Prezydent USA Ronald Reagan obrońcą życia nienarodzonych

Niniejsza reflek­s­ja poświę­cona jest oso­bie byłego prezy­den­ta Stanów Zjed­noc­zonych Ronal­da Rea­gana. Okaz­ja do tego jest 100-tna roczni­ca jego urodzin. Ten wiel­ki przy­wód­ca Amery­ki urodz­ił się 6 lutego 1911 roku w Tampi­co w stanie Illi­nois. Ukończył stu­dia eko­nom­iczne i socjo­log­iczne. Wys­tępował w pon­ad 50 fil­mach jako aktor w słyn­nej fab­ryce filmów Hol­ly­wood. Jed­nak przede wszys­tkim znany jest jako wiel­ki przy­wód­ca Amery­ki, który zre­for­mował życie Stanów Zjed­noc­zonych oraz doprowadz­ił do upad­ku komunizmu.

Ten amerykańs­ki poli­tyk mniej znany jest jako obroń­ca życia nien­ar­o­d­zonych dzieci. Jed­nak prezy­dent wal­czył również o wyz­wole­nie dzieci spod następstw zbrod­niczego wyroku Roe vs Wade. Ronald Rea­gan kilka­krot­nie dawał do zrozu­mienia, jakie są jego poglądy na tem­at zabi­ja­nia dzieci przed ich narodzeniem.

Trze­ba przy­pom­nieć w tym miejs­cu pewne fak­ty i wys­tąpi­enia, który świad­czą o wielkim zaan­gażowa­niu w obronę życia poczę­tych dzieci. W przemówie­niu, które wygłosił w 1981 roku, 2 miesiące po zaprzysięże­niu na urząd prezy­den­ta Stanów Zjed­noc­zonych, Ronald Rea­gan powiedzi­ał: „Nasza filo­zofią może­my wyraz­ić bard­zo łat­wo, gdyż jest ona jas­na i zrozu­mi­ała. Nie mamy osob­ne­go pro­gra­mu społecznego, eko­nom­icznego i zagranicznego. Mamy tylko jeden pro­gram – tak jak dążymy do odbu­dowa­nia sił zbro­jnych naszego kra­ju, tak dążymy do obrony życia nien­ar­o­d­zonych dzieci, do uniemożli­wienia utopi­jnym planis­tom manip­u­lowa­nia młodzieżą szkol­ną. Poz­wolimy na mod­l­itwę w szkołach, co będzie potwierdze­niem naszej wiary w ist­nie­nie Boga, tak jak to ma miejsce w innych insty­tuc­jach państ­wowych”. Pamię­tamy jak jeszcze w cza­sach PRLu w Liban­ie doko­nano stras­zli­wego zamachu na jed­nos­tkę żołnierzy amerykańs­kich, w tym kra­ju zginęło około 200 żołnierzy amerykańs­kich, wtedy ten przy­wód­ca, wobec całego nar­o­du, naw­iązu­jąc do świętej sprawy obrony życia, powiedzi­ał bard­zo jas­no: „Bole­je­my nad utratą życia każdego z naszych amerykańs­kich żołnierzy. To wiel­ka stra­ta i ból, ale muszę jas­no powiedzieć, że podob­nym bólem napeł­nia mnie śmierć amerykańs­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci. To też są nasi oby­wa­tele”.

Ronald Rea­gan wielokrot­nie pod­kreślał wagę obrony życia każdego dziec­ka od momen­tu poczę­cia, o czym świad­czy na przykład frag­ment jego wypowiedzi, opub­likowany w książce „Abor­tion and the Con­science of a Nation”: „Abra­ham Lin­coln uważał, że nie moglibyśmy przetr­wać jako wol­ny kraj, gdy­by inni ludzie mogli decy­dować, że inni nie doras­ta­ją do wol­noś­ci, dlat­ego powin­ni być niewol­nika­mi. Podob­nie my nie może­my przetr­wać jako wol­ny naród, gdy jed­ni ludzie mogą decy­dować, że inni nie doras­ta­ją do tego, aby żyć, dlat­ego powin­ni być zabi­ci przed nar­o­dze­niem lub nawet tuż po nar­o­dze­niu. Moja admin­is­trac­ja odd­ana jest spraw­ie zachowa­nia Amery­ki jako wol­nego kra­ju i nie ma kwestii ważniejszej w tym aspekcie, niż potwierdze­nie prawa do życia wszys­t­kich istot ludz­kich – prawa bez którego wszelkie inne prawa nie mają żad­nego znaczenia”.

