Petycja do Prezydenta RP w sprawie doprecyzowania kwestii prawa do życia w polskiej Konstytucji

Prezy­dent Andrzej Duda zapro­ponował pod­ję­cie debaty w sprawie nowej Kon­sty­tucji Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Dzisiejsza Kon­sty­tucja, która obow­iązuje to kon­sty­tucja z ery postko­mu­nizmu. Została uch­walona 1997 roku, kiedy władzę spra­wował Alek­sander Kwaśniewski jako prezy­dent, a pre­mierem był Włodz­imierz Cimoszewicz. SLD w pewnym sen­sie wymusiło ksz­tałt Kon­sty­tucji, która do dzisiaj obow­iązuje w naszej Ojczyźnie.

Prezy­dent Andrzej Duda słusznie zapro­ponował pod­ję­cie debaty nad nową Kon­sty­tucją, która by była na miarę Polaków, którzy odzyskują pełną niepodległość i którzy chcą budować swoją przyszłość na wiel­kich i szla­chet­nych wartościach.

Pol­ska Fed­er­acja Ruchów Obrony Życia pod­jęła akcję pod­pisów pod apelem do prezy­denta Andrzeja Dudy. Przy­toczę pełny tekst tego apelu.

Szanowny Pan
dr Andrzej Duda
Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej Polskiej

Zachęceni przez Pana Prezy­denta, odpowiada­jąc na apel Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, chcemy włączyć się do nar­o­dowej debaty kon­sty­tucyjnej. Ta ważna i oczeki­wana przez wiele środowisk inic­jatywa jest w swej isto­cie wezwaniem do budowa­nia fun­da­men­tów ustroju społecznego, god­nego niepodległej Pol­ski. Owocem zainicjowanej przez pana Prezy­denta debaty ma być nowa Konstytucja.

Nie wyobrażamy sobie, aby zabrakło w niej pre­cyzyjnych gwarancji prawnej ochrony życia. Dlat­ego, dla uniknię­cia wszel­kich wąt­pli­wości, pos­tu­lu­jemy uzu­pełnie­nie obec­nie obow­iązu­jącego Artykułu 38 Kon­sty­tucji RP, doty­czącego prawa do życia w ten sposób, aby przyjął on brzmienie:

Rzecz­pospolita Pol­ska zapew­nia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci.

Jesteśmy przeko­nani, że tylko Kon­sty­tucja bazu­jąca na poszanowa­niu fun­da­men­tal­nego prawa do życia wszys­t­kich oby­wa­teli, bez żad­nych wyjątków, jest godna Nar­odu aspiru­jącego do ustroju społecznego real­izu­jącego zasady cywiliza­cji życia i miłości”.

Apel musi dotrzeć do wszys­t­kich naszych rodaków, aby jak najwięcej osób mogło go pod­pisać. Następ­nie zostanie on przed­staw­iony poli­tykom i prezy­den­towi Andrze­jowi Dudzie, aby uświadomić ich jaka jest wola nar­odu pol­skiego. Apel dostępny jest na stronie inter­ne­towej petycjakonstytucja.pl Tam można złożyć swój pod­pis, aby w tej nowej Kon­sty­tucji, nie twor­zonej pod dom­i­nacją lewicy i postko­mu­nistów, prawo do życia każdego człowieka było pre­cyzyjnie i jed­noz­nacznie zagwarantowane.

Przy­pom­i­nam, że w 2006 roku pod­jęto próbę dopre­cy­zowa­nia prawa do życia w naszej Kon­sty­tucji. Z inic­jatywy poli­tyków LPR zapro­ponowano zmi­anę art. 38. Kon­sty­tucji, chroniącego życie człowieka o dopisanie czterech słów: od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci, wów­czas była trudna sytu­acja poli­ty­czna i medi­alna. Niestety ta próba dopre­cy­zowa­nia i wzmoc­nienia kon­sty­tucyjnej ochrony życia w 2007 roku zakończyła się niepowodze­niem mimo, że więk­szość oby­wa­teli opowiadała się za uzu­pełnie­niem tego artykułu.

Posi­adamy ogólnopol­skie wyniki badań z tam­tych cza­sów z których wynikało, że 2 razy więcej Polaków opowiadało się za zmi­aną art. 38. w Kon­sty­tucji, niż tej zmi­anie było przeciwnych.

Bardzo ważna była wów­czas akcja wysyła­nia listów do ówczes­nego Marsza­łka Sejmu Marka Jurka odnośnie zmian w Kon­sty­tucji. Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka wysłało prośbę do kance­larii Marsza­łka Sejmu o udostęp­nie­nie wyników rozkładu głosów oby­wa­teli, składanych na piśmie drogą pocz­tową. Z udostęp­nionych nam wyników okazało się, że za dopisaniem czterech słów do Kon­sty­tucji opowiedzi­ało się 506 tys. Polaków, prze­ciw było zaled­wie 1900. Dziś musimy to przy­pom­i­nać naszym poli­tykom, którzy mam nadzieję, że pode­jmą rzetelną dyskusję nad nową Konstytucją.

Szczęść Boże!

 

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is required to play this audio clip. Down­load the lat­est ver­sion here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.