Polacy są za ochroną życia

Każde poczęte dziecko ma bezwarunk­owe pra­wo do życia!
Tak uważa 86% Polaków!

Obec­nie w społeczeńst­wie pol­skim moż­na zaob­ser­wować ros­nące popar­cie dla prawa do życia dzieci nien­ar­o­d­zonych od momen­tu poczę­cia. Ten fakt potwierdza­ją najnowsze son­daże i bada­nia opinii pub­licznej, prowad­zone w całym kraju.

 

Gwoli przy­pom­nienia, w kwestii ochrony życia ludzkiego w okre­sie płodowym, obec­nie w Polsce obow­iązu­je uch­walona przez Sejm 7 sty­cz­nia 1997 roku „Ustawa o planowa­niu rodziny, ochronie pło­du ludzkiego i warunk­ach dopuszczal­noś­ci prz­ery­wa­nia ciąży”, która zezwala na zabi­cie poczętego dziec­ka wyłącznie w przy­pad­ku gdy:

 1. Ciąża stanowi zagroże­nie dla życia lub zdrowia kobi­ety ciężarnej;
 2. Bada­nia pre­na­talne lub inne przesłan­ki medy­czne wskazu­ją na duże praw­dopodobieńst­wo ciężkiego i nieod­wracal­nego upośledzenia pło­du albo nieuleczal­nej choro­by zagraża­jącej jego życiu;
 3. Zachodzi uza­sad­nione pode­jrze­nie, że ciąża pow­stała w wyniku czynu zabronionego.

Jak wiado­mo życie ludzkie jest wartoś­cią nadrzęd­ną. Dzisiejsza wiedza i tech­ni­ka dostar­cza wystar­cza­ją­cych argu­men­tów za dostrzeże­niem i jed­nakowym poszanowaniem wartoś­ci życia na każdym etapie jego roz­wo­ju pre­na­tal­nego. Powyższy zapis pozwala jed­nak na zabi­cie pewnych grup ludzi już poczę­tych. Nie jest on kom­pro­misem pomiędzy zwolen­nika­mi abor­cji a prze­ci­wnika­mi zabi­ja­nia poczę­tych dzieci, ale jest wynikiem wal­ki poli­ty­cznej, która roze­grała się w par­la­men­cie sty­czniu 1997 roku. Środowiska obrońców życia jed­nak niezmi­en­nie akcen­tu­ją potrze­bę wye­lim­i­nowa­nia prawnej możli­woś­ci zabi­ja­nia poczę­tych dzieci w tych wyjątkowych sytuacjach.

Poniżej przy­toczę wyni­ki badań i son­daży, które potwierdza­ją, że w ostat­nich 20 lat­ach nastąpił w Polsce wyraźny wzrost prze­ci­wników aborcji.

Bada­nia CBOS i Cen­trum Myśli Jana Pawła II, przeprowad­zone w czer­w­cu 2011 roku pokazu­ją, że

 • 86% Polaków jest przeko­nanych, iż „zawsze i nieza­leżnie od okolicznoś­ci ludzkie życie powin­no być chro­nione od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci”. Licz­ba Polaków tak myślą­cych w ciągu czterech lat wzrosła aż o 15%! W 2007 roku, opinie Polaków za ochroną życia od momen­tu poczę­cia opowiadało się 33%.[1]

Nato­mi­ast przeprowad­zone 3 czer­w­ca 2011 r. przez Grupę IQS na zlece­nie „Fun­dacji PRO – pra­wo do życia” na pró­bie 500 osób badanie iloś­ciowe wykaza­ły, że:

 • 65% anki­etowanych zgodz­iło się ze stwierdze­niem, że pra­wo powin­no bezwarunk­owo chronić życie wszys­t­kich dzieci od poczęcia,
 • 23% stwierdz­iło, że pra­wo powin­no umożli­wiać zabi­cie dziec­ka przed 24 tygod­niem ciąży w przy­pad­ku wykrycia poważnej choro­by u dziecka,
 • 12% nie miało zdania.

Warto zaz­naczyć, że najwięk­sze popar­cie dla bezwarunk­owej ochrony życia dzieci nien­ar­o­d­zonych odno­towano w grupie wiekowej 15–24 lata – 76% badanych[2].

Dla porów­na­nia, bada­nia son­dażowe przeprowad­zone 23 mar­ca 2010 roku przez GFK Polo­nia dla „Rzecz­pospo­litej”, wykaza­ły, że:

 • tylko 5% pol­skiego społeczeńst­wa jest za abor­cją na żądanie,
 • praw­ie 60% anki­etowanych dopuszcza możli­wość przeprowadza­nia abor­cji jedynie w szczegól­nych sytuacjach,
 • co trze­ci Polak jest za całkow­itym zakazem abor­cji i wyk­lucza jej możli­wość w każdej sytuacji.

A jeszcze w 2008 roku – jak wyni­ka z badań CBOS na tem­at poli­ty­ki abor­cyjnej w kilku­nas­tu kra­jach na świecie

 • 66% Polaków chci­ało, by państ­wo nie prze­ci­wdzi­ałało abor­cji[3].

W 2006 roku nato­mi­ast jedynie 18% społeczeńst­wa pol­skiego opowiadało się całkow­itym zakazem abor­cji[4].

Z przy­toc­zonych powyżej danych moż­na wywnioskować, iż od 2006 roku do 2011 o 68% wzrosło w Polsce społeczne popar­cie dla prawa do życia dzieci od momen­tu poczęcia!

