Pierwsza decyzja pro-life prezydenta Donalda Trumpa

Pier­wszą decyzją prezy­denta Stanów Zjed­noc­zonych Don­alda Trumpa było przy­wróce­nie zakazu finan­sowa­nia orga­ni­za­cji pro­mu­ją­cych dokony­wanie aborcji.

Pamię­tam wybory prezy­denta Baracka Obamy, który kilka dni po swoim zwycięst­wie, w pier­wszej kadencji w świ­etle reflek­torów pod­pisał ustawę, w której przez­naczył 850 mil­ionów dolarów na pro­mowanie i wykony­wanie abor­cji za granicą. Teraz ten pro­ceder został ukró­cony defin­i­ty­wnie decyzją nowego prezy­denta Don­alda Trumpa. Ta decyzja będzie miała wielki pozy­ty­wny skutek w skali całego świata. Pieniądze, które były przez­naczane przez admin­is­trację Baracka Obamy niszczyły życie w wielu kra­jach na wszys­t­kich kon­ty­nen­tach. Cieszy mnie ta szy­bka decyzja obec­nego prezy­denta Don­alda Trumpa.

Poz­wolę sobie przy­toczyć słowa jed­nego z repub­likańs­kich przy­wód­ców, Prze­wod­niczącego Pod­komitetu ds. Zdrowia w Izbie Reprezen­tan­tów: „Życie jest cen­nym i świę­tym darem, powin­niśmy robić wszys­tko co w naszej mocy, aby je chronić”. Jest to znakomity początek prezy­den­tury Don­alda Trumpa, jeśli chodzi o batalię zachowa­nia życia poczę­tych dzieci w skali całego globu.

Chci­ałbym przy­toczyć wypowiedź prezy­denta Trumpa wygłos­zoną tego samego dnia, w którym został zaprzysiężony: „Włączyłem telewizor, patrzę a tam pokazane jest puste pole. Mówię do siebie! Zaraz, zaraz, prze­cież to moje przemówie­nie. Wygłasza­jąc je widzi­ałem tłum mil­iona, a może pół­tora mil­iona ludzi, a pokazali to tak jakby prawie nikogo tam nie było”. Jest to znakomita wypowiedź, która powinna wszys­tkim Amerykanom, a także ludziom na całym świecie uzmysłowić jak wielkim manip­u­lacjom medi­al­nym jesteśmy pod­dawani. Musimy mieć świado­mość, że takie próby są pode­j­mowane, nie od dziś, na całym świecie, także w Polsce. Przykład ten pokazuje, że musimy bardzo rozsąd­nie korzys­tać z mediów. Jak przed­stawił Don­ald Trump, skra­jnie lib­er­alne i lewicowe media właśnie w taki sposób relacjonują niewygodne dla nich wydarzenia. Cieszę się, że Prezy­dent Don­ald Trump objął urzę­dowanie. Mam nadzieję, że wzorem innych prezy­den­tur repub­likańs­kich, mam na myśli szczegól­nie prezy­denta Rea­gana, będzie wytr­wale i usil­nie zab­ie­gał o prawo do życia dla amerykańs­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci.

W 1973 roku poprzez kłamstwa i manip­u­lacje wprowad­zono poprzez decyzję Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych prak­ty­cznie pełną swo­bodę zabi­ja­nia amerykańs­kich dzieci do 9 miesiąca ciąży. Jest to najwyższe bar­barzyństwo, ponieważ giną amerykańskie dzieci okrut­nie zabi­jane bez znieczu­le­nia. Media lib­er­alne i tak zwane elity to popier­ają. Wierzę, że Don­ald Trump tak jak rozpoczął zde­cy­dowanie swoją prezy­den­turę, tak będzie dalej wal­czył o prawo do życia dla amerykańs­kich dzieci.

Przy­toczę frag­ment ogłos­zonej w 1988 roku prokla­macji prezy­denta Rea­gana z okazji Nar­o­dowego Dnia Świę­tości Życia.

Wów­czas urzę­du­jący Prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych napisał:

Mówi się nam także, że ist­nieje „prawo” prz­ery­wa­nia życia nien­ar­o­d­zonych dzieci, ale jakoś nikt nie potrafi wyjaśnić, jak takie prawo może ist­nieć w jawnej sprzeczności z fun­da­men­tal­nym prawem do życia przysługu­ją­cym każdej oso­bie. To prawo do życia przysługuje na równi dzieciom w łonach matek, dzieciom kalekim od urodzenia, jak i star­com czy niedołężnym. Nie usunie tego prawa ani fakt, że zabi­jamy nien­ar­o­d­zone dzieci…. Wszelkie dowody medy­czne i naukowe coraz bardziej potwierdzają, że dziecko przed nar­o­dze­niem posi­ada pod­sta­wowe atry­buty osoby ludzkiej, że jest ono fak­ty­cznie osobą. Współczesna medy­cyna i całok­sz­tałt wiedzy medy­cznej, trak­tuje dzieci nien­ar­o­d­zone jako pac­jen­tów. Teraz przeto ja, Ronald Rea­gan, Prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych Ameryki, na pod­stawie auto­ry­tetu przy­pada­jącego mi z mocy Kon­sty­tucji oraz prawa Stanów Zjed­noc­zonych niniejszym prokla­muję i deklaruję niezby­walne człowieczeństwo każdego Amerykan­ina od momentu poczę­cia aż do nat­u­ral­nej śmierci oraz także prokla­muję, decy­duję i deklaruję, że zad­bam o to, aby Kon­sty­tucja oraz prawa Stanów Zjed­noc­zonych były wiernie egzek­wowane dla ochrony amerykańs­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci”.

Jest to prokla­macja, której nie udało się do końca zre­al­i­zować. Ufamy, że nowy prezy­dent dokończy tego dzieła rozpoczętego przez prezy­denta Ronalda Reagana.

Szczęść Boże!

 

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is required to play this audio clip. Down­load the lat­est ver­sion here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.