Początek nowego roku szkolnego

W związku z rozpoczę­ciem nowego roku szkol­nego 2016/2017 chci­ałbym zachę­cić dzieci, młodzież, także rodz­iców i dzi­ad­ków do propagowa­nia cza­sop­ism, które warto wprowadz­ić w życie naszych rodzin, aby najmłod­si i doras­ta­ją­ca młodzież mogli reg­u­larnie korzys­tać z dobrej prasy katolickiej.

Wal­ka o życie człowieka to także wal­ka o prawdę o człowieku, o jego pochodze­niu i o jego Stwór­cy, czyli Bogu Najwyższym, który jest daw­cą życia i Panem tego życia. Jed­ną z form obrony życia, budowa­nia cywiliza­cji życia jest umac­ni­an­ie świętej wiary katolick­iej w społeczeńst­wie, zaczy­na­jąc od najmłod­szych dzieci, a na senio­rach kończąc. Nowy rok szkol­ny każe szczegól­ną uwagę poświę­cić dzieciom i młodzieży. Prag­nę zachę­cić do zapoz­na­nia się z Tygod­nikiem dla Najmłod­szych „Ola i Jaś” wydawanym przez Wydawnict­wo AZ w Krakowie. Tygod­nik „Ola i Jaś” przez­nac­zony jest dla przed­szko­laków. Jest to wspaniale ilus­trowane pis­mo z różny­mi zagad­ka­mi, rebusa­mi i opowieś­ci­a­mi bib­li­jny­mi, przy­bliża­jące wartoś­ci patri­o­ty­czne i his­torię Polski.

Bard­zo ważnym miesięcznikiem dla dzieci, które przy­go­towu­ją się do przyję­cia po raz pier­wszy Pana Jezusa jest „Dominik idzie do I Komu­nii Świętej”. Jest to miesięcznik redagowany przez wybit­nych kat­e­chetów i fachow­ców. Zaw­iera pod­stawy wiedzy, które pomogą przy­go­tować się do god­nego, rados­nego i głębok­iego w wierze przyję­cia I Komu­nii Świętej.

Chci­ałbym zwró­cić uwagę na Dwu­ty­god­nik Młodzieży Katolick­iej „Dro­ga”. To nowocześnie redagowane pis­mo przez młodych ludzi, przez­nac­zone dla gim­naz­jal­istów i liceal­istów. Zna­j­du­ją się tam znakomite tem­aty intere­su­jące młodzież. Poruszane są tam trudne tem­aty, które niekiedy nam starszym trud­no jest poruszać w roz­mowie z włas­ny­mi dzieć­mi czy wnuka­mi. Zagad­nienia ważne i ciekawe dla młodego pokole­nia przed­staw­iane są w świ­etle nau­ki Koś­cioła katolickiego.

Doras­ta­jącej młodzieży, stu­den­tom gorą­co pole­cam dwu­miesięcznik „Miłu­j­cie się!”, wydawany przez Chrys­tu­sow­ców. Pode­j­mu­je częs­to pomoc w for­ma­cji postaw chrześ­ci­jańs­kich. Szczegól­nie dla tej młodzieży, która chce z Chrys­tusem wchodz­ić w dojrza­łe życie. Gorą­co pole­cam doras­ta­jącej młodzieży, liceal­is­tom czy nawet stu­den­tom reg­u­larne korzys­tanie z dwu­miesięczni­ka „Miłu­j­cie się!”.

Dla eduka­torów i ped­a­gogów pole­cam Miesięcznik Nauczy­cieli i Wychowaw­ców Katolic­kich „Wychowaw­ca”. Jest to znakomi­cie redagowane pis­mo dla wychowaw­ców katolic­kich wydawane w Krakowie. Dobrym prezen­tem dla nauczy­ciela, zami­ast wiel­kich buki­etów kwiatów, będzie zaprenu­merowanie tego miesięczni­ka. Szczegóły prenu­mer­aty dostęp­ne są na stronach inter­ne­towych tych czasopism.

Tygod­nik dla najmłod­szych „Ola i Jaś” – dla przedszkolaków

Miesięcznik dla dzieci „Dominik idzie do I Komu­nii Świętej” – dla dzieci przy­go­towu­ją­cych się do przyję­cia po raz pier­wszy Pana Jezusa

Dwu­ty­god­nik Młodzieży Katolick­iej „Dro­ga” – przez­nac­zone dla gim­naz­jal­istów i licealistów

Dwu­miesięcznik „Miłu­j­cie się!” – dla starszej młodzieży, studentów

Miesięcznik Nauczy­cieli i Wychowaw­ców Katolic­kich „Wychowaw­ca”

Bard­zo gorą­co polecam!

Zachę­cam młodzież do wzię­cia udzi­ału w XIII edy­cji Konkur­su im. ks. Jerzego Popiełusz­ki. Jest to konkurs pro-life dla młodzieży gim­naz­jal­nej oraz szkół pon­adg­im­naz­jal­nych. Orga­nizu­je go już po raz trzy­nasty Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka w III kat­e­go­ri­ach: lit­er­ack­iej, plas­ty­cznej i multimedialnej.

Ter­min zgłasza­nia prac do 31 sty­cz­nia 2017 roku. Zapraszam wszys­t­kich do szczegółowych infor­ma­cji na tem­at Konkur­su im. ks. Jerzego Popiełusz­ki na stronę www.pro-life.pl.

Szczęść Boże!


Początek nowego roku szkolnego
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.