Ponowienie Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi

Biskupi ponow­ili Akt Poświęce­nia Koś­cioła w Polsce Niepokalane­mu Ser­cu Maryi. Akt został odnowiony w Sank­tu­ar­i­um Mat­ki Bożej Fatim­skiej na Krzep­tówkach w Zakopanem.

W Tym roku przeży­wamy set­ną rocznicę objaw­ień fatim­s­kich. Jest to szczegól­ny czas łas­ki i szan­sy dla całego świa­ta. Księża Biskupi zebrani na Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki z udzi­ałem prezy­den­ta Andrze­ja Dudy wraz z małżonką i pre­mier Beatą Szy­dło ponow­ili akt poświęce­nia Koś­cioła w Polsce Niepokalane­mu Ser­cu Maryi. Pier­wszy akt poświęce­nia miał miejsce po zakończe­niu drugiej wojny świa­towej, a głównym orga­ni­za­torem tego ważnego wydarzenia był Kar­dy­nał Hlond.

Akt Poświęce­nia Koś­cioła w Polsce należy przes­tu­diować bard­zo uważnie byśmy mogli go wprowadz­ić w życie. Jako obroń­ca życia przy­pom­nę tylko trze­ci punkt Aktu Zawierzenia.

Maryjo, Przy­bytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczęte życie Jezusa a ter­az uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nien­ar­o­d­zone. Chce­my dar życia uważać za najwięk­szą łaskę od Boga i za naj­cen­niejszy skarb. Postanaw­iamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzras­tać w poko­ju i bez­pieczeńst­wie we włas­nej rodzinie.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!”

Jest to niezwyk­le ważne przyrzecze­nie, a dla nas obrońców życia jest kole­jnym wezwaniem i impulsem do kon­tyn­uowa­nia i zin­ten­sy­fikowa­nia naszych dzi­ałań, które służą ochronie życia nien­ar­o­d­zonych dzieci. Pamię­tamy, że fun­da­mentem tych dzi­ałań musi być mod­l­it­wa, ale także apos­tolst­wo i edukac­ja. Potrzeb­na jest także konkret­na pomoc dla samot­nych matek i rodzin wielodziet­nych. Potrzeb­na jest także nasza oby­wa­tel­s­ka dzi­ałal­ność, aby pra­wo w Polsce chroniło życie każdego poczętego dziec­ka bez żad­nych wyjątków.

Na 376. Zebra­niu Ple­narnym Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki, księża biskupi zapoz­nali się z oby­wa­tel­ską inic­jaty­wą usta­wodaw­czą zabra­ni­a­jącą zabi­ja­nia dzieci poczę­tych z powodu ich niepełnosprawnoś­ci i choro­by. Wys­tosowali komunikat:

Biskupi podtrzy­mu­ją wołanie o pełną ochronę prawną dzieci poczę­tych jako kon­sty­tucyjne pra­wo do życia. Pod­czas zebra­nia ple­narnego Kon­fer­enc­ja Episkopatu Pol­s­ki zapoz­nała się z oby­wa­tel­ską inic­jaty­wą „#Zatrzy­ma­jAbor­cję”, mającą na celu więk­szą ochronę życia dziec­ka poczętego w per­spek­ty­wie pow­ięk­sza­jącego się zakre­su eugeni­ki pre­na­tal­nej. Biskupi pole­ca­ją mod­l­itwie tę inic­jaty­wę i popier­a­ją zbieranie podpisów.”

Kaja Godek, która prze­wod­niczy Fun­dacji Życie i Rodz­i­na w Warsza­w­ie zapowiedzi­ała opra­cow­anie pro­jek­tu chroniącego życie dzieci z wada­mi wrod­zony­mi. Ma to wye­lim­i­nować ros­nącą z roku na rok liczbę zabójstw nien­ar­o­d­zonych dzieci z tak zwanych względów eugenicznych. Dzisi­aj ogrom­na więk­szość zabi­janych pol­s­kich, nien­ar­o­d­zonych dzieci na bazie tak zwanych wyjątków w ustaw­ie chroniącej życie, ginie ze względów eugenicznych.

Ta inic­jaty­wa ma rozpocząć się po wakac­jach. Będą wtedy zbier­ane pod­pisy i mamy nadzieję, że przyniesie pożą­dane efek­ty. W sejmie dalej czeka nieroz­pa­tr­zony pro­jekt Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia w akcji Kochamy Każde Dziecko. Ten pro­jekt zakła­da ochronę życia każdego, bez żad­nych wyjątków, poczętego dziec­ka i nie wprowadza żad­nych sankcji karnych dla kobi­et, które dop­uś­ciły się zamachu na swo­je własne dziecko. Polscy Biskupi proszą o mod­l­itwę i popar­cie inic­jaty­wy Kai Godek. Ta kole­j­na inic­jaty­wa służą­ca wzmoc­nie­niu ochrony życia poczę­tych dzieci w naszej Ojczyźnie zasługu­je na wielkie poparcie.

W Poz­na­niu od wielu lat orga­ni­zowany jest Marsz dla życia. Główny­mi orga­ni­za­tora­mi są Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia i Katolick­ie Sto­warzysze­nie Młodzieży. Cieszy mnie także orga­ni­za­c­ja marszy w innych mias­tach Pol­s­ki. Myślę, że te wydarzenia zmo­bi­lizu­ją naszych rządzą­cych par­la­men­tarzys­tów do zaję­cia się ustawa­mi, które mają wzmoc­nić ochronę życia nien­ar­o­d­zonych dzieci w naszej Ojczyźnie.

Szczęść Boże!

 


Ponowie­nie Aktu Poświęce­nia Koś­cioła w Polsce Niepokalane­mu Ser­cu Maryi
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.