Kwestia bluźnierstwa w warszawskim teatrze

Muszę mocno usto­sunkować się do hanieb­nego wydarzenia, które miało miejsce w Warsza­wie 18 lutego 2017 roku w Teatrze Powszech­nym, gdzie przed­staw­iony został skan­dal­iczny i bluźnier­czy spek­takl pt. „Klątwa”.

Wszyscy widzieliśmy w internecie i telewizji frag­menty bluźnier­czego spek­taklu, gdzie naśmiewano się i bluźniono z Boga. Zbezczeszc­zony został krzyż Jezusa Chrys­tusa, a także pamięć i osoba najwięk­szego z rodu Polaków św. Jana Pawła II. Pod­czas spek­taklu nawoły­wano do przestępstwa sugeru­jąc zor­ga­ni­zowanie zbiórki pieniędzy na zabójstwo prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. Zbezczeszc­zona została flaga państwa Watykańskiego, a także imię Pol­ska skan­du­jąc je w sposób skan­dal­iczny i wykonu­jąc obsceniczne ruchy. To wydarze­nie świad­czy o kom­plet­nym upadku kul­tury w teatrze finan­sowanym przez Ratusz Warsza­wski, który dzisiaj zdomi­nowany jest przez poli­tyków Plat­formy Oby­wa­tel­skiej. Nie jest przy­pad­kiem, że na Teatr Powszechny z roku na rok zna­j­dują się pieniądze pochodzące od podat­ników. W ubiegłym roku teatr otrzy­mał 8 mil­ionów dofi­nan­sowa­nia, a w tym roku ma być podob­nie. Bluźnierstwa, pro­fanacje i obrażanie uczuć religi­jnych kato­lików, którzy stanowią więk­szość mieszkańców naszej Ojczyzny, podlega sankcjom karnym związanych z karą więzienia.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Kwestia bluźnierstwa w warszawskim teatrze została wyłączona

Francja pozbawia obrońców życia prawa do wolności słowa

Fran­cuski par­la­ment zale­gal­i­zował ustawę zabra­ni­a­jącą pub­likowa­nia w internecie treści mają­cych na celu odwiedze­nie kobi­ety od zamier­zonej aborcji.

Francja zatwierdz­iła ustawę, która zabra­nia grupom i orga­ni­za­cjom pro – life mówienia prawdy, czym jest abor­cja i pode­j­mowa­nia prób odwiedzenia kobiet, które zamierzają zabić swoje nien­ar­o­d­zone dzieci, od abor­cji. To wstrząsająca infor­ma­cja, ponieważ jest to bezpośredni zamach nie tylko na życie nien­ar­o­d­zonych dzieci, bo taki zakaz obłożony sankcją karną dwóch lat więzienia i grzy­wną 30000 €, istot­nie wpłynie na to co się będzie dzi­ało w sferze pub­licznej we Francji, a także w internecie. Wyraźnie zakazane są dzi­ała­nia pro– life, które by propagowały na stronie inter­ne­towej odwiedze­nie kobi­ety od abor­cji. Jest to bezpośred­nie narusze­nie swo­body wypowiedzi i bardzo ostra cen­zura. Jest to narusze­nie art. 19 Powszech­nej Deklaracji Praw Człowieka. Deklaracja została uch­walona przez Nar­ody Zjed­noc­zone w 1948 roku, w art. 19 jest zapis: „Każdy człowiek ma prawo wol­ności opinii i wyraża­nia jej; prawo to obe­j­muje swo­bodę posi­ada­nia nieza­leżnej opinii, poszuki­wa­nia, otrzymy­wa­nia i rozpowszech­ni­a­nia infor­ma­cji i poglądów wszelkimi środ­kami, bez względu na granice”.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Francja pozbawia obrońców życia prawa do wolności słowa została wyłączona

Wielkie marsze pro-life w Paryżu i w Waszyngtonie

W Paryżu i Waszyn­g­tonie odbyły się dwie wielkie man­i­fes­tacje za życiem. Marsz w Paryżu miał miejsce 22 sty­cz­nia, a w Waszyn­g­tonie 27 sty­cz­nia 2017 roku.

Już po raz 11 uli­cami stol­icy Francji przeszedł Paryski Marsz dla Życia. Wzięło w nim udział 50 tys. osób. Fran­cuzi jasno i zde­cy­dowanie opowiedzieli się za obroną życia każdego poczętego dziecka.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Wielkie marsze pro-life w Paryżu i w Waszyngtonie została wyłączona

Pierwsza decyzja pro-life prezydenta Donalda Trumpa

Pier­wszą decyzją prezy­denta Stanów Zjed­noc­zonych Don­alda Trumpa było przy­wróce­nie zakazu finan­sowa­nia orga­ni­za­cji pro­mu­ją­cych dokony­wanie aborcji.

