Podsumowanie roku 2016

Skończył się rok 2016, co skłoniło mnie do krótkiej reflek­sji nad wydarzeni­a­mi jakie miały miejsce w tym roku.

Był to rok trud­ny, a nawet bym powiedzi­ał bolesny dla obrońców życia. To rok rozczarowań i pewnych porażek. Najwięk­szy smutek dla obrońców życia budzi podzi­ał wśród ruchów pro-life, który dokon­ał się na początku 2016 roku.

Fun­dac­ja PRO-Pra­wo do życia Mar­iusza Dzierżawskiego, Ordo Iuris i Insty­tut im. ks. Pio­tra Skar­gi z Krakowa zapro­ponowały dobrą co do celów ustawę chroniącą życie wszys­t­kich poczę­tych dzieci, bez żad­nego wyjątku. Nieste­ty z niezrozu­mi­ałych dla nas względów upar­li się żeby wprowadz­ić do tego pro­jek­tu sankc­je karne. Wprowadzili karę nawet do pię­ciu lat więzienia dla kobi­et, które dokon­a­ją prz­er­wa­nia ciąży. Oczy­wiś­cie te kary mogą być anu­lowane decyzją Sądu. Takiemu zapisowi kar­al­noś­ci kobi­et od początku prze­ci­w­staw­iała się Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia, której jestem wicepreze­sem. Nieste­ty liczne roz­mowy między obroń­ca­mi życia, ale także z bisku­pa­mi nie zdołały przekon­ać Fun­dacji PRO- Pra­wo do życia, Ordo Iuris czy Insty­tut im. ks. Pio­tra Skargi.

Ten nieszczęs­ny zapis kar­al­noś­ci kobi­et trafił do Sej­mu z ustawą mającą chronić życie i spowodował ogrom­ny spadek popar­cia społecznego dla idei obrony życia poczę­tych dzieci.

Nie chcę cytować konkret­nych liczb, powiem tylko ogól­nie, że praw­ie połowa naszego społecznego popar­cia została zmarnowana przez zapis o kar­al­noś­ci więzie­niem kobiet.

Jest to przykra sprawa, która ma wielkie imp­likac­je poli­ty­czne i społeczne. Będzie nam bard­zo trud­no odbu­dować wysok­ie popar­cie społeczeńst­wa dla planów wzmoc­nienia ochrony życia nien­ar­o­d­zonych dzieci. Prag­nę poin­for­mować, że w tej chwili w Sejmie mamy dru­gi pro­jekt wzmoc­nienia ochrony życia i zapewnie­niu każde­mu poczęte­mu dziecku prawa do życia, ale bez kar­al­noś­ci kobiet.

Mamy nadzieję, że zaraz po Nowym Roku będzie roz­pa­try­wany przez nasz Sejm. Apelu­ję o mod­l­itwę i o dzi­ała­nia oby­wa­tel­skie. Proszę o wysyłanie najróżniejszych listów, pety­cji, wykony­wanie tele­fonów, wys­tąpień, aby ten pro­jekt Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia był jak najszy­b­ciej przyję­ty i roz­pa­tr­zony. Nie będzie to łat­wa sprawa, ponieważ stra­cil­iśmy połowę popar­cia społecznego. Podzi­ał w obrę­bie pro-life jest bard­zo bolesny, ponieważ ten podzi­ał tworzy podzi­ały w Koś­ciele. Jeżeli for­su­je się ideę ochrony życia wbrew decyzjom Episkopatu i wbrew wypowiedziom najwyższych hier­ar­chów Koś­cioła, to na tym tle tworzą się podzi­ały wewnątrz Koś­cioła Katolick­iego w Polsce. Jest to ogrom­nie szkodliwe.

Pyta­ją mi się ludzie, kiedy się pogodz­imy? Nie mamy się co godz­ić, ponieważ Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów obrony życia w pełni utożsamia się ze stanowiskiem Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki — ochrona życia, każdego poczętego dziec­ka bez wyjątków, ale bez sankcji karnych dla kobi­et. My chce­my być, jesteśmy i będziemy z Episkopatem. Jedyną drogą do odzyska­nia jed­noś­ci w obrę­bie ruchów pro-life, to przyję­cie przez Fun­dację PRO Pra­wo do życia, Ordo Iuris i Insty­tu­tu im. ks. Pio­tra Skar­gi tego naucza­nia Koś­cioła Katolick­iego w Polsce, które zostało wielokrot­nie pub­licznie przekazy­wane. Szczegól­ny ten przekaz znalazł się w komu­nika­cie z ple­narnego posiedzenia Episkopatu w Gnieźnie z kwiet­nia 2016 roku.

To koledzy muszą uczynić krok w stronę Episkopatu i wtedy ewen­tu­al­nie wró­ci nasza jedność.

Mamy także pewne sukcesy. Cieszymy się z dodatku dla rodzin 500 +, a w szczegól­noś­ci z pro­gra­mu „Za życiem”, który wprowadz­ił PiS w mniejszym zakre­sie od 1 sty­cz­nia. Ter­az inten­sy­wne prace trwa­ją nad posz­erze­niem tego pro­gra­mu. To będzie dobry impuls do ochrony życia.

Chci­ałbym najserdeczniej życzyć w nowym roku 2017, wielu Łask Bożych w dzi­ałal­noś­ci pro-life, którą w różny sposób kon­tynu­u­je­my, ale także w życiu oso­bistym i rodzin­nym. Niech nowo nar­o­d­zone Dziecię, Chrys­tus Król Wszechświa­ta, bo w tym maleńkim Dziecię­ciu dostrzegamy Syna Bożego i Króla Wszechświa­ta, raczy bło­gosław­ić wszys­tkim tym, którzy w jakikol­wiek sposób służą świętej spraw­ie obrony życia człowieka.

Szczęść Boże !

 

Posłuchaj:

[audio:http://zasoby.pro-life.pl/audycje/424.mp3”]
Pod­sumowanie roku 2016]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.