Petycja do Prezydenta RP w sprawie doprecyzowania kwestii prawa do życia w polskiej Konstytucji

Prezy­dent Andrzej Duda zapro­ponował pod­ję­cie debaty w spraw­ie nowej Kon­sty­tucji Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Dzisiejsza Kon­sty­tuc­ja, która obow­iązu­je to kon­sty­tuc­ja z ery postko­mu­niz­mu. Została uch­walona 1997 roku, kiedy władzę spra­wował Alek­sander Kwaśniews­ki jako prezy­dent, a pre­mierem był Włodz­imierz Cimoszewicz. SLD w pewnym sen­sie wymusiło ksz­tałt Kon­sty­tucji, która do dzisi­aj obow­iązu­je w naszej Ojczyźnie.

Prezy­dent Andrzej Duda słusznie zapro­ponował pod­ję­cie debaty nad nową Kon­sty­tucją, która by była na miarę Polaków, którzy odzysku­ją pełną niepodległość i którzy chcą budować swo­ją przyszłość na wiel­kich i szla­chet­nych wartościach.

Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia pod­jęła akcję pod­pisów pod apelem do prezy­den­ta Andrze­ja Dudy. Przy­toczę pełny tekst tego apelu.

Szanowny Pan
dr Andrzej Duda
Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej Polskiej

Zachęceni przez Pana Prezy­den­ta, odpowiada­jąc na apel Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, chce­my włączyć się do nar­o­dowej debaty kon­sty­tucyjnej. Ta waż­na i oczeki­wana przez wiele środowisk inic­jaty­wa jest w swej isto­cie wezwaniem do budowa­nia fun­da­men­tów ustro­ju społecznego, god­nego niepodległej Pol­s­ki. Owocem zainicjowanej przez pana Prezy­den­ta debaty ma być nowa Konstytucja.

Nie wyobrażamy sobie, aby zabrakło w niej pre­cyzyjnych gwarancji prawnej ochrony życia. Dlat­ego, dla uniknię­cia wszel­kich wąt­pli­woś­ci, pos­tu­lu­je­my uzu­pełnie­nie obec­nie obow­iązu­jącego Artykułu 38 Kon­sty­tucji RP, doty­czącego prawa do życia w ten sposób, aby przyjął on brzmienie:

Rzecz­pospoli­ta Pol­s­ka zapew­nia każde­mu człowiekowi prawną ochronę życia, od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci.

Jesteśmy przeko­nani, że tylko Kon­sty­tuc­ja bazu­ją­ca na poszanowa­niu fun­da­men­tal­nego prawa do życia wszys­t­kich oby­wa­teli, bez żad­nych wyjątków, jest god­na Nar­o­du aspiru­jącego do ustro­ju społecznego real­izu­jącego zasady cywiliza­cji życia i miłości”.

Apel musi dotrzeć do wszys­t­kich naszych rodaków, aby jak najwięcej osób mogło go pod­pisać. Następ­nie zostanie on przed­staw­iony poli­tykom i prezy­den­towi Andrze­jowi Dudzie, aby uświadomić ich jaka jest wola nar­o­du pol­skiego. Apel dostęp­ny jest na stron­ie inter­ne­towej petycjakonstytucja.pl Tam moż­na złożyć swój pod­pis, aby w tej nowej Kon­sty­tucji, nie twor­zonej pod dom­i­nacją lewicy i postko­mu­nistów, pra­wo do życia każdego człowieka było pre­cyzyjnie i jed­noz­nacznie zagwarantowane.

Przy­pom­i­nam, że w 2006 roku pod­ję­to próbę dopre­cy­zowa­nia prawa do życia w naszej Kon­sty­tucji. Z inic­jaty­wy poli­tyków LPR zapro­ponowano zmi­anę art. 38. Kon­sty­tucji, chroniącego życie człowieka o dopisanie czterech słów: od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci, wów­czas była trud­na sytu­ac­ja poli­ty­cz­na i medi­al­na. Nieste­ty ta pró­ba dopre­cy­zowa­nia i wzmoc­nienia kon­sty­tucyjnej ochrony życia w 2007 roku zakończyła się niepowodze­niem mimo, że więk­szość oby­wa­teli opowiadała się za uzu­pełnie­niem tego artykułu.

Posi­adamy ogólnopol­skie wyni­ki badań z tam­tych cza­sów z których wynikało, że 2 razy więcej Polaków opowiadało się za zmi­aną art. 38. w Kon­sty­tucji, niż tej zmi­an­ie było przeciwnych.

Bard­zo waż­na była wów­czas akc­ja wysyła­nia listów do ówczes­nego Marsza­ł­ka Sej­mu Mar­ka Jur­ka odnośnie zmi­an w Kon­sty­tucji. Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka wysłało prośbę do kance­larii Marsza­ł­ka Sej­mu o udostęp­nie­nie wyników rozkładu głosów oby­wa­teli, składanych na piśmie drogą pocz­tową. Z udostęp­nionych nam wyników okaza­ło się, że za dopisaniem czterech słów do Kon­sty­tucji opowiedzi­ało się 506 tys. Polaków, prze­ciw było zaled­wie 1900. Dziś musimy to przy­pom­i­nać naszym poli­tykom, którzy mam nadzieję, że pode­jmą rzetel­ną dyskusję nad nową Konstytucją.

Szczęść Boże!

 


Pety­c­ja do Prezy­den­ta RP w spraw­ie dopre­cy­zowa­nia kwestii prawa do życia w pol­skiej Konstytucji
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.