Po głosowaniu sejmowym w sprawie projektu „Zatrzymaj aborcję”

Sejm skierował do dal­szych prac w komisji pro­jekt ustawy Komite­tu Oby­wa­tel­skiego „Zatrzy­maj Abor­cję”. Nato­mi­ast w pier­wszym czy­ta­niu odrzu­cony został oby­wa­tel­s­ki pro­jekt komite­tu „Ratu­jmy Kobi­ety 2017” lib­er­al­izu­ją­cy przepisy aborcyjne.

W Sejmie 10 sty­cz­nia 2018 roku głosowano nad dwoma pro­jek­ta­mi ustaw oby­wa­tel­s­kich. Pier­wszym był pro­jekt ustawy Komite­tu Oby­wa­tel­skiego „Zatrzy­maj Abor­cję”, cieszą­cy się popar­ciem Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki, pod którym zebra­no 830 tys. pod­pisów naszych oby­wa­teli. Drugim był bar­barzyńs­ki pro­jekt środowisk fem­i­nisty­cznych i lewicowych o fałszy­wej nazwie „Ratu­jmy kobi­ety” zezwala­ją­cy na nieogranic­zone niczym zabi­janie nien­ar­o­d­zonych dzieci do 12 tygod­nia życia w łonie mat­ki. Pro­jekt także dopuszczał na liczne wyjąt­ki zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci po 12 tygod­niu życia.

Pro­jekt obrońców życia „Zatrzy­maj Abor­cję” zyskał apro­batę Sej­mu i został skierowany do Komisji Sej­mowej do dal­szych prac. Z tego należy się cieszyć i prag­nę wyraz­ić uznanie dla posłów Prawa i Spraw­iedli­woś­ci, ponieważ głosowało 232 par­la­men­tarzys­tów PiS, nato­mi­ast za skierowaniem do Komisji Sej­mowej do dal­szych prac opowiedzi­ało się 131 posłów PiS. Jest to wspani­ały wynik, tylko jed­na oso­ba wstrzy­mała się od gło­su. Plat­for­ma Oby­wa­tel­s­ka skom­pro­mi­towała się jako par­tia, która ostat­nio przed­staw­iała się po stron­ie cen­tro­praw­icowej. Niek­tórzy przy­wód­cy par­tii PO zor­ga­ni­zowali nawet rekolekc­je w Łagiewnikach. Nieste­ty pod­czas głosowa­nia w którym udzi­ał wzięło 110 posłów PO, prze­ci­wko życiu głosowało 107. Jest to wynik szoku­ją­cy, pokazu­ją­cy jas­no wszys­tkim, że Plat­for­ma Oby­wa­tel­s­ka jest ugrupowaniem, które szerzy cywiliza­cję śmier­ci i wys­tępu­je prze­ci­wko prawnej ochronie życia poczę­tych dzieci. Warto wspom­nieć o dobrym wyniku par­tii Kukiz‘15 i o trochę słab­szym wyniku par­tii PSL‑u.

Ufamy, że przesłan­ki eugeniczne dopuszcza­jące możli­wość zabi­ja­nia chorych niepełnosprawnych dzieci przed nar­o­dze­niem zostaną wye­lim­i­nowane z naszego usta­wodaw­st­wa. Apelu­je­my do wszys­t­kich ludzi dobrej woli, aby wysyłali listy do naszych par­la­men­tarzys­tów o szy­bkie pod­ję­cie prac w komis­jach i odrzuce­nie przesłan­ki eugenicznej, a wzmoc­nie­nie prawnej ochrony życia nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Chci­ałbym jeszcze naw­iązać do popar­cia idei ochrony życia przez Polaków. W ostat­nich miesią­cach środowiska pro-life zebrały pod swoim pro­jek­tem 830 tys. pod­pisów a środowiska pro-abor­cyjne szerzące cywiliza­cję śmier­ci 220 tys. Mamy sto­sunek 4:1. Przed­staw­ię zestaw­ie­nie pokazu­jące jak Pola­cy opowiadali się za życiem od 1991 roku. W sty­czniu 1991 roku Sejm ogłosił wyni­ki ofic­jal­nych kon­sul­tacji społecznych, w których pytał oby­wa­teli pol­s­kich czy są za utrzy­maniem doty­chcza­sowego, a więc pro-abor­cyjnego prawa, czy wprowadzenia nowego prawa chroniącego życie dzieci nien­ar­o­d­zonych. Do sej­mu nadesłano 1 mil­ion 710 tys. pisem­nych odpowiedzi, z tego pon­ad pół­to­ra mil­iona było za życiem. Był to wspani­ały wynik ponieważ odpowiedź pisem­na wyma­gała pełnego zas­tanowienia i refleksji.

Trzy lata później w czer­w­cu z wetem prezy­den­ta Lecha Wałęsy odnośnie ochrony życia do Sej­mu wpłynęło pon­ad 1 mil­ion listów za ochroną życia. Jedynie 50 tys. było prze­ci­wko ochronie życia. Pon­ad 90% Polaków w formie pisem­nej opowiedzi­ało się za życiem.

W październiku 1996 roku padł reko­rd, przed debatą w Sena­cie na ręce sen­a­tor Alicji Grześkowiak przekazano 3 mil­iony pisem­nych deklaracji za życiem.

Mało znana w Polsce była pró­ba wprowadzenia do naszej Kon­sty­tucji wzmoc­nionej ochrony życia poprzez uzu­pełnie­nie artykułu 38. o cztery słowa: od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci. Ten pro­jekt zmi­any naszej Kon­sty­tucji poparło w formie pisem­nej 508 tys. Polaków, a sprze­ciw wyraz­iło niecałe 2 tys. Widz­imy, że w Polsce jest w sposób stały i od wielu lat widocz­na, wyraź­na opc­ja pro-life wśród sze­ro­kich kręgów naszego społeczeńst­wa. Dziś nasi poli­ty­cy powin­ni o tym pamiętać.

Szczęść Boże!

 


Po głosowa­niu sej­mowym w spraw­ie pro­jek­tu „Zatrzy­maj aborcję”

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.