Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę

10 lip­ca 2016 roku na Jas­nej Górze odbyła się dwudzi­es­ta pia­ta piel­grzym­ka słuchaczy Radia Mary­ja i Telewiz­ji Trwam. Tegoroczne dwud­niowe spotkanie było pod hasłem: „Gdzie chrzest, tam nadzie­ja”. Naw­iązy­wało do trwa­jącego w Koś­ciele w Polsce jubileuszu 1050-lecia Chrz­tu Polski.

Rodz­i­na Radia Mary­ja już po raz 25 spotkała się u stóp Pani Jasnogórskiej w Częs­to­chowie. Uroczys­toś­ci związane z tą piel­grzymką rozpoczęły się w sobotę 9 lip­ca Mszą św. kon­cele­browaną przez ks. bp Ignacego Deca, ordy­nar­iusza diecezji świd­nick­iej. Główne uroczys­toś­ci miały miejsce w niedzielę 10 lipca.

25. jubileuszowa Piel­grzym­ka Rodziny Radia Mary­ja zgro­madz­iła pod szczytem Jasnogórskim 200 tys. piel­grzymów z całej Pol­s­ki. Mszę św. kon­cele­browało wielu księży biskupów, a prze­wod­niczył jej ks. abp. met­ro­poli­ta poz­nańs­ki Stanisław Gądec­ki prze­wod­niczą­cy Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki. Przed Mszą św. słowo wygłosił o. dyrek­tor Radia Mary­ja Tadeusz Rydzyk. W swoim przemówie­niu naw­iązał do akcji zbiera­nia pod­pisów przez Pol­ską Fed­er­ację Ruchów Obrony Życia. W ruchu pro-life nastąpił bolesny podzi­ał na dwie grupy.

Fun­dac­ja PRO — Pra­wo do życia Mar­iusza Dzierżawskiego wspier­anego przez Ordo Iuris — Insty­tut na rzecz Kul­tu­ry Prawnej oraz przez Insty­tut im. ks. Pio­tra Skar­gi, zredagowali pro­jekt now­eliza­cji ustawy chroniącej życie i zapisali bard­zo słuszny pos­tu­lat elimin­u­ją­cy wszys­tkie tzw. trzy wyjąt­ki z ustawy chroniącej życie z dnia 7 sty­cz­nia 1993 roku.

Mimo wielu dyskusji, opinii wielu księży biskupów i ofic­jal­nego stanowiska Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki z 16 kwiet­nia 2016 roku, Fun­dac­ja PRO — Pra­wo do życia Mar­iusza Dzierżawskiego z Insty­tutem Ordo Iuris i Insty­tutem im. ks. Pio­tra Skar­gi zde­cy­dowali się wpisać do swo­jego pro­jek­tu sankc­je karne pię­ciu lat więzienia dla kobi­et, które dop­uś­ciły się prz­er­wa­nia ciąży. Takie postaw­ie­nie sprawy nie znalazło zrozu­mienia i popar­cia wśród orga­ni­za­cji sku­pi­onych przy Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, której mam zaszczyt być wiceprezesem.

Nasza Fed­er­ac­ja przy­go­towała Apel do pol­s­kich par­la­men­tarzys­tów, w którym pos­tu­lu­je­my o wye­lim­i­nowanie z pol­skiego prawa wszys­t­kich wyjątków, które dopuszcza­ją „legalne” zabi­janie nien­ar­o­d­zonych dzieci. W tym Apelu jas­no i zde­cy­dowanie opowiadamy się za utrzy­maniem doty­chczas obow­iązu­jącej zasady, że kobi­eta która dokonu­je prz­er­wa­nia ciąży, wielce złego czynu, nie jest prawnie karana przez sąd. Nasza motywac­ja jest bard­zo pros­ta, ponieważ jako doświad­czeni dzi­ałacze pro-life mamy rzetelne infor­ma­c­je zacz­erp­nięte z pub­likacji naukowych, pop­u­larnonaukowych, mamy także świadect­wa kobi­et, psy­chologów i psy­chi­a­trów, którzy jas­no mówią, że abor­c­ja jest wielkim ciosem dla kobi­ety dopuszcza­jącej się tego złego czynu. Ta kobi­eta jest drugą ofi­arą abor­cji, ponieważ pier­wszą jest nien­ar­o­d­zone jej dziecko. Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia wal­czy o pra­wo dla każdego poczętego dziec­ka. Zbier­amy pod­pisy do koń­ca sierp­nia br., aby w połowie wrześ­nia przekazać je do sejmu.

Jed­nocześnie nasi eksper­ci przy­go­towu­ją pro­jekt ustawy, który chronił­by każde poczęte dziecko bez żad­nych wyjątków i utrzy­mał zasadę niekar­al­noś­ci kobiet.

Ojciec dyrek­tor Tadeusz Rydzyk w swoim wys­tąpi­e­niu wezwał wszys­t­kich do włącza­nia się w zbieranie pod­pisów pod naszym Apelem do par­la­men­tarzys­tów, który był rozpowszech­ni­any wśród mate­ri­ałów Radia Mary­ja. O. Tadeusz prosił, aby zabrać te arkusze do swoich domów, by móc w parafi­ach, wśród swoich zna­jomych zbier­ać pod­pisy i przesłać je później pod wskazany adres do Poznania.

Bard­zo proszę wszys­t­kich naszych słuchaczy, aby włączyli się w tę akcję zbiera­nia pod­pisów pod Apelem do par­la­men­tarzys­tów Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia. To nie było pier­wsze wys­tąpi­e­nie o. Rydzy­ka, ponieważ na początku kwiet­nia na ante­nie Radia Mary­ja pod­czas „Rozmów niedokońc­zonych” bard­zo jed­noz­nacznie wsparł nasz pos­tu­lat pełnej ochrony życia każdego poczętego dziec­ka, a jed­nocześnie niekar­al­noś­ci kobi­et. Kon­fer­enc­ja Episkopatu Pol­s­ki także wyraz­iła swój głos, każde­mu życiu tak, ale bez sankcji karnych dla kobiet.

Bard­zo proszę o włącze­nie się w tę akcję. Na stron­ie inter­ne­towej www.kochamykazdedziecko.pl. moż­na złożyć swój pod­pis elek­tron­iczny, ale i także jest możli­wość pobra­nia for­mu­la­rzy do podpisu.

Szczęść Boże!

 


Piel­grzym­ka Rodziny Radia Mary­ja na Jas­ną Górę
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.