Oświadczenia w sprawie pigułki „dzień po”

Przed­staw­iciele Praw­icy Rzecz­pospo­litej uważają, że rząd ma obow­iązek wyco­fać pigułkę ellaOne i podobne preparaty z pol­skiego rynku. Wys­tosowali oświad­cze­nie pod­pisane przez Mar­i­ana Piłkę, Lecha Łuczyńskiego i Lidię Sankowską-Grabczuk.

Oświad­cze­nie Praw­icy Rzeczy­pospo­litej ws. pigułki ellaOne

Warszawa, 30 maja RP 2017

Rząd ma obow­iązek wyco­fać ellaOne (i podobne preparaty) z pol­skiego rynku, a nie jedynie kamu­flować za pomocą recept ich dostęp­ność. Preparat ten może dzi­ałać zarówno antykon­cep­cyjnie, jak i wczesno­poron­nie, uniemożli­wia­jąc implan­tację zar­o­dka ludzkiego. W tym drugim przy­padku ellaOne powoduje śmierć człowieka w jego najw­cześniejszej fazie roz­woju, co jest narusze­niem szeregu pol­s­kich norm konstytucyjnych.

Środki takie jak ellaOne niszczą życie dziecka w najw­cześniejszej fazie, więc w sposób oczy­wisty łamią pol­skie prawo, szczegól­nie art. 157a kodeksu karnego. Po wprowadze­niu tych preparatów na rynek w okre­sie rządów PO – PSL prezes Praw­icy Rzeczy­pospo­litej Marek Jurek inter­we­niował – wspól­nie z obec­nym wicem­i­nistrem rządu PiS Janem Dziedz­icza­kiem i pro­fe­sorem Bog­danem Chaz­anem – prze­ciw temu bezprawiu w Urzędzie Rejes­tracji Pro­duk­tów Leczniczych, Wyrobów Medy­cznych i Pro­duk­tów Biobójczych.

To, że rząd PO – PSL w sposób jed­noz­naczny łamał pol­skie prawo, nie znaczy, że rząd PiS powinien prowadzić poli­tykę złej kon­tynu­acji. Przy­pom­i­namy, że par­tia rządząca w kam­panii wybor­czej głosiła hasło „dobrej zmi­any”. Rząd ma jeszcze trochę czasu, aby udowod­nić, że w tej kwestii nie kła­mał. Oczeku­jemy dobrej zmi­any – niezwłocznego przy­wróce­nia porządku prawnego poprzez całkowite wyco­fanie preparatu ellaOne (i podob­nych) z pol­skiego rynku. Praw­ica Rzeczy­pospo­litej apelowała o to do rządu PO – PSL i będzie to kon­sek­went­nie robić aż do realizacji.

W imie­niu Praw­icy Rzeczypospolitej:

Mar­ian Piłka, Lech Łuczyński, Lidia Sankowska-Grabczuk”

Jest to sprawa najwyższej wagi i poz­wolę sobie przy­pom­nieć frag­menty Apelu obrońców życia do Władz III Rzecz­pospo­litej, do Władz Unii Europe­jskiej, do Władz Nar­o­dów Świata. Apel pod­pisano w piwnicy bloku śmierci – bloku 11 niemieck­iego, nazis­towskiego obozu zagłady Auschwitz w dniu 7 lutego 2015 roku. W tym Apelu dziesię­ciu obrońców życia apelowało o całkowite wyco­fanie z dys­try­bucji pigułki ellaOne.

7 sty­cz­nia 2015 r., decyzją Komisji Europe­jskiej, dopuszc­zona została w kra­jach UE – bez recepty – tzw. pigułka „dzień po” – ellaOne firmy HRA Pharma pow­iązanej z firmą Höchst.

Pigułka ta, w zależności od fazy cyklu kobiecego, w którym zostanie zas­tosowana, dzi­ała antykon­cep­cyjnie lub wczesno­poron­nie czyli powodu­jąc śmierć poczętej istoty ludzkiej w jej wczes­nej fazie roz­woju, unices­t­wia życie poczętego dziecka.

W ubiegłym wieku ucz­ciwi lekarze, wyko­rzys­tu­jąc nowoczesną aparaturę medy­czną, wykazali w sposób naukowy: życie człowieka zaczyna się w momen­cie poczę­cia, a prawo do życia jest pod­sta­wowym prawem człowieka.

Z tego miejsca szczegól­nego ludobójstwa wołamy: każdy człowiek ma prawo do życia, każde poczęte dziecko także, nigdy więcej w Polsce, ani w jakimkol­wiek innym kraju, ludobójczych pro­duk­tów firmy IG Farben­industrie i jej zbrod­niczych kon­tynu­a­torów, wye­limin­u­jmy zamachy na życie ludzkie zarówno te real­i­zowane poprzez abor­cję chirur­giczną jak i środki far­mako­log­iczne typu RU 486 czy ellaOne.”

Ten apel został pod­pisany przez dziesię­ciu obrońców życia miedzy innymi przez prof. dr. hab. inż. Janusza Kaweck­iego prezesa Pol­skiego Sto­warzyszenia Nauczy­cieli i Wychowaw­ców, dr. inż. Adama Kisiela redak­tora naczel­nego Tygod­nika Rodzin Katolic­kich „Źródło”, a także przez moją skromną osobę.

Apelu­jemy raz jeszcze do naszego rządu o całkowite wyco­fanie ellaOne i podob­nych pro­duk­tów wczesno­poron­nych z dys­try­bucji na tere­nie Polski.

Szczęść Boże!

 

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is required to play this audio clip. Down­load the lat­est ver­sion here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.