Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Dzisi­aj chci­ałbym zaprezen­tować dwa apele. Pier­wszy z nich wys­tosował Pol­s­ki Komitet Nar­o­dowy Europe­jskiej Inic­jaty­wy Oby­wa­tel­skiej „Jeden z nas”. Autorem drugiego, związanego z Nar­o­dowym Dniem Życia i Dniem Świę­toś­ci Życia, jest Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia.

Na posiedze­niu w Warsza­w­ie 26 lutego br. ofic­jal­nie rozpoczę­to dzi­ała­nia, których efek­tem jest włącze­nie Pol­s­ki do Europe­jskiej Inic­jaty­wy Oby­wa­tel­skiej „Jeden z nas”. Poniżej zamieszczam treść apelu.

Włączmy się w Europe­jską Inic­jaty­wę Oby­wa­tel­ską „Jeden z nas”

Pode­j­mu­je­my w Polsce Europe­jską Inic­jaty­wę Oby­wa­tel­ską „Jeden z nas”. Ta jed­na z pier­wszych dopuszc­zonych przez Komisję Europe­jską inic­jatyw oby­wa­tel­s­kich, ma doprowadz­ić do całkowitego zaprzes­ta­nia finan­sowa­nia z budże­tu UE abor­cji i doświad­czeń na ludz­kich embri­onach. W przy­pad­ku jej powodzenia w istot­nym stop­niu zwięk­szy się stopień ochrony życia ludzi najbardziej bezbronnych.

Zgod­nie z trak­tatem lizbońskim gru­pa przy­na­jm­niej sied­miu oby­wa­teli z różnych kra­jów UE może zgłosić pro­jekt zmi­an w praw­ie europe­jskim. Aby ten pro­jekt był roz­pa­try­wany przez Komisję Europe­jską oraz Par­la­ment Europe­js­ki, konieczne jest zebranie pod nim min­i­mum 1 mil­iona pod­pisów pełno­let­nich oby­wa­teli z przy­na­jm­niej 7 kra­jów UE. W inic­jaty­wę „Jeden z Nas” jest zaan­gażowanych już 25 kra­jów UE, stąd jest to najwięk­sza doty­chczas akc­ja pro­mocji i obrony życia w Europie.

Aktu­al­nie Unia Europe­js­ka — poprzez dotac­je dla proabor­cyjnych, pry­wat­nych między­nar­o­dowych orga­ni­za­cji, m.in. Inter­na­tion­al Planned Par­ent­hood Fed­er­a­tion (IPPF), Marie Stopes Inter­na­tion­al (MSI) — finan­su­je znaczną część zabójstw nien­ar­o­d­zonych dzieci w Afryce i w Azji oraz ekspery­men­ty na ludz­kich embri­onach. Ten niegod­ny ludzi cywili­zowanych pro­ced­er wszyscy Europe­jczy­cy zmuszeni są opła­cać ze swoich podatków! 

Pra­wo do życia każdego człowieka zaw­iera się w ogól­noludzkim, pon­ad­wyz­nan­iowym nakazie ety­cznym: „nie zabi­jaj!” oraz w fak­cie naukowym: życie człowieka zaczy­na się w momen­cie poczę­cia. Potwierdza­ją to liczne pub­likac­je naukowe oraz pop­u­larne encyk­lo­pe­die czy podręczni­ki. Ostat­nio został on uznany w przeło­mowym orzecze­niu Europe­jskiego Try­bunału Spraw­iedli­woś­ci z 18 październi­ka 2011 r., który stwierdz­ił, że zapłod­nie­nie jest początkiem życia ludzkiego, a człowiek w fazie pre­na­tal­nej powinien podle­gać ochronie, szczegól­nie w aspekcie jego god­noś­ci oraz integralności.

Abor­c­ja jako niszcze­nie życia człowieka w okre­sie od jego poczę­cia do dziewiątego miesią­ca życia w łonie mat­ki jest zabójst­wem niewin­nego i skra­jnie bezbron­nego człowieka; doda­jmy szczegól­nie okrut­nym, bo dokony­wanym bez żad­nego znieczu­le­nia. Ufamy, że decy­den­ci UE, w której, w imię sza­cunku do życia człowieka, znie­siono karę śmier­ci nawet dla najwięk­szych przestępców, opowiedzą się za zaprzes­taniem finan­sowa­nia abor­cji i ekspery­men­tów na embri­onach ludz­kich z fun­duszów UE.

Apelu­je­my do wszys­t­kich pełno­let­nich Polek i Polaków o wspar­cie oby­wa­tel­skiej inic­jaty­wy „Jeden z nas” poprzez złoże­nie swego pod­pisu a także propagowanie tej inic­jaty­wy w swo­jej rodzinie, sąsiedztwie, środowisku pra­cy. Pod­pisy popier­a­jące inic­jaty­wę „Jeden z nas” moż­na składać zarówno w formie trady­cyjnej „papierowej”, jak i wypeł­ni­a­jąc odpowied­ni for­mu­la­rz na stron­ie inter­ne­towej: www.jedenznas.eu

Prag­niemy, aby Pol­s­ka, Ojczyz­na Jana Pawła II, jed­nego z najwięk­szych obrońców życia człowieka od poczę­cia po nat­u­ral­ny kres, była także europe­jskim lid­erem w licz­bie pod­pisów, zebranych pod tym szczyt­nym projektem!

Komitet Nar­o­dowy Europe­jskiej Inic­jaty­wy Oby­wa­tel­skiej „Jeden z Nas” — Warszawa,

21 lutego 2013 r.

Najserdeczniej zachę­cam wszys­t­kich do włączenia się w tę Inic­jaty­wę i złoże­nie pod­pisu za pośred­nictwem Inter­ne­tu lub poprzez for­mu­la­rz papierowy. W najbliższym cza­sie do wielu gazet katolic­kich będzie dołąc­zony druk popar­cia Europe­jskiej Inic­jaty­wy Oby­wa­tel­skiej „Jeden z nas”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.