XXXVII Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Na Jas­nej Górze w sobotę, 18 marca miała miejsce XXXVII Ogólnopol­ska Piel­grzymka Obrońców Życia. Piel­grzymka zor­ga­ni­zowana została przez Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka, Kruc­jatę Mod­l­itwy Poczę­tych Dzieci i Pol­ską Fed­er­ację Ruchów Obrony Życia.

Trady­cyjnie zain­au­gurowała ją poranna Msza św. w Kapl­icy Cud­ownego Obrazu, której prze­wod­niczył ks. abp senior Stanisław Nowak. W swo­jej homilii mocno pod­kreślił potrzebę szczegól­nego zaan­gażowa­nia nas ludzi świec­kich w dzieło obrony życia. Pod­kreślił fun­da­men­talną rolę mod­l­itwy w tych wiel­kich zma­gani­ach w budowa­niu cywiliza­cji życia. Zachę­cał nas piel­grzymów, abyśmy ufnie wytr­wali dalej w real­i­zowa­niu swo­jej wielkiej misji obrony życia każdego człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ralny kres.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania XXXVII Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę została wyłączona

Strategia kłamstwa zwolenników legalizacji aborcji

Norma McCor­vey zmarła 18 lutego w wieku 69 lat w Stanach Zjed­noc­zonych. Przy­czyniła się do legal­iza­cji abor­cji na tere­nie całych Stanów Zjednoczonych.

Jej przy­padek został wyko­rzys­tany przez środowiska prawnicze, do zale­gal­i­zowa­nia zbrodni abor­cji prak­ty­cznie do 9 miesiąca ciąży. Cała his­to­ria wydarzyła się w marcu 1970 roku, gdzie dwie młode szuka­jące sukcesu i sławy prawniczki Linda Cof­fee i Sarah Wed­ding­ton wytoczyły z powództwa wów­czas 22 let­niej Normy McCor­vey pro­ces w stanie Texas o prawo do prz­er­wa­nia niech­cianej ciąży. Norma McCor­vey twierdz­iła wów­czas, że została zgwał­cona i rzekomo był to gwałt zbiorowy. Poczęło się dziecko, a ona chci­ała prz­er­wać tę niech­cianą ciążę. Prawniczki uru­chomiły całą mach­inę pro­pa­gandową. Media na całym świecie mają w legal­iza­cji zbrodni abor­cji, niestety niech­lubny i skan­dal­iczny wręcz udział. Ten przy­padek ukazy­wano na różne sposoby, doma­ga­jąc się wprowadzenia przez Sąd Najwyższy pełnej legal­iza­cji zbrodni aborcji.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Strategia kłamstwa zwolenników legalizacji aborcji została wyłączona

Strajk kobiet

W między­nar­o­dowym Stra­jku Kobiet uczest­niczki doma­gały się real­iza­cji swoich wydu­manych praw. Dobrze znamy sytu­ację kobiet w Polsce, która jest pozy­ty­wna. Mówie­nie o prawie do abor­cji jest wielkim nieporozumieniem.

Trzeba cier­pli­wie i kul­tur­al­nie przy­pom­i­nać, że nikt nie ma prawa zabi­ja­nia drugiego niewin­nego, bezbron­nego człowieka. Matka także nie ma prawa zabi­ja­nia swo­jego włas­nego nien­ar­o­d­zonego dziecka. Jest to rzecz oczy­wista, o której nawet w najwięk­szych emoc­jach poli­ty­cznych czy społecznych nie można zapom­i­nać. Jeszcze raz zwracam się z gorą­cym apelem, przy­pom­i­na­ją­cym, że żaden człowiek nie ma prawa zabi­jać drugiego, abso­lut­nie niewin­nego człowieka — nien­ar­o­d­zonego dziecka, obo­jęt­nie czy to jest mężczyzna, czy kobi­eta. Musimy bardzo mocno tę sprawę pod­nosić. Kiedy słyszymy w czarnych marszach hasło: „Moje ciało moja sprawa”, to mamy do czynienia z wielkim cynizmem. Medy­cyna czy biolo­gia już dawna stwierdz­iła to, co dla ludzi myślą­cych jest oczy­wis­toś­cią, bez żad­nych dociekań naukowych, nien­ar­o­d­zone dziecko nigdy nie jest częś­cią orga­nizmu matki. Od samego początku zaist­nienia jest odręb­nym, innym człowiekiem. Jest dzieck­iem tej matki, ale odręb­nym bytem bio­log­icznym. Musimy tłu­maczyć tym kobi­etom, że matka nien­ar­o­d­zonego dziecka nie stoi przed dyle­matem czy być matką, czy nią nie być. Kobi­eta w ciąży już jest matką, jest matką nien­ar­o­d­zonego dziecka. Staje ona przed dra­maty­cznym wyborem; czy być matką żyjącego urod­zonego dziecka, czy być matką zabitego poprzez abor­cję dziecka. Macierzyństwo kobi­ety zaist­ni­ało w momen­cie poczęcia.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Strajk kobiet została wyłączona

