Papież Franciszek i polscy biskupi w obronie życia każdego poczętego dziecka

Chci­ałbym przed­staw­ić dwa ważne doku­men­ty: Słowo KEP na Niedzielę Świętej Rodziny (31 grud­nia 2017r.) i słowa Papieża Fran­cisz­ka wypowiedziane pod­czas Mszy św. w bazylice watykańskiej w Uroczys­tość Świętej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, 1 sty­cz­nia 2018 r

Księża biskupi zawar­li bard­zo moc­ne i jed­noz­naczne wezwanie do ochrony życia dzieci poczę­tych. Naw­iązu­jąc do aktu­al­nej sytu­acji w naszej Ojczyźnie bard­zo moc­no zaak­cen­towali konieczność wprowadzenia prawnej ochrony życia dzieci nien­ar­o­d­zonych, niepełnosprawnych i chorych. Tytuł brz­mi „Kochać, nie zabi­jać!”. Te słowa mają naszych poli­tyków zmo­bi­li­zować do prowadzenia wzmoc­nionej i posz­er­zonej ochrony życia nien­ar­o­d­zonych. Musimy wye­lim­i­nować z naszego usta­wodaw­st­wa możli­wość zabi­ja­nia dzieci niepełnosprawnych i chorych przed narodzeniem.

Księża Biskupi kieru­ją bard­zo ważne słowa twierdząc, że do obrony życia od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci wezwani są wszyscy ludzie, wierzą­cy i niewierzą­cy. Dla nas obrońców życia jest to bard­zo ważne przy­pom­nie­nie tych oczy­wistych fak­tów. Obrona życia nie jest tylko sprawą wyz­na­nia, ale sprawą człowieczeńst­wa każdego z nas. Musimy jas­no pow­tarzać te słowa, że obrona życia nien­ar­o­d­zonych dzieci opiera się na przesłankach naukowych, a nau­ka jed­noz­nacznie stwierdz­iła, że życie człowieka zaczy­na się w momen­cie poczę­cia. Jeżeli człowiekiem jest się od poczę­cia to posi­adamy niezby­walne pra­wo do ochrony tego życia. To przesłanie musi dotrzeć do wszys­t­kich ludzi wierzą­cych jak i niewierzą­cych. Trze­ba wye­lim­i­nować fałszy­we twierdze­nie środowisk lewicowych i fem­i­nisty­cznych, że obrona życia jest tylko sprawą kato­lików. Nie, jest to sprawa każdego człowieka, nikt nie może godz­ić się na bezkarne zabi­janie innych ludzi, także tych nienarodzonych.

W słowie Prezy­di­um Episkopatu Pol­s­ki mamy bard­zo moc­ny apel do naszych par­la­men­tarzys­tów, w którym zawarte jest moc­ne odwołanie się do ich sum­ień. To par­la­men­tarzyś­ci stanow­ią pra­wo, które decy­du­je o życiu i śmier­ci tysią­ca nien­ar­o­d­zonych dzieci w Polsce. Według ostat­nich danych Min­is­terst­wa Zdrowia wyni­ka, że w ubiegłych lat­ach w Polsce zabi­jano około 1000 dzieci rocznie z uwa­gi na to, że są niepełnosprawne, czy chore przed narodzeniem.

Chcę przy­pom­nieć bard­zo ważne słowa Papieża Fran­cisz­ka wypowiedziane pod­czas Mszy św. w bazylice watykańskiej w Uroczys­tość Świętej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, 1 sty­cz­nia 2018 r. mówił, że macierzyńst­wo Maryi przy­pom­ni­ana nam, że Bóg jest blisko ludzkoś­ci, tak jak dziecko mat­ki, która nosi je w swoim łonie.

…ludzkość jest dla Pana dro­ga i świę­ta. Dlat­ego trze­ba służyć życiu ludzkiemu i służyć Bogu oraz przyjąć, kochać i poma­gać każde­mu życiu, począwszy od tego w łonie mat­ki do tego star­czego, cier­piącego i chorego, po to niewygodne, a nawet odrażające.”

Są to bard­zo ważne słowa, trze­ba służyć życiu ludzkiemu i służyć Bogu. Służ­ba ochronie życia człowieka to służ­ba samemu Bogu. Słowa: „przyjąć, kochać i poma­gać każde­mu życiu” odnoszą się w sposób szczegól­ny do rodz­iców tego nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Dal­sza część wypowiedzi Papieża Fran­cisz­ka wzy­wa do poma­gania każde­mu życiu począwszy od tego w łonie mat­ki i temu star­czemu, cier­piące­mu i choremu.

Każdy z nas powinien poma­gać w dziele obrony życia. Jest to piękne i wielkie zadanie, które każdy z nas na różne sposo­by i w różnym zakre­sie powinien real­i­zować. Powin­niśmy cieszyć się z tego, że poprzez służe­nie ochronie życia, służymy samemu Bogu.

Na tę służbę w życiu i służbę Bogu, życzę Wszys­tkim Szczęść Boże!


Papież Fran­ciszek i polscy biskupi w obronie życia każdego poczętego dziecka

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.