Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

1 grud­nia 2013 roku w Chorwacji odbyło się ref­er­en­dum na tem­at kon­sty­tucyjnego zapisu definicji małżeńst­wa jako związku mężczyzny i kobi­ety. Za powyższym zapisem opowiedzi­ało się 66% gło­su­ją­cych. Okazu­je się, że mimo presji mediów, w więk­szoś­ci skra­jnie lib­er­al­nych, wrogich życiu i rodzinie, udało się odnieść znaczą­cy sukces i mam nadzieję, że jest to pier­wsze, ale nie ostat­nie zwycięskie ref­er­en­dum w Unii Europejskiej.

Poniżej przy­taczam oświad­cze­nie Pol­skiej Fed­er­acji Obrony Życia w spraw­ie lis­tu do Papieża Kon­gre­su Kobiet.

Oświad­cze­nie Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia w spraw­ie lis­tu do Papieża Kon­gre­su Kobiet

 „Treść lis­tu Kon­gre­su Kobi­et do Papieża, skarżą­cych się na rzekome prześlad­owanie kobi­et przez Koś­ciół katolic­ki i jego hier­ar­chię w Polsce budzi nasze najwyższe zdu­mie­nie i sprze­ciw. List pełen jest fałszy­wych oskarżeń i przeinaczeń, jest też próbą apologii ide­ologii gen­der. Przewrot­na treść lis­tu oblic­zona jest na wywołanie zamiesza­nia w umysłach i ser­cach wiernych, którzy są jako­by manip­u­lowani przez Koś­ciół w Polsce, którego nauczanie syg­natar­iusz­ki lis­tu prze­ci­w­staw­ia­ją naucza­niu Jana Pawła II.

W związku z powyższym czu­je­my się zobow­iązani wyjaśnić, co następuje:

  1. Pro­mowana przez Kon­gres Kobi­et ide­olo­gia gen­der jest nie tylko sprzecz­na i nie do pogodzenia z uni­w­er­sal­nym nauczaniem Koś­cioła katolick­iego (nie tylko w Polsce), ale nie ma żad­nych pod­staw zarówno w naukach human­isty­cznych (socjolo­gia, psy­cholo­gia) jak i przy­rod­niczych (biolo­gia, medycyna).
  2. Skarże­nie się na prześlad­owa­nia przy jed­noczes­nym zach­wala­niu ide­ologii gen­der jako rzeko­mo zgod­nej z nauczaniem nie tylko Jana Pawła II, ale i Pis­mem Świę­tym jest szczytem hipokryzji i całkow­itym non­sensem. Ide­olo­gia gen­der, negu­ją­ca fakt ludzkiej egzys­tencji jako mężczyzny i kobi­ety oraz wypły­wa­jącego stąd różnego, choć równego w god­noś­ci powoła­nia, jest w żaden sposób nie do pogodzenia z antropologią chrześcijańską.
  3. Pró­by aplikacji ide­ologii gen­der do edukacji i poli­ty­ki społecznej już przynoszą zgub­ne skut­ki, deprawu­jąc dzieci i młodzież oraz niszcząc małżeńst­wo i rodz­inę. Agresy­wny język oraz pró­by kneblowa­nia ust myślą­cym inaczej, m.in. przyp­isu­jąc im „mowę nien­aw­iś­ci”, jest wprost naw­iązaniem do ide­ologii totalitarnych.

Dlat­ego apelu­je­my o nieule­ganie presji środowisk fem­i­nisty­cznych, głosze­nie prawdy o celach poli­ty­ki gen­der i odważne prze­ci­w­staw­ian­ie się ide­ologii, uderza­jącej w fun­da­men­ty naszej cywiliza­cji. Biskupom, księżom, kat­e­chetom, nauczy­cielom, pub­l­i­cys­tom i wszys­tkim, którzy wskazu­ją na błędy ide­ologii gen­der i przed nią ostrze­ga­ją, wyrażamy głęboką wdz­ięczność. Wyrażamy też przeko­nanie, że nie dadzą się zas­traszyć skra­jnym środowiskom feministycznym”.

W imie­niu Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia

dr Paweł Wosic­ki – prezes

Antoni Szy­mańs­ki – v‑prezes

dr inż. Antoni Zię­ba – v‑prezes

Anna Dyn­dul – sekretarz

Dru­ga infor­ma­c­ja, którą chcę się z Wami podzielić doty­czy Chorwacji. 1 grud­nia 2013 roku w tym kra­ju odbyło się ref­er­en­dum na tem­at kon­sty­tucyjnego zapisu definicji małżeńst­wa jako związku mężczyzny i kobi­ety. Za powyższym zapisem opowiedzi­ało się 66% gło­su­ją­cych. Cieszę się i grat­u­lu­ję obroń­com rodziny w Chorwacji. Okazu­je się, że mimo presji mediów, w więk­szoś­ci skra­jnie lib­er­al­nych, wrogich życiu i rodzinie, udało się odnieść znaczą­cy sukces i mam dzieję, że jest to pier­wsze, ale nie ostat­nie zwycięskie ref­er­en­dum w Unii Europejskiej.

Ostat­nia wiado­mość doty­czy spotka­nia papieża z lekarza­mi. W październiku 2013 roku w Watykanie, w cza­sie spotka­nia papieża Fran­cisz­ka z lekarza­mi, pod­szedł do Ojca Świętego lekarz ginekolog dr Anto­nio Ori­ente i przekazał „narzędzia zbrod­ni”: tor­bę z narzędzi­a­mi, który­mi przez wiele lat zabi­jał na Sycylii poczęte a nien­ar­o­d­zone dzieci. Dzię­ki m.in. małżeńst­wu, które było jego pac­jen­ta­mi, przeżył nawróce­nie. Jed­nak najwięcej zasłu­gi lekarz zawdz­ięcza mod­litewne­mu wstaw­i­en­nictwu swo­jej żony. Nawróce­nie byłego abortera dra A. Ori­ente może być przykła­dem dla tych lekarzy, którzy nadal uczest­niczą w zabi­ja­niu nien­ar­o­d­zonych dzieci.

 


Oświad­cze­nie Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia w spraw­ie lis­tu Kon­gre­su Kobi­et do papieża Fran­cisz­ka oraz ref­er­en­dum w Chorwacji
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.