Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Zachę­cam do popar­cia apelu do Marsza­łek Sej­mu Pani Ewy Kopacz, w którym wyrażamy sprze­ciw wobec treś­ci pro­jek­tu Ustawy o wdroże­niu niek­tórych przepisów UE w zakre­sie równego trak­towa­nia (druk sej­mowy nr 1051). Pod­pisy moż­na składać na stron­ie inter­ne­towej www.stopdyktaturze.pl.

Pier­wszą część naszego spotka­nia poświęcę pod­sumowa­niu akcji zbiera­nia pod­pisów w ramach oby­wa­tel­skiej inic­jaty­wy „Jeden z nas” – zainicjowanej we Włoszech przez euro­posła, Car­lo Cassiniego, byłego sędziego Sądu Najwyższego i preze­sa najwięk­szej włoskiej orga­ni­za­cji pro-life. Akc­ja miała na celu przy­go­towanie wniosku do Par­la­men­tu Europe­jskiego zakazu­jącego finan­sowa­nia ze środ­ków uni­jnych (z pieniędzy podat­ników) zbrod­ni abor­cji w kra­jach Trze­ciego Świa­ta oraz wszel­kich ekspery­men­tów na ludz­kich embri­onach. Aby wniosek mógł być roz­pa­try­wany, należało do 1 listopa­da zebrać w kra­jach Unii Europe­jskiej 1 mil­ion pod­pisów. Z radoś­cią przekazu­ję infor­ma­cję, że zebra­no 1 781 000 pod­pisów. To wiel­ki sukces obrońców życia w całej Unii Europe­jskiej. Dzięku­je­my Panu Bogu oraz wszys­tkim zaan­gażowanym w pro­jekt. Pier­wsze miejsce w licz­bie zebranych pod­pisów mają Włochy (617 000), drugie – Pol­s­ka (238 000), trze­cie – Niem­cy (169 000), czwarte – Rumu­nia (134 000) i Hisz­pa­nia (126 000). Inic­jaty­wę popar­li papież Benedykt XVI oraz obec­ny Ojciec Świę­ty Fran­ciszek oraz Episkopat Polski.

Dru­ga sprawa związana jest z fak­tem, że Pol­s­ka zna­j­du­je się obec­nie w wielkim zagroże­niu ze strony homo-lob­by i gen­der-lob­by, które przy­go­towało pro­jekt ustawy (druk sej­mowy nr 1051), która dopuszcza kary więzienia oraz kary finan­sowe za wypowiedzi sprzeczne z homo- i gen­der ide­ologią. Jest to wielkie naduży­cie i zagroże­nie dla rodzin, dla wol­noś­ci słowa i rzetel­noś­ci badań naukowych. Podob­ne usta­wodaw­st­wo było przy­go­towane w Wielkiej Bry­tanii, Niem­czech i Aus­trii. Na szczęś­cie, dzię­ki zma­sowanym protestom udało się je zablokować.

Związku z powyższym proszę o popar­cie apelu do Marsza­łek Sej­mu Pani Ewy Kopacz, w którym wyrażamy zde­cy­dowany sprze­ciw wobec planów usta­wodaw­czych homo-lob­by. Poniżej przy­taczam tekst apelu prosząc jed­nocześnie o składanie pod­pisów na stron­ie inter­ne­towej www.stopdyktaturze.pl.

Szanow­na Pani Marszałek

Wyrażam swój stanow­czy sprze­ciw wobec treś­ci pro­jek­tu Ustawy o wdroże­niu niek­tórych przepisów UE w zakre­sie równego trak­towa­nia (druk sej­mowy nr 1051), które zami­ast równego trak­towa­nia przyniosą uprzy­wile­jowaną pozy­cję społeczną środowiskom homosek­su­al­nym w Polsce oraz przy­czynią się do dyskrymi­nacji nor­mal­nych rodzin opar­tych na małżeńst­wie między mężczyzną i kobietą.

Uważam, że wspom­ni­any pro­jekt ustawy nie tylko narusza art. 18 Kon­sty­tucji RP gwaran­tu­ją­cy szczegól­ną ochronę prawną rodzinie, ale również drasty­cznie ogranicza wol­ność słowa zag­waran­towaną w art. 54 Kon­sty­tucji RP i wol­ność gospo­dar­czą, stanow­iącą pod­stawę ustro­ju RP na pod­staw­ie art. 20 Kon­sty­tucji RP.

Dlat­ego zwracam się za Pani pośred­nictwem z apelem do Sej­mu RP o pod­ję­cie wszel­kich dzi­ałań dostęp­nych na grun­cie prawa, aby wspom­ni­any pro­jekt nie został uch­walony, sta­jąc się kole­jnym prze­jawem poli­ty­ki anty­rodzin­nej ze strony koal­icji rządzącej”.


Pod­sumowanie inic­jaty­wy Jeden z Nas oraz STOP dyk­taturze gen­der-lob­by i homo-lobby
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.