Pierwsza rocznica podpisania Apelu do Władz III Rzeczpospolitej, do Władz Unii Europejskiej, do Władz Narodów Świata w sprawie pigułki ellaOne

7 lutego minęła pier­wsza roczni­ca pod­pisa­nia i wys­tosowa­nia Apelu do Władz III Rzecz­pospo­litej, do Władz Unii Europe­jskiej, do Władz Nar­o­dów Świa­ta przez obrońców życia w spraw­ie piguł­ki zabi­ja­jącej poczęte dzieci. Ten apel pod­pisało dziesię­ciu obrońców życia w piwni­cy bloku śmier­ci – bloku 11 w niemieckim, nazis­towskim obozie zagłady Auschwitz. Chci­ałbym przy­pom­nieć ten nadal aktu­al­ny apel.

Apel do Władz III Rzecz­pospo­litej, do Władz Unii Europe­jskiej, do Władz Nar­o­dów Świata

Kilka­naś­cie dni po między­nar­o­dowych uroczys­toś­ci­ach 70. roczni­cy wyz­wole­nia niemieck­iego obozu zagłady Auschwitz pod­pisu­je­my ten Apel w piwni­cy bloku śmier­ci, obok celi śmier­ci św. Maksy­mil­iana M. Kol­bego, w miejs­cu, gdzie zbrod­niarze niemiec­cy po raz pier­wszy użyli gazu – cyk­lonu B pro­dukcji IG Far­benin­dus­trie, do zabi­cia we wrześniu 1941 r. około 600 rosyjs­kich i około 250 pol­s­kich więźniów obozu.

Niemiec­cy ludobój­cy, korzys­ta­jąc ze zbrod­niczych, rasis­tows­kich pseudouza­sad­nień hitlerowskiego usta­wodaw­st­wa odmaw­ia­jącego człowieczeńst­wa Żydom, Polakom, Romom, Ros­janom, masowo wyko­rzysty­wali cyk­lon B pro­dukcji IG Far­benin­dus­trie do real­iza­cji swych ludobójczych planów.

W wielu kra­jach świa­ta wyko­rzys­tu­je się pigułkę RU-486 pro­dukcji firmy Höchst do masowego zabi­ja­nia ludzi przed nar­o­dze­niem – poczę­tych dzieci. Przy­pom­i­namy, że fir­ma Höchst pow­stała w wyniku przek­sz­tałceń zbrod­niczej IG Farbenindustrie.

Podob­nie jak w trag­icznej przeszłoś­ci próbu­je się uspraw­iedli­wić zbrod­nię zabi­ja­nia niewin­nych ludzi poprzez arbi­tralne, irracjon­alne, w isto­cie swej rasis­towskie, pró­by odmaw­ia­nia człowieczeńst­wa dzieciom przed narodzeniem.

7 sty­cz­nia 2015 r., decyzją Komisji Europe­jskiej, dopuszc­zona została w kra­jach UE – bez recep­ty – tzw. piguł­ka „dzień po” – ellaOne firmy HRA Phar­ma pow­iązanej z fir­mą Höchst.

Piguł­ka ta, w zależnoś­ci od fazy cyk­lu kobiecego, w którym zostanie zas­tosowana, dzi­ała antykon­cep­cyjnie lub wczesno­poron­nie, czyli powodu­jąc śmierć poczętej isto­ty ludzkiej w jej wczes­nej fazie roz­wo­ju, unices­t­wia życie poczętego dziecka.

W ubiegłym wieku ucz­ci­wi lekarze, wyko­rzys­tu­jąc nowoczes­ną aparaturę medy­czną, wykaza­li w sposób naukowy: życie człowieka zaczy­na się w momen­cie poczę­cia, a pra­wo do życia jest pod­sta­wowym prawem człowieka.

