskupi wskaza­li, że obrona życia nien­ar­o­d­zonych dzieci nie jest zatem kwest­ią tylko religii czy świato­poglą­du, lecz należy do najbardziej fun­da­men­tal­nych obow­iązków, każdego człowieka wierzącego i niewierzącego, kato­li­ka, ateisty, muzuł­man­i­na, żyda czy pra­wosławnego. Ide­o­log­icznie jest wprowad­zony zamęt, że zadanie obrony życia przyp­isu­je tylko kato­likom czy chrześ­ci­janom. Obrona życia nien­ar­o­d­zonego dziec­ka to zadanie i obow­iązek każdego człowieka nieza­leżnie od jego świato­poglą­du. 50 lat temu na Jas­nej Górze Pry­mas Tysią­cle­cia ks. Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyńs­ki mówił wyraźnie: „Tam, gdzie chodzi o obronę życia nien­ar­o­d­zonych, nie trze­ba odwoły­wać się do prob­le­mu wiary czy niewiary, wystar­czy być człowiekiem.” Według słów Pry­masa Tysią­cle­cia wystar­czy być człowiekiem, aby bronić życia każdego nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Słowa naszych Biskupów, Pry­masa Tysią­cle­cia i oczy­wiś­cie głos św. Jana Pawła II, najwięk­szego obroń­cy życia człowieka w skali całego globu powinien być ter­az szczegól­nie słyszal­ny nie tylko w naszych domach i środowiskach, ale także w obu izbach par­la­men­tu w Sejmie i Sena­cie, w Pałacu Prezy­denckim. W tym szczegól­nym cza­sie, kiedy zbliżamy się do koń­ca zbiera­nia pod­pisów pod oby­wa­tel­ską inic­jaty­wą „Zatrzy­maj abor­cję” miejmy wszyscy świado­mość tych racji, zadań i obow­iązków. Apelu­je raz jeszcze do tych, którzy jeszcze nie złożyli pod­pisów pod inic­jaty­wą oby­wa­tel­ską o szy­bkie pod­pisanie i przesłanie for­mu­la­rzu do Warsza­wy na adres Komite­tu Zatrzy­maj aborcję.

Do Try­bunału Kon­sty­tucyjnego trafił wniosek o zbadanie przepisów artykułu ustawy z 7 sty­cz­nia 1993 roku, dopuszcza­ją­cym uśmier­ca­nia chorych dzieci przed urodze­niem. Pod wnioskiem skierowanego przez posła PiS Bartłomiej Wróblews­ki o uznanie za bezprawną abor­cję eugeniczną pod­pisało się blisko stu posłów z różnych ugrupowań poli­ty­cznych. Ufam, że Try­bunał uzna ten artykuł sprzecznym z naszą Kon­sty­tucją RP a uwzględ­ni pra­wo do życia, każdego także chorego nien­ar­o­d­zonego dziecka.

Jak donoszą media, prezes TK prof. Julia Przyłęb­s­ka zapowiedzi­ała, że pro­jekt zostanie roz­pa­tr­zony w pełnym składzie Try­bunału Kon­sty­tucyjnego. Dodała również, że prze­wod­niczą­cym składu będzie wiceprezes TK sędzia Mar­iusz Muszyńs­ki, zaś ona będzie sprawozdawcą.

Prezes oceniła, że wyro­ki w tych sprawach szy­bko nie nastąpią, ponieważ sprawa jest wielkiej wagi i wyma­ga spoko­jnego rozstrzyg­nię­cia. Będzie to kwest­ią kilku miesięcy.

Módlmy się jeszcze o mądrość, odwagę, rozwagę i deter­mi­nację dla naszych par­la­men­tarzys­tów i sędz­iów Try­bunału Kon­sty­tucyjnego. Módlmy się, aby w naszej Ojczyźnie niepełnosprawne dzieci przed nar­o­dze­niem cieszyły się prawem do życia.

Szczęść Boże!

 


Prezy­di­um Episkopatu apelu­je: zami­ast abor­cji – adopc­ja dzieci

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.