Wysokie poparcie społeczne dla prawnej ochrony życia nienarodzonych dzieci

W ostat­nim cza­sie w son­dażach obser­wowal­iśmy bardzo niepoko­jący spadek popar­cia dla idei ochrony życia każdego człowieka od poczę­cia po nat­u­ralny kres. Okazuje się, że na dzień dzisiejszy spadek został zatrzy­many, a popar­cie dla idei życia zaczyna pomału wzrastać.

CBOS przeprowadził w okre­sie od 30 marca do 6 kwiet­nia 2017 roku son­daż i bada­nia opinii pub­licznej, pyta­jąc Polaków: Czy popiera Pani/ Pan pełną ochronę życia ludzkiego od momentu poczę­cia? Wyniki są następu­jące: 71,6 % respon­den­tów odpowiedzi­ało w sposób twierdzący, 40,7% zde­cy­dowanie tak, a pozostali raczej tak. Ten wynik cieszy, bo możemy par­la­men­tarzys­tom i dzi­en­nikar­zom przy­woły­wać te dane, że zde­cy­dowana więk­szość Polaków (71,6 %) opowiada się za pełną ochroną życia ludzkiego od momentu poczęcia.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Wysokie poparcie społeczne dla prawnej ochrony życia nienarodzonych dzieci została wyłączona

Rozstrzygnięcie konkursu akademickiego pro-life

24 kwiet­nia w Sali Wojew­ódzkiej Bib­lioteki Pub­licznej w Krakowie został rozstrzyg­nięty Konkurs Aka­demicki na prace licenc­jackie i mag­is­ter­skie z zakresu tem­atyki obrony życia człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ralny kres. Konkurs został zor­ga­ni­zowany przez Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka.

Jest to wielki sukces, ponieważ do pier­wszej edy­cji tego konkursu przysłano 23 prace z całej Pol­ski. Prace zostały przysłane z Krakowa, Warszawy, Katowic Szczecina, Olsz­tyna, Lublina, Biel­ska Białej, Tarnowa i Toru­nia. Oce­ni­ała je komisja, której prze­wod­niczył prof. dr hab. Fran­ciszek Adamski, nasz Prze­wod­niczący Zespołu Ekspertów Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Rozstrzygnięcie konkursu akademickiego pro-life została wyłączona

Kolejna dobra zmiana w USA

Święta Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego niosą rok rocznie nam obroń­com życia wielką radość, że Chrys­tus zmartwych­w­stał i my zmartwych­w­staniemy. W tym zwycięst­wie Chrys­tusa nad śmier­cią, Jego zmartwych­w­staniem dostrzegamy także zwycięstwo w skali całego globu, w skali całej ludzkości.

Jak uczył Święty Jan Paweł II, właśnie w Chrys­tusie zmarłym i zmartwych­w­stałym sprawa człowieka otrzy­mała już swój ostate­czny wyrok, życie zwycięży śmierć. Ta radość przepeł­nia nasze serca, ale także mobi­lizuje nas do dal­szej wytr­wałej, mądrej i niezważa­jącej na różne kłopoty i przeszkody dzi­ałal­ności pro-life. 12 kwiet­nia dokon­ała się bardzo ważna rzecz. W Białym Domu został zaprzysiężony nowy członek Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych. Został nim Neil Gor­sach, człowiek pro-life. Został skom­ple­towany skład Sądu Najwyższego pełną obsadą Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych Ameryki Północnej.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Kolejna dobra zmiana w USA została wyłączona

61 sesja Komisji do spraw Statusu Kobiet ONZ

Od 13 do 24 marca 2017 roku w siedz­i­bie ONZ w Nowym Jorku miała miejsce 61 Sesja Komisji do spraw Sta­tusu Kobiet.

Było to bardzo ważne wydarze­nie poli­ty­czne w skali całego świata zakońc­zone wielkim sukce­sem sił pro-life. Sukce­sem, który zawdz­ięczamy nowej admin­is­tracji amerykańskiej, a konkret­nie Prezy­den­towi Don­al­dowi Trumpowi. Ambasador Stanów Zjed­noc­zonych przy ONZ Nikka Haley bardzo zde­cy­dowanie wys­tępowała jako dzi­ałaczka chroniąca życie. Dzięki postawie Stanów Zjed­noc­zonych w doku­men­cie koń­cowym nie ma wymienionego słowa abor­cja. Jest to wielki sukces nie tylko Stanów Zjed­noc­zonych, dzisiaj kierowanych przez Don­alda Trumpa, ale także tej konkret­nej ambasador USA przy ONZ-cie Nikki Haley i ludzi, którzy szanują życie.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania 61 sesja Komisji do spraw Statusu Kobiet ONZ została wyłączona

Przesłanie XXXVII Pielgrzymki Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Na Jas­nej Górze w sobotę, 18 marca miała miejsce XXXVII Ogólnopol­ska Piel­grzymka Obrońców Życia. Skupiła około tysiąca osób z całego kraju.

Trady­cyjnie zain­au­gurowała ją poranna Msza św. w Kapl­icy Cud­ownego Obrazu, której prze­wod­niczył ks. abp senior Stanisław Nowak. W swo­jej homilii mocno pod­kreślił obow­iązek akty­wnego dzi­ała­nia na rzecz obrony życia każdego człowieka od poczę­cia po nat­u­ralny kres. Mocne słowa ks. abp. Stanisława Nowaka były nie tylko przy­pom­nie­niem, ale także wspar­ciem dla tych, którzy od wielu lat bronią życia nien­ar­o­d­zonych dzieci i niekiedy mogą czuć zniechęce­nie i utrudze­nie. Płomi­enna homilia ks. abp. Stanisława Nowaka dodała nam siły i uświadomiła, że w walce o ochronę życia człowieka nigdy nie możemy się wyłączyć. Kole­jnym punk­tem piel­grzymki była kon­fer­encja w sali o. Kordeck­iego, gdzie wysłuchal­iśmy słowa ks. bp. Jana Wątroby, biskupa rzes­zowskiego Prze­wod­niczącego Rady ds. Rodziny Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski skierowanego do nas w formie listu. Ksiądz bp. Jan Szkodoń sufra­gan naszej Archi­diecezji Krakowskiej poprowadził mod­l­itwę różańcową.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Przesłanie XXXVII Pielgrzymki Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę została wyłączona