Prezydenci USA Donald Trump i Ronald Reagan za życiem

6 lipca 2017 r. amerykański Prezy­dent spotkał się w Warsza­wie z Prezy­den­tem Pol­ski oraz przy­wód­cami państw Trój­morza. Don­ald Trump wygłosił bardzo ważne w wymi­arze świa­towym przemówie­nie na placu Krasińskich.

Bardzo wzrusza­ją­cym punk­tem było rozpoczę­cie przemówienia, kiedy Prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych powiedział:„Ameryka kocha Pol­skę i Ameryka kocha Polaków, dzięku­jemy Wam”. Ważnym i zasad­niczym stwierdze­niem było również to, co powiedział później:„Naród pol­ski, naród amerykański i nar­ody Europy wciąż wołają: MY CHCEMY BOGA”. Taka wypowiedź z ust Prezy­denta najpotężniejszego państwa na świecie, ma ogromną wagę i przeczy tej Europie, która zagu­biła się w walce z Koś­ciołem, w walce z Chrys­tusem i w walce z życiem. W przemówie­niu Prezy­denta Don­alda Trumpa zna­j­du­jemy jakże znaczące odniesie­nie, do zmarłego przed wielu laty Prezy­denta Stanów Zjed­noc­zonych Ronalda Rea­gana. Aktu­alny Prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych nazywa Ronalda Rea­gana jed­nym z najwięk­szych bohaterów świata. Podzielam skrom­nie tę opinię, bo jest wiele powodów dla których powin­niśmy w wielkiej życ­zli­wej pamięci zachować postać, życie i dzi­ałal­ność Ronalda Rea­gana. To Prezy­dent, który wal­nie przy­czynił się do obale­nia sys­temu komu­nisty­cznego, ale również dla nas obrońców życia jest wielkim, nieustraszonym, kon­sek­went­nym obrońcą życia. Mimo, że nie udało mu się zmienić zbrod­niczego prawa abor­cyjnego, narzu­conego w 1973 roku przez Sąd Najwyższy Stanów Zjed­noc­zonych. Wów­czas 9 osób zade­cy­dowało na bazie kłamstw i manip­u­lacji, że„można” w sen­sie prawnym zabi­jać amerykańskie dzieci nien­ar­o­d­zone, nawet do 9 miesiąca ich życia w łonie matki.

Prezy­dent Ronald Rea­gan, którego chcę teraz zacy­tować wydał dwa bardzo ważne doku­menty. Zacznę od zacy­towa­nia Prokla­macji Prezy­denta Ronalda Regana z 17 sty­cz­nia 1988 roku.

Wszelkie dowody medy­czne i naukowe coraz moc­niej potwierdzają, że dziecko przed nar­o­dze­niem posi­ada pod­sta­wowe atry­buty osoby ludzkiej, że jest ono fak­ty­cznie osobą.

Współczesna medy­cyna trak­tuje dzieci nien­ar­o­d­zone jako pac­jen­tów. Jed­nakże, jak zauważył sam Sąd Najwyższy, orzecze­nie w sprawie Roe kon­tra Wado opier­ało się na wcześniejszym stanie tech­niki medy­cznej. Prawo tego kraju w 1988 roku powinno uznać całok­sz­tałt wiedzy medycznej”.

Prawnicy i par­la­men­tarzyści muszą uwzględ­niać osiąg­nię­cia współczes­nej nauki, współczes­nej medy­cyny. A medy­cyna i nauka mówi jasno: od poczę­cia człowiek.

Dalej w Prokla­macji czytamy:

Teraz przeto ja, Ronald Rea­gan, Prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych Ameryki, na pod­stawie auto­ry­tetu przy­pada­jącego mi z mocy Kon­sty­tucji oraz prawa Stanów Zjed­noc­zonych, niniejszym prokla­muję i deklaruję niezby­walne człowieczeństwo każdego Amerykan­ina od momentu poczę­cia aż do nat­u­ral­nej śmierci oraz także prokla­muję, decy­duję i deklaruję, że zad­bam o to, aby Kon­sty­tucja oraz prawa Stanów Zjed­noc­zonych były wiernie egzek­wowane dla ochrony amerykańs­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci. Dla tego aktu, który jak szcz­erze wierzę, jest aktem spraw­iedli­wości gwaran­towanej przez Kon­sty­tucję, wołam o rozważny osąd ludzkości i o miłosierną łaskę Wszech­moc­nego Boga”.

Są to słowa byłego, nieżyjącego już Prezy­denta Stanów Zjed­noc­zonych — Ronalda Rea­gana. Bardzo ważną deklaracją jest również artykuł opub­likowany w 1984 roku, który nosi tytuł„Aborcja i sum­ie­nie nar­odu”, w którym czytamy:

Abra­ham Lin­coln uważał, że nie moglibyśmy przetr­wać jako wolny kraj, gdyby jedni ludzie mogli decy­dować, że inni nie doras­tają do wol­ności i dlat­ego powinni być niewol­nikami. Podob­nie my nie możemy przetr­wać jako wolny naród, gdy jedni ludzie mogą decy­dować, iż inni nie doras­tają do tego, aby żyć i dlat­ego powinni być zabici przed nar­o­dze­niem lub nawet tuż po nar­o­dze­niu. Moja admin­is­tracja odd­ana jest sprawie zachowa­nia Ameryki jako wol­nego kraju, a nie ma kwestii ważniejszej w tym aspekcie, niż potwierdze­nie tran­scen­dent­nego prawa do życia wszys­t­kich istot ludz­kich, prawa, bez którego wszelkie inne prawa nie mają żad­nego znaczenia” (R. Rea­gan „Abor­tion and the con­science of the nation”, Thomas Nel­son Pub­lish­ers, New York 1984, s. 38).

Proszę Państwa, niech te słowa zostaną nam w pamięci i będą dro­gowskazem w naszych dzi­ała­ni­ach pro-life.

Szczęść Boże!

 

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is required to play this audio clip. Down­load the lat­est ver­sion here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.