Oświadczenia w sprawie pigułki „dzień po”

Przed­staw­iciele Praw­icy Rzecz­pospo­litej uważa­ją, że rząd ma obow­iązek wyco­fać pigułkę ellaOne i podob­ne preparaty z pol­skiego rynku. Wys­tosowali oświad­cze­nie pod­pisane przez Mar­i­ana Piłkę, Lecha Łuczyńskiego i Lidię Sankowską-Grabczuk.

Oświad­cze­nie Praw­icy Rzeczy­pospo­litej ws. piguł­ki ellaOne

Warsza­wa, 30 maja RP 2017

Rząd ma obow­iązek wyco­fać ellaOne (i podob­ne preparaty) z pol­skiego rynku, a nie jedynie kamu­flować za pomocą recept ich dostęp­ność. Preparat ten może dzi­ałać zarówno antykon­cep­cyjnie, jak i wczesno­poron­nie, uniemożli­wia­jąc implan­tację zar­o­d­ka ludzkiego. W tym drugim przy­pad­ku ellaOne powodu­je śmierć człowieka w jego najw­cześniejszej fazie roz­wo­ju, co jest narusze­niem szeregu pol­s­kich norm konstytucyjnych.

Środ­ki takie jak ellaOne niszczą życie dziec­ka w najw­cześniejszej fazie, więc w sposób oczy­wisty łamią pol­skie pra­wo, szczegól­nie art. 157a kodek­su karnego. Po wprowadze­niu tych preparatów na rynek w okre­sie rządów POPSL prezes Praw­icy Rzeczy­pospo­litej Marek Jurek inter­we­niował – wspól­nie z obec­nym wicem­i­nistrem rzą­du PiS Janem Dziedz­icza­kiem i pro­fe­sorem Bog­danem Chaz­anem – prze­ciw temu bezpraw­iu w Urzędzie Rejes­tracji Pro­duk­tów Leczniczych, Wyrobów Medy­cznych i Pro­duk­tów Biobójczych.

To, że rząd POPSL w sposób jed­noz­naczny łamał pol­skie pra­wo, nie znaczy, że rząd PiS powinien prowadz­ić poli­tykę złej kon­tynu­acji. Przy­pom­i­namy, że par­tia rządzą­ca w kam­panii wybor­czej głosiła hasło „dobrej zmi­any”. Rząd ma jeszcze trochę cza­su, aby udowod­nić, że w tej kwestii nie kła­mał. Oczeku­je­my dobrej zmi­any – niezwłocznego przy­wróce­nia porząd­ku prawnego poprzez całkowite wyco­fanie preparatu ellaOne (i podob­nych) z pol­skiego rynku. Praw­ica Rzeczy­pospo­litej apelowała o to do rzą­du POPSL i będzie to kon­sek­went­nie robić aż do realizacji.

W imie­niu Praw­icy Rzeczypospolitej:

Mar­i­an Pił­ka, Lech Łuczyńs­ki, Lidia Sankowska-Grabczuk”

Jest to sprawa najwyższej wagi i poz­wolę sobie przy­pom­nieć frag­men­ty Apelu obrońców życia do Władz III Rzecz­pospo­litej, do Władz Unii Europe­jskiej, do Władz Nar­o­dów Świa­ta. Apel pod­pisano w piwni­cy bloku śmier­ci – bloku 11 niemieck­iego, nazis­towskiego obozu zagłady Auschwitz w dniu 7 lutego 2015 roku. W tym Apelu dziesię­ciu obrońców życia apelowało o całkowite wyco­fanie z dys­try­bucji piguł­ki ellaOne.

7 sty­cz­nia 2015 r., decyzją Komisji Europe­jskiej, dopuszc­zona została w kra­jach UE – bez recep­ty – tzw. piguł­ka „dzień po” – ellaOne firmy HRA Phar­ma pow­iązanej z fir­mą Höchst.

Piguł­ka ta, w zależnoś­ci od fazy cyk­lu kobiecego, w którym zostanie zas­tosowana, dzi­ała antykon­cep­cyjnie lub wczesno­poron­nie czyli powodu­jąc śmierć poczętej isto­ty ludzkiej w jej wczes­nej fazie roz­wo­ju, unices­t­wia życie poczętego dziecka.

W ubiegłym wieku ucz­ci­wi lekarze, wyko­rzys­tu­jąc nowoczes­ną aparaturę medy­czną, wykaza­li w sposób naukowy: życie człowieka zaczy­na się w momen­cie poczę­cia, a pra­wo do życia jest pod­sta­wowym prawem człowieka.

Z tego miejs­ca szczegól­nego ludobójst­wa wołamy: każdy człowiek ma pra­wo do życia, każde poczęte dziecko także, nigdy więcej w Polsce, ani w jakimkol­wiek innym kra­ju, ludobójczych pro­duk­tów firmy IG Farben­industrie i jej zbrod­niczych kon­tynu­a­torów, wye­limin­u­jmy zamachy na życie ludzkie zarówno te real­i­zowane poprzez abor­cję chirur­giczną jak i środ­ki far­mako­log­iczne typu RU 486 czy ellaOne.”

Ten apel został pod­pisany przez dziesię­ciu obrońców życia miedzy inny­mi przez prof. dr. hab. inż. Janusza Kaweck­iego preze­sa Pol­skiego Sto­warzyszenia Nauczy­cieli i Wychowaw­ców, dr. inż. Adama Kisiela redak­to­ra naczel­nego Tygod­ni­ka Rodzin Katolic­kich „Źródło”, a także przez moją skrom­ną osobę.

Apelu­je­my raz jeszcze do naszego rzą­du o całkowite wyco­fanie ellaOne i podob­nych pro­duk­tów wczesno­poron­nych z dys­try­bucji na tere­nie Polski.

Szczęść Boże!

 


Oświad­czenia w spraw­ie piguł­ki „dzień po”
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.