Pamię­tam wybory prezy­denta Baracka Obamy, który kilka dni po swoim zwycięst­wie, w pier­wszej kadencji w świ­etle reflek­torów pod­pisał ustawę, w której przez­naczył 850 mil­ionów dolarów na pro­mowanie i wykony­wanie abor­cji za granicą. Teraz ten pro­ceder został ukró­cony defin­i­ty­wnie decyzją nowego prezy­denta Don­alda Trumpa. Ta decyzja będzie miała wielki pozy­ty­wny skutek w skali całego świata. Pieniądze, które były przez­naczane przez admin­is­trację Baracka Obamy niszczyły życie w wielu kra­jach na wszys­t­kich kon­ty­nen­tach. Cieszy mnie ta szy­bka decyzja obec­nego prezy­denta Don­alda Trumpa.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Pierwsza decyzja pro-life prezydenta Donalda Trumpa została wyłączona

W Krakowie nie będzie dofinansowania „in vitro”

W Krakowie nie będzie pro­gramu finan­sowa­nia „in vitro” przez samorząd lokalny. Jest to wielkie zwycięstwo obrońców życia.

Zwycięstwo trudne, które nas bardzo cieszy ponieważ Rada Miasta Krakowa jest zdomi­nowana przez rad­nych z Plat­formy Oby­wa­tel­skiej, Nowoczes­nej i z Klubu Prezy­denta Majchrowskiego, byłego członka par­tii Przy­jazny Kraków a aktu­al­nego prezy­denta miasta Krakowa. Wyliczenia wskazy­wały, że wniosek rad­nej Mał­gorzaty Jan­tos z Nowoczes­nej doty­czący finan­sowa­nia pro­ce­dury in vitro powinien prze­jść jako uch­wała Rady Miasta. W dal­szej kole­jności ze środ­ków finan­sowych z samorządu naszego miasta miała być finan­sowana nieety­czna, niosąca śmierć i kalectwo metoda prokreacji in vitro. Infor­ma­cja o zamier­zonym głosowa­niu była podana przez media dużo wcześniej, co spowodowało dużą akty­wność środowisk pro-life w Krakowie. Prze­ci­wko tym planom wys­tąpiło w apelu ponad 500 pra­cown­ików naukowo-dydaktycznych uczelni krakows­kich. Mieliśmy także bardzo ważny apel prawie 100 pra­cown­ików Służby Zdrowia Miasta Krakowa, prze­ci­wko planom finan­sowa­nia pro­ce­dury in vitro z naszych środ­ków samorzą­dowych. Radni Prawa i Spraw­iedli­wości, którzy są niestety w mniejs­zości w Radzie Miasta dotrzy­mali słowa i wszyscy zagłosowali prze­ci­wko tym zamierzeniom. 11 sty­cz­nia rozpoczęły się obrady Rady Miasta Krakowa i w połowie dnia około godziny 12 rozpoczęła się dyskusja Rad­nych na temat pro­jektu uch­wały rad­nej Mał­gorzaty Jan­tos z Nowoczes­nej, aby finan­sować pro­ce­durę in vitro. Na początku wys­tąpił zapros­zony przez radną, dok­tor nauk medy­cznych Bar­tosz Chros­towski, który mówił ok.10 min o pro­ce­durze in vitro. W swym wys­tąpi­e­niu pro­mował i reklam­ował tę pro­ce­durę, ukry­wa­jąc lub przeinacza­jąc pod­sta­wowe infor­ma­cje. Uczest­niczyłem w posiedze­niu Rady Miasta i wręcz aler­gicznie zareagowałem (ale mil­cząc) na słowa, że in vitro nie wywołuje żad­nych skutków ubocznych. W swoich wys­tąpi­eni­ach radni z PiS-u wys­tępowali zde­cy­dowanie jed­noz­nacznie prze­ci­wko tej uch­wale przy­wołu­jąc ist­nie­nie i pożytki płynące z napro­tech­nologii. Po wycz­er­pa­niu listy zgłoszeń do dyskusji zostałem zapros­zony jako jedyny gość spoza Rady. Na wstępie przeczy­tałem apel krakows­kich pra­cown­ików Służby Zdrowia, w którym jed­noz­nacznie zawarta była kry­tyka o in vitro. W apelu było wskazanie na głęboką nieety­czność i na narusze­nie trzech artykułów Kon­sty­tucji Rzeczy­pospo­litej Pol­ski. Pon­adto pro­ce­dura in vitro pod­pada także pod jeden z para­grafów Kodeksu Karnego. Na koniec mojego wys­tąpi­enia zapowiedzi­ałem skierowanie do Okrę­gowej Krakowskiej Izby Lekarskiej, do Komisji Etyki w sprawie wys­tąpi­enia dr med. Bar­tosza Chros­towskiego wskazu­jąc, że w swoim wys­tąpi­e­niu wielokrot­nie mijał się z prawdą, mówiąc bardzo delikatnie.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania W Krakowie nie będzie dofinansowania „in vitro” została wyłączona