Innym dowo­dem zaan­gażowa­nia byłego prezy­den­ta R. Rea­gana w obronę życia, a zarazem najważniejszym jest prokla­mac­ja prezy­den­ta, którą wygłosił 17 sty­cz­nia 1980 roku: „Wszelkie dowody medy­czne i naukowe coraz moc­niej potwierdza­ją, że dziecko przed nar­o­dze­niem posi­a­da pod­sta­wowe atry­bu­ty oso­by ludzkiej, że jest ono fak­ty­cznie osobą. Współczes­na medy­cy­na trak­tu­je dzieci nien­ar­o­d­zone jako pac­jen­tów. Ter­az prze­to ja, Ronald Rea­gan, prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych Amery­ki, na pod­staw­ie auto­ry­te­tu przy­pada­jącego mi z mocy kon­sty­tucji oraz prawa Stanów Zjed­noc­zonych, niniejszym prokla­mu­ję i deklaru­ję niezby­walne człowieczeńst­wo każdego Amerykan­i­na od momen­tu poczę­cia aż do nat­u­ral­nej śmier­ci. A także prokla­mu­ję, decy­du­ję i deklaru­ję, że zad­bam o to , aby kon­sty­tuc­ja oraz prawa Stanów Zjed­noc­zonych były wiernie egzek­wowały dla obrony amerykańs­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci. Dlat­ego akt, który jak szcz­erze wierzę jest aktem spraw­iedli­woś­ci, gwaran­towanej przez kon­sty­tucję, wołam o rozważny osąd ludzkoś­ci i o miłosierną łaskę Wszech­moc­nego Boga”.

W 1987 roku Ronald Rea­gan wypowiedzi­ał znami­enne słowa: „Wiem, że to, co powiem, jest kon­trow­er­syjne. Ale musze to powiedzieć. Ten naród nie może zamykać oczu i zasła­ni­ać uszu na śmierć 4 tysię­cy nien­ar­o­d­zonych dzieci każdego dnia. Co 21 jeden sekund jed­no takie dziecko umiera. Nie może­my udawać, że Amery­ka zachowu­je swo­je ideały i wiarę w świę­tość życia, sko­ro poz­wo­lil­iśmy na śmierć 15 mil­ionów bezbron­nych niewiniątek”[1].

Dla prezy­den­ta R. Rea­gana fun­da­mentem każdego dzi­ała­nia była wiara, z której czer­pał światło i siłę: „Mark­sis­tows­ka wiz­ja człowieka bez Boga jest wiarą pustą i fałszy­wą. Już raz podob­nie szatan kusił człowieka w Ede­nie słowa­mi «będziecie jak Bóg». Kryzys świa­ta zachod­niego zaczął się wtedy, gdy Bóg stał się światu obo­jęt­ny”.

Dziś, po zaled­wie 4 lat­ach prezy­den­tu­ry Barac­ka Obamy, Amery­ka potrze­bu­je nowego przy­wód­cy, który wziął­by w obronę najsłab­szych. Przy­pom­i­nanie słów Rea­gana o abor­cji jest tego najlep­szym dowodem.

Ronald Rea­gan powiedzi­ał kiedyś, że „abor­c­ja zna­j­du­je swych zwolen­ników tylko pośród tych ludzi, którym dane było przyjść na świat”[2]. Ufam, ż dzię­ki naszym mod­l­it­wom Bóg powró­ci na należne Mu miejsce, w insty­tuc­jach wszys­t­kich państw jako Ten, który stanowi wzorzec, nadzieję i moc oraz światło w stanowie­niu każdego prawa.


Prezy­dent USA Ronald Rea­gan obrońcą życia nien­ar­o­d­zonych dzieci

Przyp­isy:

  1. Ł. Adams­ki, Nien­ar­o­d­zone dzieci w USA potrze­bu­ją Ronal­da Rea­gana, w: www.fronda.pl
  2. Ł. Adams­ki, Nien­ar­o­d­zone dzieci w USA potrze­bu­ją Ronal­da Rea­gana, w: www.fronda.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja, Polityka i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.