Palikot — skandalista i demoralizator

W Polsce od 1998 roku, ze wspani­ały­mi rezul­tata­mi, obow­iązu­je Typ A edukacji sek­su­al­nej i nosi nazwę „Wychowanie do Życia w Rodzinie”W kra­jach jak Szwec­ja czy Wiel­ka Bry­ta­nia obow­iązu­je Typ B i C edukacji sek­su­al­nej. W Polsce każdego roku rejestru­je się 20–40 abor­cji u nielet­nich uczen­nic. W Szwecji i Wielkiej Bry­tanii nato­mi­ast — gdzie roz­dawane są środ­ki antykon­cep­cyjne dzieciom i młodzieży — każdego roku odno­towu­je się 7 300 abor­cji u nielet­nich uczen­nic (Szwec­ja) i 45 000 (Wiel­ka Bry­ta­nia). Czy tego chce dla naszej młodzieży Ruch Palikota?

Na początku chci­ałbym odnieść się do poprzed­niego wpisu, który doty­czył orga­ni­za­cji Marszów dla Życia i Rodziny w 50 mias­tach na tere­nie całego kra­ju. Tysiące Polaków uczest­nicząc w Marszu jas­no opowiadało się za obroną życia każdego od poczę­cia aż po nat­u­ral­ny kres oraz za ochroną praw rodziny. Tytułem uzu­pełnienia prag­nę odpowiedzieć na pyta­nia doty­czące orga­ni­za­cji Marszy w Poz­na­niu i w Krakowie. Przy­pom­i­nam, że w Poz­na­niu w mar­cu odbył się wiel­ki Marsz dla Życia. Uczest­niczył w nim prezes Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia – dr Paweł Wosic­ki. Kraków nato­mi­ast przy­go­towu­je Masz dla Życia i Rodziny na październik, ze wzglę­du mające odbyć się w tym cza­sie Obchody Dnia Papieskiego.

Oburza­ją­cym i przykrym wydarze­niem, który miał miejsce w Sejmie 1 czer­w­ca 2012 roku był hap­pen­ing zor­ga­ni­zowany przez posła Janusza Paliko­ta, który roz­dawał nas­to­latkom prez­er­waty­wy. To demor­al­izu­jące zachowanie posła stanowi narusze­nie powa­gi Sej­mu RP oraz zlekce­waże­nie praw rodz­iców, którzy przysyłali dzieci do Sej­mu w przeko­na­niu, że będą się tutaj uczyły demokracji. Poseł Ruchu Paliko­ta Robert Biedroń uważa, że dobrze się stało, gdyż dzię­ki temu może zaczniemy dysku­tować o edukacji sek­su­al­nej, której w Polsce nie ma. Ta wypowiedz to kłamst­wo i brak rzetel­nej wiedzy.

Nieste­ty, mamy katas­trofę medi­al­ną w Polsce, gdyż tylko media katolick­ie i nieliczne media cen­tro­praw­icowe poda­ją prawdę. Przykła­dem tej katas­tro­fy jest fakt, iż oby­wa­tele, którzy nie korzys­ta­ją reg­u­larnie z mediów katolic­kich, nie zna­ją nawet definicji abor­cji. Poz­wolę sobie w tym miejs­cu przy­toczyć poprawną definicję abor­cji. Abor­c­ja to prz­er­wanie życia człowieka na etapie od poczę­cia do urodzenia głów­ki 9‑miesięcznego dziecka.

Przy­pom­nę także, że w sty­czniu 2012 roku poseł Palikot złożył zbrod­niczy pro­jekt ustawy abor­cyjnej, który w wyjątkowych przy­pad­kach dopuszcza zabi­janie nawet 9‑miesięcznych dzieci.

Odnośnie edukacji sek­su­al­nej – czytel­ni­cy prasy katolick­iej wiedzą, że są trzy rodza­je edukacji seksualnej:

Typ A – wychowanie do czys­toś­ci – absty­nencji sek­su­al­nej (chasti­ty edu­ca­tion, absti­nence-only education)

Typ B – bio­log­icz­na edukac­ja sek­su­al­na (bio­log­i­cal sex edu­ca­tion); pro­mu­ją­ca przekaz infor­ma­cji bio­log­icznych oraz wiedzy na tem­at antykon­cepcji, nie uwzględ­nia zasad etycznych

Typ C – złożona edukac­ja sek­su­al­na zaw­ier­a­ją­ca oba powyższe pode­jś­cia (com­pre­hen­sive sex edu­ca­tion)[1].

W Polsce od 1998 roku, ze wspani­ały­mi rezul­tata­mi, obow­iązu­je Typ A edukacji sek­su­al­nej i nosi nazwę „Wychowanie do Życia w Rodzinie” W kra­jach jak Szwec­ja czy Wiel­ka Bry­ta­nia obow­iązu­je Typ B i C edukacji sek­su­al­nej. W Polsce każdego roku rejestru­je się 20–40 abor­cji u nielet­nich uczen­nic. W Szwecji i Wielkiej Bry­tanii nato­mi­ast — gdzie roz­dawane są środ­ki antykon­cep­cyjne dzieciom — każdego roku odno­towu­je się 7 300 abor­cji u nielet­nich uczen­nic (Szwec­ja) i 45 000 (Wiel­ka Bry­ta­nia). Powyższe dane pochodzą z Eurostatu – Europe­jskiego Urzę­du Statysty­cznego). Czy tego chce dla naszej młodzieży Ruch Paliko­ta? Nie dajmy się zma­nip­u­lować mediom i takim poli­tykom jak poseł Janusz Palikot!


Palikot — skan­dal­ista i demoralizator

Przyp­isy:

  • Com­mit­tee on Ado­les­cence, Con­dom Use by Ado­les­cent, w: Amer­i­can Acad­e­my of Pedi­atrics, „Pedi­atrics”, Vol. 107, No 6 June 2001, s. 1466.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.