Oświadczenia Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie tytułu „Heroda roku”

Muszę podzielić się przykry­mi infor­ma­c­ja­mi na tem­at skan­dalu związanego z atakiem Fun­dacji PRO-Pra­wo do życia Mar­iusza Dzierżawskiego na preze­sa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Fun­dac­ja Pro-Pra­wo do Życia kierowana przez Mar­iusza Dzierżawskiego nadała preze­sowi Prawa i Spraw­iedli­woś­ci Jarosła­wowi Kaczyńskiemu tytuł „Hero­da Roku”. Jest to wiel­ka niespraw­iedli­wość i krzy­w­da. Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia przy­go­towała oświad­cze­nie, które poz­wolę sobie w całoś­ci przytoczyć.

Oświad­cze­nie Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia ws. tytułu „hero­da roku”

Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia z zażenowaniem i oburze­niem odnosi się do fak­tu przyz­na­nia przez Fun­dację PRO – Pra­wo do Życia tytułu „hero­da roku” preze­sowi PiS Jarosła­wowi Kaczyńskiemu. Pod­kreślamy, że zde­cy­dowana więk­szość obrońców życia nie podziela stanowiska Fun­dacji PRO w tej spraw­ie – prze­ci­wnie, dla wielu z nich metody dzi­ała­nia tej Fun­dacji są nie do przyję­cia. Prowokac­je poli­ty­czne, które nie od dziś pode­j­mu­je Fun­dac­ja PRO (np. zestaw­ia­jąc i eksponu­jąc na wielko­for­ma­towych plakat­ach zdję­cia posłów i zwło­ki abor­towanych dzieci), nie służą spraw­ie obrony życia i jako takie zasługu­ją na zde­cy­dowane potępienie.

Jed­nocześnie prag­niemy pod­kreślić, że doce­ni­a­jąc dzi­ała­nia Rzą­du na rzecz rodziny i obrony życia (pro­gram Rodz­i­na 500+, pro­gram Życie+), widz­imy konieczność pode­j­mowa­nia dal­szych dzi­ałań w tej spraw­ie. Z jed­nej strony bard­zo ważnym jest pod­ję­cie sys­te­mowych dzi­ałań eduka­cyjnych wskazu­ją­cych na unikalną i bez­cen­ną wartość każdego ludzkiego życia oraz uświadami­a­ją­cych czym jest abor­c­ja i jak trag­iczne niesie kon­sek­wenc­je, zarówno dla zabi­janego dziec­ka jak i dla mat­ki, rodziny i całego społeczeńst­wa. Z drugiej strony konieczne jest wzmoc­nie­nie prawnej ochrony życia dzieci poczę­tych, w tym przede wszys­tkim pre­na­tal­nie chorych. W tym kon­tekś­cie z nadzieją przyj­mu­je­my deklarac­je Jarosława Kaczyńskiego, który w ostat­nich wypowiedzi­ach pod­kreślał konieczność zmi­an prawa tak, aby chroniło ono także dzieci chore.

Przy­pom­i­namy, że w Sejmie cza­ka na roz­pa­trze­nie pro­jekt Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, gwaran­tu­ją­cy prawną ochronę życia wszys­tkim poczę­tym dzieciom. Pro­jekt ten został pod wzglę­dem for­mal­nym pozy­ty­wnie zaopin­iowany prze Biuro Anal­iz Sej­mowych, nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby pro­jekt pro­ce­dować. Do posłów apelu­je­my o pod­ję­cie prac nad naszym pro­jek­tem, a do wszys­t­kich o zaan­gażowanie w budowanie cywiliza­cji życia. Oby rok 2017 był rok­iem dal­szej „dobrej zmi­any”, także dla poczę­tych dzieci i rodziny!

W imie­niu Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia

dr Paweł Wosic­ki – prezes
dr inż. Antoni Zię­ba – wiceprezes
Anna Dyn­dul – sekretarz

Jest to bard­zo krzy­wdzące dzi­ałanie Fun­dacji Pro-Pra­wo do życia kierowanej przez Mar­iusza Dzierżawskiego.

Ten człowiek bard­zo częs­to rzu­ca różne krzy­wdzące oskarże­nia, ale musimy zachować spokój i dys­tans. Nie może­my dop­uś­cić, aby w tej batalii o pra­wo do życia dla poczę­tych dzieci, dzi­ałacze pro-life krzy­wdzili innych. Tutaj mamy przykład rażącej krzy­wdy, która została wymier­zona na oso­bie preze­sa Jarosława Kaczyńskiego.

Pol­s­ka Fed­er­ac­ja słusznie przy­pom­i­na, aby w najbliższych tygod­ni­ach został dysku­towany i przeszedł przez Sejm złożony we wrześniu ubiegłego roku nasz pro­jekt pełnej ochrony życia poczę­tych dzieci, Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia. Do protes­tu prze­ci­wko niestosowne­mu czynowi Fun­dacji Pro-Pra­wo do życia dołączył się również sen­a­tor Antoni Szy­mańs­ki wyda­jąc stosowny komen­tarz, oświad­cze­nie do Katolick­iej Agencji Informacyjnej.

W tym oświad­cze­niu wskazał na wielką niestosowność takich dzi­ałań. Wskazał również na inną negaty­wną dzi­ałal­ność Fun­dacji Pro-Pra­wo do życia, jaką jest masowe umieszczanie olbrzymich banerów ze zwłoka­mi zabitych nien­ar­o­d­zonych dzieci. Są to wstrząsające obrazy. Słusznie wspom­i­na, że do obrazów umieszc­zonych na naszych uli­cach mają dostęp małe dzieci. Taki widok może wpły­wać bard­zo negaty­wnie na małe dzieci, ale także na oso­by dorosłe wywołu­jąc dużą agresję.

Podzielam również tę opinię, że te krwawe obrazy umieszczane na naszych uli­cach, przynoszą więcej szkód niż dobra. Bard­zo antag­o­nizu­ją społeczeńst­wo wywołu­jąc wzmożoną agresję u środowisk lewicowych i feministycznych.

Rada Mias­ta Krakowa i Rada Mias­ta Gdańs­ka mają w najbliższym cza­sie deba­tować nad ewen­tu­al­nym finan­sowaniem pro­ce­dury in vit­ro ze środ­ków samorządowych.

Gorą­co proszę mieszkańców mias­ta Krakowa i mieszkańców Gdańs­ka, żeby protestowali prze­ci­wko jakiejkol­wiek uch­wale, która miała­by umożli­wić finan­sowanie pro­ce­dury in vit­ro z fun­duszy samorządowych.

Szczęść Boże!

 

Posłuchaj:

[audio:http://zasoby.pro-life.pl/audycje/425.mp3”]
Oświad­czenia Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia w spraw­ie tytułu „Hero­da roku”]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.