Prawda i mity o tak zwanym podziemiu aborcyjnym

Podziemie abor­cyjne

Tem­at podziemia abor­cyjnego powraca. A dokład­nie sprawa jego wielkoś­ci. W związku z debatą o ochronie życia każdego poczętego dziec­ka, bez wyjątków, prasa lib­er­al­na i świec­ka częs­to przy­tacza nierzetelne sza­cun­ki tego podziemia poda­jąc liczbę 100, a nawet 200 tysię­cy zabi­janych nien­ar­o­d­zonych dzieci w tak zwanym podziemiu. To nieste­ty ciągłe wyol­brzymi­an­ie tego zjawiska.

Podziemie abor­cyjne oczy­wiś­cie ist­nieje. Jed­nak podawanie nieprawdzi­wych danych ma na celu osła­bi­e­nie racji na tem­at wprowadzenia ochrony życia poczętego dziec­ka. Trze­ba jas­no powiedzieć, że nawet dziesię­ciokrotne wyol­brzymi­an­ie to stara tak­ty­ka środowisk pro-abor­cyjnych i między­nar­o­dowych od wielu lat. Wiemy to od zmarłego dwa lata temu dok­to­ra Bernar­da Natan­sona, wybit­nego obroń­cy życia ale także tego człowieka położni­ka ginekolo­ga, który w 1973 roku współt­worząc tzw. grupę NARAL w Stanach Zjed­noc­zonych, doprowadz­ił do legal­iza­cji zbrod­ni abor­cji w Ameryce, która do dzisi­aj obow­iązu­je. To była decyz­ja Sądu Najwyższego. Zgod­nie z tą decyzją zabi­jane są nawet 9‑miesięczne dzieci. Dok­tor Natan­son nawró­cił się i przeszedł na pozy­c­je pro-life oraz wyz­nał jak do tego doszło, że w Stanach Zjed­noc­zonych wprowad­zono tak stras­zli­we i bar­barzyńskie pra­wo. Mówił: „Wiedzieliśmy, że jeżeli dostate­cznie udra­matyzu­je­my sytu­acje, wzbudz­imy dość sym­pa­tii, aby sprzedać nasz pro­gram legal­iza­cji sztucznych poronień. Dlat­ego sfałs­zowal­iśmy dane na tem­at niele­gal­nych zabiegów prz­ery­wa­nia ciąż wykony­wanych każdego roku w Stanach Zjed­noc­zonych. Mass mediom i opinii pub­licznej przekazy­wal­iśmy infor­ma­cję, że rocznie przeprowadza się w Stanach około 1 000 000 abor­cji w podziemiu, cho­ci­aż wiedzieliśmy, że naprawdę jest ich około 100 000”. Jest mnożnik kłamst­wa razy 10.

Mam przed sobą bard­zo ważny doku­ment. Frag­ment rapor­tu ekspertów Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Rapor­tu, który liczy praw­ie 10 lat. Zaprezen­towałem go oso­biś­cie w naszym Sejmie w 2006 roku. Przy­toczę nasze pol­skie bard­zo smutne doświad­cze­nie, ukazu­jące tę samą tak­tykę kłamst­wa w naszej pol­skiej rzeczy­wis­toś­ci, zale­gal­i­zowaną, a raczej narzu­coną w warunk­ach ostrego ter­roru komu­nisty­cznego 27 kwiet­nia 1956 roku. Prosiłem ekspertów, żeby sięgnęli do „Try­buny Ludu” codzi­en­nego pis­ma Cen­tral­nego Komite­tu PZPR — par­tii komu­nisty­cznej. W „Try­bunie Ludu” z 26 kwiet­nia, a więc dzień przed legal­iza­cją zbrod­ni abor­cji w Polsce, znaleziono taką infor­ma­cję: „Według oce­ny Min­is­terst­wa Zdrowia, licz­ba zabiegów dokony­wanych z narusze­niem doty­chczas obow­iązu­ją­cych przepisów, się­ga około 300 tysię­cy rocznie lub jest nawet wyższa”. Narzu­cona Polakom w dyk­ta­tors­kich warunk­ach swo­bo­da zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci z 1957 roku, a więc już legal­nie, za dar­mo w warunk­ach higien­icznych. Ci sami komu­niś­ci, którzy tę ustawę narzu­cili, zare­je­strowali 36000 zabiegów zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci, przy popar­ciu ówczes­ny władz i mediów. Komu­niś­ci zas­tosowali ten ogól­noświa­towy mnożnik kłamst­wa w oce­nie podziemia razy 10.

Mamy wiele dowodów, że stosowane są te metody kłamst­wa wielkiego zawyża­nia tak zwanego podziemia abor­cyjnego w wielu kra­jach. Mogę powiedzieć, że te środowiska, które dzisi­aj poda­ją liczbę 100 000, a nawet 200 000 abor­cji w podziemiu, są bard­zo nierzetelne. Wysłal­iśmy par­la­men­tarzys­tom, dzi­en­nikar­zom oraz orga­ni­za­cjom fem­i­nisty­cznym nasz raport opar­ty na przesłankach naukowych i obiek­ty­wnych. Z tego rapor­tu wyni­ka, że w Polsce mamy podziemie w grani­cach 15 000 – 16 000. Kto pow­tarza kłamst­wa o zawyżonej licznie, nieste­ty albo dał się oszukać albo uczest­niczy akty­wnie w kłamst­wie. Wiemy już, jaka jest praw­da. Nasz raport dostęp­ny jest na stron­ie inter­ne­towej Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka, www.pro-life.pl.

Szczęść Boże!

 


Praw­da i mity o tak zwanym podziemiu aborcyjnym
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.