Prezydenci USA Donald Trump i Ronald Reagan za życiem

6 lip­ca 2017 r. amerykańs­ki Prezy­dent spotkał się w Warsza­w­ie z Prezy­den­tem Pol­s­ki oraz przy­wód­ca­mi państw Trój­morza. Don­ald Trump wygłosił bard­zo ważne w wymi­arze świa­towym przemówie­nie na placu Krasińskich.

Bard­zo wzrusza­ją­cym punk­tem było rozpoczę­cie przemówienia, kiedy Prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych powiedział:„Ameryka kocha Pol­skę i Amery­ka kocha Polaków, dzięku­je­my Wam”. Ważnym i zasad­niczym stwierdze­niem było również to, co powiedzi­ał później:„Naród pol­s­ki, naród amerykańs­ki i nar­o­dy Europy wciąż woła­ją: MY CHCEMY BOGA”. Taka wypowiedź z ust Prezy­den­ta najpotężniejszego państ­wa na świecie, ma ogrom­ną wagę i przeczy tej Europie, która zagu­biła się w walce z Koś­ciołem, w walce z Chrys­tusem i w walce z życiem. W przemówie­niu Prezy­den­ta Don­al­da Trumpa zna­j­du­je­my jakże znaczące odniesie­nie, do zmarłego przed wielu laty Prezy­den­ta Stanów Zjed­noc­zonych Ronal­da Rea­gana. Aktu­al­ny Prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych nazy­wa Ronal­da Rea­gana jed­nym z najwięk­szych bohaterów świa­ta. Podzielam skrom­nie tę opinię, bo jest wiele powodów dla których powin­niśmy w wielkiej życ­zli­wej pamię­ci zachować postać, życie i dzi­ałal­ność Ronal­da Rea­gana. To Prezy­dent, który wal­nie przy­czynił się do obale­nia sys­te­mu komu­nisty­cznego, ale również dla nas obrońców życia jest wielkim, nieustraszonym, kon­sek­went­nym obrońcą życia. Mimo, że nie udało mu się zmienić zbrod­niczego prawa abor­cyjnego, narzu­conego w 1973 roku przez Sąd Najwyższy Stanów Zjed­noc­zonych. Wów­czas 9 osób zade­cy­dowało na bazie kłamstw i manip­u­lacji, że„można” w sen­sie prawnym zabi­jać amerykańskie dzieci nien­ar­o­d­zone, nawet do 9 miesią­ca ich życia w łonie matki.

Prezy­dent Ronald Rea­gan, którego chcę ter­az zacy­tować wydał dwa bard­zo ważne doku­men­ty. Zacznę od zacy­towa­nia Prokla­macji Prezy­den­ta Ronal­da Regana z 17 sty­cz­nia 1988 roku.

Wszelkie dowody medy­czne i naukowe coraz moc­niej potwierdza­ją, że dziecko przed nar­o­dze­niem posi­a­da pod­sta­wowe atry­bu­ty oso­by ludzkiej, że jest ono fak­ty­cznie osobą.

Współczes­na medy­cy­na trak­tu­je dzieci nien­ar­o­d­zone jako pac­jen­tów. Jed­nakże, jak zauważył sam Sąd Najwyższy, orzecze­nie w spraw­ie Roe kon­tra Wado opier­ało się na wcześniejszym stanie tech­ni­ki medy­cznej. Pra­wo tego kra­ju w 1988 roku powin­no uznać całok­sz­tałt wiedzy medycznej”.

Prawni­cy i par­la­men­tarzyś­ci muszą uwzględ­ni­ać osiąg­nię­cia współczes­nej nau­ki, współczes­nej medy­cyny. A medy­cy­na i nau­ka mówi jas­no: od poczę­cia człowiek.

Dalej w Prokla­macji czytamy:

Ter­az prze­to ja, Ronald Rea­gan, Prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych Amery­ki, na pod­staw­ie auto­ry­te­tu przy­pada­jącego mi z mocy Kon­sty­tucji oraz prawa Stanów Zjed­noc­zonych, niniejszym prokla­mu­ję i deklaru­ję niezby­walne człowieczeńst­wo każdego Amerykan­i­na od momen­tu poczę­cia aż do nat­u­ral­nej śmier­ci oraz także prokla­mu­ję, decy­du­ję i deklaru­ję, że zad­bam o to, aby Kon­sty­tuc­ja oraz prawa Stanów Zjed­noc­zonych były wiernie egzek­wowane dla ochrony amerykańs­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci. Dla tego aktu, który jak szcz­erze wierzę, jest aktem spraw­iedli­woś­ci gwaran­towanej przez Kon­sty­tucję, wołam o rozważny osąd ludzkoś­ci i o miłosierną łaskę Wszech­moc­nego Boga”.

Są to słowa byłego, nieżyjącego już Prezy­den­ta Stanów Zjed­noc­zonych — Ronal­da Rea­gana. Bard­zo ważną deklaracją jest również artykuł opub­likowany w 1984 roku, który nosi tytuł„Aborcja i sum­ie­nie nar­o­du”, w którym czytamy:

Abra­ham Lin­coln uważał, że nie moglibyśmy przetr­wać jako wol­ny kraj, gdy­by jed­ni ludzie mogli decy­dować, że inni nie doras­ta­ją do wol­noś­ci i dlat­ego powin­ni być niewol­nika­mi. Podob­nie my nie może­my przetr­wać jako wol­ny naród, gdy jed­ni ludzie mogą decy­dować, iż inni nie doras­ta­ją do tego, aby żyć i dlat­ego powin­ni być zabi­ci przed nar­o­dze­niem lub nawet tuż po nar­o­dze­niu. Moja admin­is­trac­ja odd­ana jest spraw­ie zachowa­nia Amery­ki jako wol­nego kra­ju, a nie ma kwestii ważniejszej w tym aspekcie, niż potwierdze­nie tran­scen­dent­nego prawa do życia wszys­t­kich istot ludz­kich, prawa, bez którego wszelkie inne prawa nie mają żad­nego znaczenia” (R. Rea­gan „Abor­tion and the con­science of the nation”, Thomas Nel­son Pub­lish­ers, New York 1984, s. 38).

Proszę Państ­wa, niech te słowa zostaną nam w pamię­ci i będą dro­gowskazem w naszych dzi­ała­ni­ach pro-life.

Szczęść Boże!

 


Prezy­den­ci USA Don­ald Trump i Ronald Rea­gan za życiem
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.