Prezydent elekt niesie nadzieję na zwycięstwo cywilizacji życia

Zadaniem prezy­den­ta jest służyć wszys­tkim Polakom, real­i­zować mis­ję służ­by całe­mu nar­o­dowi, służ­by pol­skim rodzinom.

Cieszymy się ze zwycięst­wa prezy­den­ta elek­ta Andrze­ja Dudy. Kam­pa­nia wybor­cza wykaza­ła, że prezy­dent elekt i jego ugrupowanie dają nadzieję na umoc­nie­nie cywiliza­cji życia w naszej ojczyźnie. Prezy­dent Bro­nisław Komorows­ki wielokrot­nie przy różnych okaz­jach popier­ał metodę in vit­ro, która jest pro­ce­durą śmier­ci i kalect­wa. 90 pro­cent dzieci poczy­nanych tą nieety­czną pro­ce­durą ginie przed urodze­niem, a rodzi się zaled­wie tylko od 3 do 7 pro­cent. Trze­ba apelować do ludzi poli­ty­ki, do ludzi mediów i do lekarzy, aby mówili prawdę o śmier­cionośnej pro­ce­durze in vit­ro, aby pro­mowali napro­tech­nologię. Współczes­na medy­cy­na wypra­cow­ała ety­czną i god­ną człowieka metodę pomo­cy bezdziet­nym małżonkom, jaką jest napro­tech­nolo­gia. Jest ona skuteczniejsza i tańsza, ale z niezrozu­mi­ałych względów pomi­jana i dyskredy­towana przez dzisiejszy obóz władzy, przez koal­icję PO-PSL.

Apelu­je­my nie tylko do poli­tyków, ale także do lekarzy, aby mówić prawdę o życiu i zdrow­iu człowieka, gdyż jest to sprawa zawodu i powoła­nia. Wiele pub­likacji ze świa­ta medy­cyny mówi o tym, że pro­ce­du­ra in vit­ro to pro­ce­du­ra śmier­ci, w wyniku której poczęte dzieci, te nieliczne urod­zone żywo, są nieste­ty obar­c­zone wielo­ma wada­mi wrod­zony­mi. Nie wiemy, jakie zmi­any gene­ty­czne mogą nastąpić w drugim i trzec­im pokole­niu dzieci poczy­nanych tą metodą.

Tę zgub­ną metodę popier­ał do ostat­nich chwil swo­jej kam­panii prezy­dent Bro­nisław Komorows­ki, a także koal­ic­ja rządzą­ca PO-PSL. Trze­ba zde­cy­dowanie mówić: Nie! pro­ce­durze in vit­ro! Tak dla napro­tech­nologii! Potrzeb­ne są nasze głosy, zachę­cam do wysyła­nia listów, maili do par­la­men­tarzys­tów. Przed zaprzysięże­niem Andrze­ja Dudy niek­tórzy z obozu władzy PO-PSL chcą prze­for­sować tę zgub­ną ustawę o in vit­ro, aby jeszcze urzę­du­ją­cy Bro­nisław Komorows­ki ją podpisał.

Cieszy nas zwycięst­wo prezy­den­ta elek­ta Andrze­ja Dudy, wygrał w bard­zo trud­nych warunk­ach, przy zma­sowanym ataku mediów postko­mu­nisty­cznych i przy skra­jnie lib­er­al­nych medi­ach pub­licznych pol­skiej telewiz­ji. Na szczęś­cie mamy TV Trwam i Radio Mary­ja, mamy również inne radia katolick­ie, prasę katolicką, z których coraz częś­ciej korzys­tamy. Chci­ałbym przy­toczyć, krót­ki listy grat­u­la­cyjny Prezy­di­um Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki do elek­ta prezy­den­ta Andrze­ja Dudy.

Szanowny Panie Prezydencie!

Prosimy o przyję­cie serdecznych grat­u­lacji z okazji wyboru na Prezy­den­ta Rzeczy­pospo­litej Polskiej.

Pier­wsze infor­ma­c­je medi­alne mówią o prze­waże­niu sza­li zwycięst­wa w dużej mierze przez ludzi młodych. Więk­szość rodaków, w tym także młodzi, łączy z Pańską prezy­den­turą wiele nadziei. Spełnie­nie płyną­cych z tej funkcji zadań – z Bożą pomocą – będzie możli­we, jeśli da się osiągnąć porozu­mie­nie w obliczu najtrud­niejszych wyzwań. Ufamy, że wysiłek wszys­t­kich Rodaków w cza­sie Pańskiej prezy­den­tu­ry będzie umac­ni­any świado­moś­cią wspól­nej odpowiedzial­noś­ci za Ojczyznę, Europę i świat.

Życzymy Panu Prezy­den­towi skutecznego jed­noczenia Polaków wokół spraw najważniejszych dla Pol­s­ki oraz darów Ducha Świętego w spra­wowa­niu najwyższego urzę­du w Państ­wie. Niech światło Ducha Świętego towarzyszy Panu Prezy­den­towi w pode­j­mowa­niu ważnych decyzji i w codzi­en­nej służ­bie dla Rzeczypospolitej.

W imie­niu Kon­fer­encji Episkopatu Polski

Abp Stanisław Gądecki
Met­ro­poli­ta Poznański

Prze­wod­niczą­cy KEP
Abp Marek Jędraszewski

Met­ro­poli­ta Łódzki
Zastęp­ca Prze­wod­niczącego KEP

Bp Artur G. Miziński
Sekre­tarz Gen­er­al­ny KEP

Dołącza­my się również my, obroń­cy życia do grat­u­lacji przesłanych panu prezy­den­towi elek­towi Andrze­jowi Dudzie przez Prezy­di­um Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki. Życzymy mu wielu sukcesów w służ­bie dla Rzecz­pospo­litej Pol­skiej, a w szczegól­noś­ci w budowa­niu cywiliza­cji życia w naszej ojczyźnie. Prosimy wszys­t­kich naszych przy­jaciół o mod­l­itwę w intencji uproszenia potrzeb­nych łask panu prezy­den­towi elek­towi Andrze­jowi Dudzie. Ma on przed sobą wielkie zada­nia, ale i także wiele trud­noś­ci. Ufamy, że z pomocą Bożą je pokona.

Szczęść Boże!


Prezy­dent elekt niesie nadzieję na zwycięst­wo cywiliza­cji życia
Ten wpis został opublikowany w kategorii Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.