Bard­zo istot­nym prze­jawem wzras­ta­jącego popar­cia dla ochrony życia każdego poczętego dziec­ka jest oby­wa­tel­s­ki pro­jekt now­eliza­cji ustawy chroniącej życie nien­ar­o­d­zonych dzieci – ustawy uch­walonej 7 sty­cz­nia 1993 roku, która zabiera dopuszczal­ność zabójstw nien­ar­o­d­zonych dzieci w trzech przy­pad­kach. Społeczny pro­jekt, który trafił do Sej­mu pod­pisało pon­ad 570 000 osób.

Należy także wspom­nieć o listach:

 • Liś­cie Otwartym Dzi­en­nikarek „Prze­ci­wko abor­cji”, który wyraża jed­noz­naczne stanowisko za prawem do życia dla każdego poczętego dziec­ka, a także dzi­en­nikarzy, prawników i ginekologów.
 • Liś­cie Otwartym 150 pra­cown­ików naukowych (pochodzą­cych z różnych środowisk aka­demic­kich), którzy sol­idaryzu­ją się z inic­jaty­wą oby­wa­tel­ską, mającą zapewnić bezwarunk­owe pra­wo do życia dla każdego poczętego dziecka.

Prag­nę w tym miejs­cu przy­toczyć frag­ment Lis­tu nauczy­cieli aka­demic­kich za prawem do życia:

Życie ludzkie jest wartoś­cią nadrzęd­ną, a dzisiejsza wiedza i tech­ni­ka dostar­cza wystar­cza­ją­cych argu­men­tów za dostrzeże­niem i jed­nakowym poszanowaniem god­noś­ci tego życia na każdym etapie jego rozwoju.
 Apelu­je­my do posłów i sen­a­torów o odwagę opowiedzenia się za prawdą o życiu człowieka zna­j­du­jącego się w pre­na­tal­nej fazie roz­wo­ju, której to prawdzie prze­ci­w­staw­ia się argu­men­ty swoiś­cie poj­mowanego prawa kobi­et do wyboru i decyzji, kosztem prawa dziec­ka do życia. Pozbaw­ia się w tym argu­men­towa­niu gło­su mężczyzny – ojca, zwal­ni­a­jąc go przy okazji z odpowiedzial­noś­ci za swo­je dzi­ałanie. Jest to głęboko nieucz­ci­we i krzy­wdzące dla kobi­et, niewychowaw­cze dla młodzieży oraz dyskrymin­u­jące w sto­sunku do odpowiedzial­nych mężczyzn.

Znakiem dzisiejszych cza­sów jest abso­lu­tyza­c­ja prawa człowieka do samostanowienia o sobie. Nie moż­na jed­nak przed­kładać znaków cza­su nad znak prawdy. „Pra­wo do abor­cji”, trak­towane jako pra­wo do samostanowienia, wymier­zone jest prze­ci­wko drugiemu człowiekowi, który swo­jego prawa do samostanowienia nie potrafi jeszcze wyartykułować i obronić[5].”

Jakże aktu­alne są dziś słowa Jana Pawła II wygłos­zone pod­czas homilii w Skoc­zowie 22 maja 1985 roku, a które stały się hasłem VI Marszu dla Życia i Rodziny, który odbył się w Warsza­w­ie w dniu 29 maja 2011 roku i zgro­madz­ił około 2,5 tysią­ca osób:

Nasza ojczyz­na stoi dzisi­aj przed wielo­ma prob­le­ma­mi społeczny­mi, gospo­dar­czy­mi, a także poli­ty­czny­mi. Trze­ba je rozwiązy­wać mądrze i wytr­wale. Jed­nak najbardziej pod­sta­wowym prob­le­mem pozosta­je sprawa ładu moral­nego. Jest on fun­da­mentem życia każdego człowieka i każdego społeczeńst­wa. Dlat­ego Pol­s­ka woła dzisi­aj nade wszys­tko ludzi sumienia!”

Dlat­ego zwracamy się do wszys­t­kich odpowiedzial­nych za ład w życiu pub­licznym, w szczegól­noś­ci do posłów na Sejm: oprzyj­cie pra­wo Rzecz­pospo­litej o normy moralne. Niech pra­wo służy rodzinie, umac­nia małżeńst­wa, broni najsłab­szych. Szczegól­nie apelu­je­my o popar­cie pro­jek­tu ustawy, która bierze w obronę wszys­tkie dzieci od momen­tu poczęcia.


Dobre wyni­ki sondaży

Przyp­isy:

 1. Cen­trum Bada­nia Opinii Społecznej, Cen­trum Myśli Jana Pawła II, W dwadzieś­cia lat później. Pola­cy o Janie Pawle II i jego naucza­niu w rocznicę piel­grzym­ki do wol­nej Pol­s­ki, Warsza­wa, czer­wiec 2011, s. 12–13.
 2. http://iqs-quant.com.pl/grupa_iqs_w_mediach/news/mlodzi_za_zyciem___
 3. T. Nieśpi­ał, http://archiwum.rp.pl/artykul/934804.html
 4. Cen­trum Bada­nia Opinii Społecznej, Postawy wobec abor­cji. Komu­nikat z badań, Warsza­wa, listopad 2006.
 5. http://www.za-zyciem.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=22&lang=pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.