Z tego miejs­ca szczegól­nego ludobójst­wa wołamy: każdy człowiek ma pra­wo do życia, każde poczęte dziecko także, nigdy więcej w Polsce, ani w jakimkol­wiek innym kra­ju, ludobójczych pro­duk­tów firmy IG Farben­industrie i jej zbrod­niczych kon­tynu­a­torów, wye­limin­u­jmy zamachy na życie ludzkie zarówno te real­i­zowane poprzez abor­cję chirur­giczną, jak i środ­ki far­mako­log­iczne typu RU 486 czy ellaOne.

Apel pod­pisali:

Hali­na i Czesław Chytrowie, ani­ma­torzy Dzieła Duchowej Adopcji Dziec­ka Poczętego Archi­diecezji Krakowskiej
Ewa Ekiert, członek Klubu Inteligencji Katolick­iej w Oświęcimiu
Hen­ryk Ekiert, prezes Klubu Inteligencji Katolick­iej w Oświęcimiu
lek. med. Krysty­na Gebauer
Alfred Goraj, współpra­cown­ik Tygod­ni­ka Rodzin Katolic­kich „Źródło”
prof. dr hab. inż. Janusz Kawec­ki, prezes Pol­skiego Sto­warzyszenia Nauczy­cieli i Wychowawców
dr inż. Adam Kisiel, redak­tor naczel­ny Tygod­ni­ka Rodzin Katolic­kich „Źródło”
lek. med. Graży­na Szczelina
dr inż. Antoni Zię­ba, prezes Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Powyższy apel przekaza­l­iśmy ówczes­nym wład­zom Rzecz­pospo­litej Pol­skiej, pani pre­mier Ewie Kopacz i min­istrowi zdrowia Bar­toszowi Arłukow­ic­zowi, nieste­ty do tej pory nie mamy żad­nej istot­nej reakcji. Dziś mamy nowy rząd p. Beaty Szy­dło i oczeku­je­my od niego zde­cy­dowanych jas­nych dzi­ałań. Oczeku­je­my skutecznego i całkowitego wyco­fa­nia z dys­try­bucji w Polsce niszczącej życie ludzkie piguł­ki ellaOne.

Min­is­ter B. Arłukow­icz posługu­jąc się kłamst­wem swoich współpra­cown­ików, jako­by Unia Europe­js­ka narzu­ciła Polsce dys­try­bucję tej śmier­cionośnej piguł­ki, drogą roz­porządzenia min­is­te­ri­al­nego wprowadz­ił ją nawet dla pięt­nas­to­let­nich dziew­cząt. Jest to niszcze­nie życia i zdrowia Polaków.

Z naukowych opra­cow­ań wyni­ka, że piguł­ka ellaOne w pewnych okre­sach cyk­lu kobiecego dzi­ała antykon­cep­cyjnie, a w innych wczesno­poron­nie. Bard­zo trud­no rozróżnić, kiedy tylko zapo­b­ie­ga poczę­ciu, a kiedy niszczy życie poczętej isto­ty ludzkiej. Trze­ba jas­no powiedzieć, że ta piguł­ka także rujnu­je zdrowie kobi­ety, która ją przyj­mu­je. Jakże nier­acjon­al­ny był poprzed­ni rząd p. Ewy Kopacz: zabro­niono wów­czas sprzedaży drożdżówek w sklepikach szkol­nych, a zez­wolono jed­nocześnie na dys­try­bucję bez recep­ty, wczesno­poron­nej piguł­ki ellaOne dziew­czę­tom 15-let­nim. Oczeku­je­my od nowego rzą­du szy­bkiego i całkowitego wyco­fa­nia ze sprzedaży śmier­cionośnej piguł­ki ellaOne.

Szczęść Boże!

Posłuchaj:

[audio:http://zasoby.pro-life.pl/audycje/378.mp3”]
Pier­wsza roczni­ca pod­pisa­nia Apelu do Władz III Rzecz­pospo­litej, do Władz Unii Europe­jskiej, do Władz Nar­o­dów Świa­ta w spraw­ie piguł­ki ellaOne]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.