Kwestia bluźnierstwa w warszawskim teatrze

Muszę mocno usto­sunkować się do hanieb­nego wydarzenia, które miało miejsce w Warsza­wie 18 lutego 2017 roku w Teatrze Powszech­nym, gdzie przed­staw­iony został skan­dal­iczny i bluźnier­czy spek­takl pt. „Klątwa”.

Wszyscy widzieliśmy w internecie i telewizji frag­menty bluźnier­czego spek­taklu, gdzie naśmiewano się i bluźniono z Boga. Zbezczeszc­zony został krzyż Jezusa Chrys­tusa, a także pamięć i osoba najwięk­szego z rodu Polaków św. Jana Pawła II. Pod­czas spek­taklu nawoły­wano do przestępstwa sugeru­jąc zor­ga­ni­zowanie zbiórki pieniędzy na zabójstwo prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. Zbezczeszc­zona została flaga państwa Watykańskiego, a także imię Pol­ska skan­du­jąc je w sposób skan­dal­iczny i wykonu­jąc obsceniczne ruchy. To wydarze­nie świad­czy o kom­plet­nym upadku kul­tury w teatrze finan­sowanym przez Ratusz Warsza­wski, który dzisiaj zdomi­nowany jest przez poli­tyków Plat­formy Oby­wa­tel­skiej. Nie jest przy­pad­kiem, że na Teatr Powszechny z roku na rok zna­j­dują się pieniądze pochodzące od podat­ników. W ubiegłym roku teatr otrzy­mał 8 mil­ionów dofi­nan­sowa­nia, a w tym roku ma być podob­nie. Bluźnierstwa, pro­fanacje i obrażanie uczuć religi­jnych kato­lików, którzy stanowią więk­szość mieszkańców naszej Ojczyzny, podlega sankcjom karnym związanych z karą więzienia.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Kwestia bluźnierstwa w warszawskim teatrze została wyłączona

Francja pozbawia obrońców życia prawa do wolności słowa

Fran­cuski par­la­ment zale­gal­i­zował ustawę zabra­ni­a­jącą pub­likowa­nia w internecie treści mają­cych na celu odwiedze­nie kobi­ety od zamier­zonej aborcji.

Francja zatwierdz­iła ustawę, która zabra­nia grupom i orga­ni­za­cjom pro – life mówienia prawdy, czym jest abor­cja i pode­j­mowa­nia prób odwiedzenia kobiet, które zamierzają zabić swoje nien­ar­o­d­zone dzieci, od abor­cji. To wstrząsająca infor­ma­cja, ponieważ jest to bezpośredni zamach nie tylko na życie nien­ar­o­d­zonych dzieci, bo taki zakaz obłożony sankcją karną dwóch lat więzienia i grzy­wną 30000 €, istot­nie wpłynie na to co się będzie dzi­ało w sferze pub­licznej we Francji, a także w internecie. Wyraźnie zakazane są dzi­ała­nia pro– life, które by propagowały na stronie inter­ne­towej odwiedze­nie kobi­ety od abor­cji. Jest to bezpośred­nie narusze­nie swo­body wypowiedzi i bardzo ostra cen­zura. Jest to narusze­nie art. 19 Powszech­nej Deklaracji Praw Człowieka. Deklaracja została uch­walona przez Nar­ody Zjed­noc­zone w 1948 roku, w art. 19 jest zapis: „Każdy człowiek ma prawo wol­ności opinii i wyraża­nia jej; prawo to obe­j­muje swo­bodę posi­ada­nia nieza­leżnej opinii, poszuki­wa­nia, otrzymy­wa­nia i rozpowszech­ni­a­nia infor­ma­cji i poglądów wszelkimi środ­kami, bez względu na granice”.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Francja pozbawia obrońców życia prawa do wolności słowa została wyłączona