Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

W pro­ce­sie raty­fikacji Kon­wencji całkowicie przemil­czano i zig­norowano opub­likowane w 2014 roku wyni­ki badań uni­jnej Agencji Praw Pod­sta­wowych. W świ­etle tych danych Pol­s­ka jest kra­jem o najniższym poziomie prze­mo­cy wobec kobi­et (19%) w Unii Europe­jskiej. Tym­cza­sem w kra­jach, w których obec­ny jest kon­wen­cyjny sposób poj­mowa­nia prze­mo­cy, licz­ba kobi­et doświad­cza­ją­cych prze­mo­cy jest praw­ie trzykrot­nie wyższa” – pisze dr Joan­na Bana­siuk w artykule opub­likowanym w „Naszym Dzienniku”.

Dzisiejszym wpisem prag­nę zmo­bi­li­zować was do pod­ję­cia dzi­ałań, aby zablokować raty­fikację „Kon­wencji Rady Europy w spraw­ie zapo­b­ie­ga­nia i zwal­cza­nia prze­mo­cy wobec kobi­et i prze­mo­cy domowej”. W środę 24 wrześ­nia zakończyła się w Sejmie bur­zli­wa deba­ta nad raty­fikacją Kon­wencji. Decyzją marsza­ł­ka Sej­mu ustawa została ponown­ie skierowana do połąc­zonych sej­mowych Komisji: Spraw­iedli­woś­ci i Spraw Zagranicznych, które roz­pa­trzą popraw­ki do ustawy zgłos­zone przez PiS i SP. Kole­jne posiedze­nie ple­narne Sej­mu odbędzie się za dwa tygod­nie. W tym cza­sie chci­ałbym zachę­cić was do mod­l­itwy oraz konkret­nych dzi­ałań oby­wa­tel­s­kich, aby par­la­men­tarzyś­ci dostrzegli zagroże­nie płynące z raty­fikacji Konwencji.

W kon­tekś­cie debaty nad przyję­ciem Kon­wencji chcę przy­toczyć kil­ka frag­men­tów artykułu Gen­derowy paradyg­mat, autorstwa dr Joan­ny Bana­siuk (dok­tor nauk prawnych, wiceprezes Insty­tu­tu na rzecz Kul­tu­ry Prawnej Ordo Iuris), opub­likowanego 26 wrześ­nia 2014 w „Naszym Dzi­en­niku”. Dr Joan­na Bana­siuk, anal­izu­jąc uza­sad­nie­nie do pro­jek­tu ustawy raty­fika­cyjnej, wskazu­je na niez­na­jo­mość obow­iązu­jącego prawa przez jego autorów:

  • W treś­ci uza­sad­nienia przewidu­je się wprowadze­nie rozwiązań od daw­na w Polsce funkcjonu­ją­cych. Świad­czy to jed­noz­nacznie o dyle­tanctwie w sposo­bie przy­go­towa­nia pro­ce­su raty­fika­cyjnego. Przykład­owo, uza­sad­nie­nie pro­jek­tu ustawy raty­fika­cyjnej mówi o koniecznoś­ci wprowadzenia do prawa pol­skiego możli­woś­ci przesłucha­nia świad­ka na odległość przy wyko­rzys­ta­niu środ­ków tech­nicznych na potrze­by postępowa­nia karnego (np. w formie wideokon­fer­encji), którą od 2003r. (!) przewidu­je kodeks postępowa­nia karnego.
  • Wymusza­jące raty­fikację środowiska fem­i­nisty­czne twierdzą, że dopiero Kon­wenc­ja wprowadzi wspar­cie spec­jal­isty­czne dla ofi­ar prze­mo­cy, schro­niska, tele­fony. Tym­cza­sem instru­men­ty te od daw­na funkcjonu­ją na grun­cie pol­skiego prawa. Wszys­tko to jed­noz­nacznie wskazu­je, że dąże­nie do raty­fikacji Kon­wencji wiąże się z igno­rancją i niedoin­for­mowaniem zarówno w odniesie­niu do stanu prawnego, jak i okolicznoś­ci faktycznych.
  • Świad­czy też o tym fakt, że w pro­ce­sie raty­fikacji całkowicie przemil­czano i zig­norowano opub­likowane w tym roku wyni­ki badań uni­jnej Agencji Praw Pod­sta­wowych. W świ­etle tych danych Pol­s­ka jest kra­jem o najniższym poziomie prze­mo­cy wobec kobi­et (19%) w UE! Tym­cza­sem w kra­jach, w których obec­ny jest kon­wen­cyjny sposób poj­mowa­nia prze­mo­cy, licz­ba kobi­et doświad­cza­ją­cych prze­mo­cy jest praw­ie trzykrot­nie wyższa! Jed­nocześnie nie jest prawdą, że Pol­ki nie zgłasza­ją aktów prze­mo­cy na policję – zgod­nie z dany­mi uni­jnej agencji Pol­s­ka jest kra­jem o jed­nym z najwyższych w UE wskaźników rapor­towal­noś­ci prze­mo­cy na policję (…).

Prze­moc wobec kobi­et jest zbyt poważnym prob­le­mem, by jego rozwiązy­wanie pod­porząd­kować radykalnej ide­ologii. Należy żywić nadzieję, że pol­s­ki Sejm sprze­ci­wi się wprowadza­niu w naszym kra­ju ide­o­log­icznej inżynierii społecznej” (dr Joan­na Bana­siuk, Gen­derowy paradyg­mat, „Nasz Dzi­en­nik”, z 26 wrześ­nia 2014).

Zachę­cam do mod­l­itwy oraz wysyła­nia e‑maili do par­la­men­tarzys­tów ze swo­jego okręgu wybor­czego z apelem, aby zagłosowali prze­ci­wko raty­fikacji „Kon­wencji Rady Europy w spraw­ie zapo­b­ie­ga­nia i zwal­cza­nia prze­mo­cy wobec kobi­et i prze­mo­cy domowej”.


Pode­jmi­jmy oby­wa­tel­skie dzi­ała­nia, aby zablokować raty­fikację szkodli­wej Kon­wencji Rady Europy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Inicjatywy społeczne, Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.