Polska lekarka Katarzyna Jachimowicz pracująca w Sauherad powołała się na klauzulę sumienia i została zwolniona

Pol­s­ka lekar­ka Katarzy­na Jachi­mow­icz pra­cow­ała jako lekarz rodzin­ny w gminie Sauher­ad w Nor­wegii. Straciła pracę, bo odmówiła wykony­wa­nia żądań pac­jen­tek, które życzyły sobie zakłada­nia spi­rali wewnątrz­maci­cznych czyli środ­ka wczesno­poron­nego. Stanowisko gminy Sauher­ad, które zatrud­ni­ało Katarzynę Jachi­mow­icz było kary­godne. Nie chcieli respek­tować klauzuli sum­ienia pol­skiej lekar­ki i złożyli jej wypowiedze­nie z pracy.

Lekar­ka została zatrud­niona na stanowisku lekarza rodzin­nego w 2011 roku. Przy pod­pisy­wa­niu kon­trak­tu zas­trzegła sobie pra­wo o zas­tosowa­niu klauzuli sum­ienia w sytu­ac­jach, kiedy będą niez­godne z jej etyką i przeko­na­ni­a­mi. Doty­czyć to miało między inny­mi wydawa­nia skierowa­nia na abor­cję lub zakładanie spi­rali domaci­cznych. To, nieste­ty, nie zostało zapro­tokołowane, ale kierown­ict­wo Gminy Sauher­ad ust­nie wyraz­iło zgodę na zgłos­zone zastrzeżenie.

3 grud­nia 2015 Krysty­na Jachi­mow­icz otrzy­mała z gminy wypowiedze­nie następu­jącej treści:

Wypowiedze­nie uza­sad­nia się tym, że nie chce Pani zakładać spi­rali pac­jen­tkom, które sobie tego życzą. Gmi­na Sauher­ad jest zda­nia, że założe­nie spi­rali jest jed­nym z obow­iązków wynika­ją­cych z umowy z lekarzem rodzin­nym, a zatem odmowa z Pani strony jest narusze­niem obow­iązków wynika­ją­cych z umowy, por. ustawa o usłu­gach służ­by zdrowia i opie­ki zdrowot­nej wraz z przepisa­mi wykon­aw­czy­mi. Narusze­nie to oce­ni­ane jest na tyle poważnie, że kwal­i­fiku­je się na wypowiedzenie”.

Przy­padek pol­skiej lekar­ki jest pier­wszym tego rodza­ju w Nor­wegii, kiedy to lekarz powołu­jąc się na klauzulę sum­ienia traci pracę. Wal­ka jest w toku.

Nasza lekar­ka nie zmieniła swo­jego stanowiska i powołu­jąc się na doku­men­ty między­nar­o­dowe będzie bronić swoich praw, a konkret­nie prawa do wol­noś­ci sum­ienia przed sądem. Wytocze­nie sprawy państ­wu nor­weskiemu o nieprawne wypowiedze­nie pra­cy będzie niezwyk­le kosz­towne. Będziemy musieli wspomóc naszą pol­ską lekarkę wal­czącą o życie w Nor­wegii. Zdaniem p. Jachi­mow­icz Nor­we­gia zakazu­jąc lekar­zom stosowa­nia klauzuli sum­ienia narusza w ten sposób art. 9 Europe­jskiej Kon­wencji Praw Człowieka:

Artykuł 9

Wol­ność myśli, sum­ienia i wyznania

  1. Każdy ma pra­wo do wol­noś­ci myśli, sum­ienia i wyz­na­nia; pra­wo to obe­j­mu­je wol­ność zmi­any wyz­na­nia lub przekon­ań oraz wol­ność uzewnętrz­ni­a­nia indy­wid­u­al­nie lub wspól­nie z inny­mi, pub­licznie lub pry­wat­nie, swego wyz­na­nia lub przekon­ań przez upraw­ian­ie kul­tu, nauczanie, prak­tykowanie i czyn­noś­ci rytualne.
  2. Wol­ność uzewnętrz­ni­a­nia wyz­na­nia lub przekon­ań może podle­gać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i konieczne w społeczeńst­wie demokraty­cznym z uwa­gi na interesy bez­pieczeńst­wa pub­licznego, ochronę porząd­ku pub­licznego, zdrowia i moral­noś­ci lub ochronę praw i wol­noś­ci innych osób”.

Nor­wes­ki Związek Lekarzy Chrześ­ci­jańs­kich w pełni popiera postawę Krystyny Jachi­mow­icz, ale, nieste­ty, jest to wal­ka pomiędzy lekarką a organa­mi państ­wa — samorzą­du na tere­nie Nor­wegii. Pro­ces sądowy jest niezwyk­le kosz­towny, sza­cu­je się na ok. 200–400 tys. koron (ok. 100–200 tys. zł).

Biskup Oslo Bernt Eidsvig na różne sposo­by wspiera naszą lekarkę. W Europie sto­su­je się bar­barzyńskie łamanie sum­ień ludzi, którzy chcą bronić życia swych bliźnich. Trze­ba zawsze przy­pom­i­nać, że życie człowieka zaczy­na się w momen­cie poczę­cia. W Polsce więk­szość ludzi o tym wie, ale na Zachodzie ist­nieje wiel­ka dez­in­for­ma­c­ja i manip­u­lac­ja tą oczy­wistą prawdą. Kam­panie kłamstw doprowadz­iły do tego, że ludzie w wielu przy­pad­kach przes­ta­ją myśleć i pow­tarza­ją bezmyśl­nie kłamst­wa czy manip­u­lac­je mediów. Życie człowieka zaczy­na się w momen­cie poczę­cia, a dobry lekarz powinien stosować etykę Hipokrate­sową. Hipokrates, grec­ki lekarz żyją­cy w VI wieku przed Chrys­tusem, sfor­mułował zasadę: lekarz ma chronić życie od poczę­cia. To chce robić nasza lekar­ka, bo spi­rala niszczy poczętą istotę ludzką w pier­wszym tygod­niu jego zaistnienia.

Musimy dzisi­aj mod­l­itwą wesprzeć naszą bohater­ską lekarkę. Dzi­ała­nia oby­wa­tel­skie, jakie będziemy próbowali pod­jąć, przy­toczę za tydzień. Życzę wszys­tkim satys­fakcji w wielkim dziele obrony życia i proszę o sol­i­darność z Krystyną Jachi­mow­icz, naszą ucz­ci­wą lekarką, broniącą życia w Norwegii.

Szczęść Boże!

 


Pol­s­ka lekar­ka Katarzy­na Jachi­mow­icz pracu­ją­ca w Sauher­ad powołała się na klauzulę sum­ienia i została zwolniona
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.