Oświadczenia w sprawie pigułki „dzień po”

Przed­staw­iciele Praw­icy Rzecz­pospo­litej uważają, że rząd ma obow­iązek wyco­fać pigułkę ellaOne i podobne preparaty z pol­skiego rynku. Wys­tosowali oświad­cze­nie pod­pisane przez Mar­i­ana Piłkę, Lecha Łuczyńskiego i Lidię Sankowską-Grabczuk.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Oświadczenia w sprawie pigułki „dzień po” została wyłączona

Apel w sprawie doprecyzowania ochrony życia w nowej konstytucji

Prezy­dent Andrzej Duda 20 maja wygłosił orędzie z okazji drugiej rocznicy wyboru na urząd prezydenta.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Apel w sprawie doprecyzowania ochrony życia w nowej konstytucji została wyłączona

Szczeciński Marsz dla Życia

Uli­cami Szczecina prze­masze­rował już po raz XV najwięk­szy w Polsce Marsz dla Życia pod hasłem: „Kocham Cię Życie”. Orga­ni­za­torzy wstęp­nie podają, że w Marszu udział wzięło ok. kilku­nastu tysięcy osób. Był to najwięk­szy Marsz dla życia, który odbył się w Polsce.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Szczeciński Marsz dla Życia została wyłączona

100 rocznica urodzin profesora Włodzimierza Fijałkowskiego

W tym roku przy­pada setna rocznica urodzin wybit­nego lekarza ginekologa – położnika prof. dr. hab. n. med. Włodz­imierza Fijałkowskiego. Był twórcą pol­skiego mod­elu szkół rodzenia, a także cenionym pro­mo­torem nat­u­ral­nych metod planowa­nia rodziny.

Włodz­imierz Fijałkowski urodził się 4 czer­wca 1917 r. w Bobrown­ikach nad Wisłą. Do matury przy­go­towywał się w Liceum Klasy­cznym im. św. Stanisława Kostki przy Wyższym Sem­i­nar­ium Duchownym w Płocku. Stu­dia medy­czne rozpoczął w 1935 r. na wydziale lekarskim Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego Szkoły Pod­chorążych San­i­tarnych. Kon­tyn­uował je w tajnym naucza­niu w Warsza­wie. Już w cza­sie początkowych lat oku­pacji hitlerowskiej, zaan­gażował się w dzi­ałal­ność kon­spir­a­cyjną. Niestety jako uczest­nik ruchu oporu został aresz­towany przez Niem­ców i wywieziony początkowo do więzienia w Radomiu. Później więziony był w Auschwitz-Birkenau i w Wirtembergii.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania 100 rocznica urodzin profesora Włodzimierza Fijałkowskiego została wyłączona

Petycja do Prezydenta RP w sprawie doprecyzowania kwestii prawa do życia w polskiej Konstytucji

Prezy­dent Andrzej Duda zapro­ponował pod­ję­cie debaty w sprawie nowej Kon­sty­tucji Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Dzisiejsza Kon­sty­tucja, która obow­iązuje to kon­sty­tucja z ery postko­mu­nizmu. Została uch­walona 1997 roku, kiedy władzę spra­wował Alek­sander Kwaśniewski jako prezy­dent, a pre­mierem był Włodz­imierz Cimoszewicz. SLD w pewnym sen­sie wymusiło ksz­tałt Kon­sty­tucji, która do dzisiaj obow­iązuje w naszej Ojczyźnie.

Prezy­dent Andrzej Duda słusznie zapro­ponował pod­ję­cie debaty nad nową Kon­sty­tucją, która by była na miarę Polaków, którzy odzyskują pełną niepodległość i którzy chcą budować swoją przyszłość na wiel­kich i szla­chet­nych wartościach.

Pol­ska Fed­er­acja Ruchów Obrony Życia pod­jęła akcję pod­pisów pod apelem do prezy­denta Andrzeja Dudy. Przy­toczę pełny tekst tego apelu.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Petycja do Prezydenta RP w sprawie doprecyzowania kwestii prawa do życia w polskiej Konstytucji została wyłączona