Początek debaty sejmowej nad prawem do życia

14 wrześ­nia 2016 r., przed­staw­iciele Zarzą­du Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia zrzesza­jącej 86 orga­ni­za­cji dzi­ała­ją­cych na rzecz obrony życia i rodziny złożyli w Kance­larii Marsza­ł­ka Sej­mu RP pro­jekt ustawy, zapew­ni­a­ją­cy prawną ochronę życia wszys­tkim poczę­tym dzieciom bez wyjątków.

Del­e­gac­ja Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia złożyła w Sejmie pro­jekt now­eliza­cji ustawy chroniącej życie. Nasz pro­jekt w pełni zgod­ny jest z oczeki­waniem i pos­tu­lata­mi Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki. Opowiadamy się za pełną ochroną życia każdego poczętego dziec­ka, bez żad­nych wyjątków. Zachowu­je­my pos­tu­lat księży biskupów, czyli zachowanie doty­chcza­sowej niekar­al­noś­ci kobi­et, które dop­uś­ciły się prz­er­wa­nia ciąży.

Nowoś­cią w naszym pro­jek­cie jest bard­zo pre­cyzyjny zapis poję­cia — poczę­cia dziec­ka, czyli połączenia męs­kich i żeńs­kich komórek rozrod­czych. Wpisal­iśmy zakaz pro­dukcji, reklam­owa­nia i sprzedaży środ­ków wczesno­poron­nych typu: piguł­ka „dzień po”, środ­ków wczesno­poron­nych mechan­icznych i farmakologicznych.

Komis­ja do Spraw Pety­cji musi pro­jekt przeanal­i­zować, by móc dop­uś­cić go do prac leg­is­la­cyjnych. W Sejmie jest już pro­jekt oby­wa­tel­s­ki Fun­dacji Pro-Pra­wo do życia, który wprowadza pełną ochronę życia każdego poczętego dziec­ka, ale – nieste­ty — jest w nim zapisana możli­wość kara­nia kobi­et, aż do 5 lat więzienia.

Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia była wielokrot­nie prze­ci­wko kar­al­noś­ci kobi­et. Ostrze­gal­iśmy obrońców życia z Warsza­wy, że taki zapis będzie wyko­rzysty­wany do ataku na środowiska pro-life.

W pro­jek­cie Fun­dacji Pro-Pra­wo do życia ist­nieje możli­wość złagodzenia kary a nawet odstąpi­enia od niej, ale jest to tylko możli­wość. Media wro­gie życiu i wro­gie pełnej ochronie życia każdego poczętego dziec­ka pomi­ja­ją uzu­peł­ni­a­jące zapisy, eksponu­jąc adno­tację o 5 lat­ach więzienia dla kobi­et, które dop­uś­ciły się prz­er­wa­nia ciąży. Media te nie poda­ją, że jest dru­gi pro­jekt ruchów pro-life, autorstwa Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, który nie wprowadza żad­nej kar­al­noś­ci kobi­et, które dop­uś­ciły się zamachu na życie swoich poczę­tych dzieci.

W niedzielę 3 październi­ka w Warsza­w­ie odbyła się dość duża man­i­fes­tac­ja środowisk fem­i­nisty­cznych i lewicowych. Man­i­fes­tac­ja była wyrazem popar­cia dla pro­jek­tu środowiska fem­i­nisty­cznego złożonego w sierp­niu br., w którym doma­gały się pełnej swo­body zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci bez żad­nych ograniczeń do 12. tygod­nia życia w łonie mat­ki. Doma­gały się również wprowadzenia edukacji sek­su­al­nej do szkół i refun­dowa­nia uboższym ludziom środ­ków antykon­cep­cyjnych. Pod­czas man­i­fes­tacji media pokazy­wały wiele skra­jnych zachowań uczest­ników marszu. Man­i­fes­tac­ja odbyła się pod hasłem „Ratu­jmy życie kobi­et”. Jest to hasło niedorzeczne. Zwłaszcza że środowisko fem­i­nisty­czne zna pod­sta­wowy, bio­log­iczno-medy­czny fakt naukowy — życie człowieka zaczy­na się w momen­cie poczę­cia, w którym określana zosta­je płeć dziec­ka. Zatem hasło typu „Ratu­jmy życie kobi­et” i jed­noczesne pos­tu­lowanie za pełną swo­bodą zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych kobi­et do 12. tygod­nia życia w łonie mat­ki, pokazu­je, jak niedorzeczne i niepre­cyzyjne jest myśle­nie środowisk feministycznych.

Sły­chać było głosy, że abor­c­ja to pra­wo kobi­ety. Jed­nak takie sfor­mułowa­nia są bar­barzyńst­wem ety­cznym, ponieważ nikt nie ma prawa zabi­jać jakiegokol­wiek człowieka. Nikt z nas nie może mówić, że ma pra­wo do zabi­ja­nia człowieka nar­o­d­zonego czy nien­ar­o­d­zonego. Żad­na kobi­eta nie może mówić, że ma pra­wo do zabi­ja­nia dziec­ka przed urodze­niem czy po urodze­niu. Taki pos­tu­lat jest sprzeczny z fun­da­men­tal­ną zasadą ety­czną. Również pró­ba wprowadzenia lekcji sek­su­al­noś­ci w szkołach jest wielkim nieporozu­mie­niem. Mamy obec­nie świet­nie funkcjonu­ją­cy przed­miot — Przy­go­towanie do życia w rodzinie, który jest typem A edukacji sek­su­al­nej. W porów­na­niu z Zacho­dem posi­adamy rewela­cyjne wyni­ki wychowaw­cze naszych dzieci i młodzieży co do przy­go­towa­nia do życia w rodzinie.

Szczęść Boże!

 

TEKST—>


Początek debaty sej­mowej nad prawem do życia
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.