Zapłodnienie początkiem życia

Od którego momentu człowiek ma prawo do życia?

Życie zaczyna się w momen­cie poczę­cia. Jest to fakt bio­log­iczny, medy­czny i niepodważalny.

Prawda o początku życia ludzkiego jest sze­roko dostępna nie tylko w spec­jal­isty­cznych wydawnictwach przez­nac­zonych dla lekarzy, naukow­ców lecz także w pub­likac­jach pop­u­larno naukowych i podręcznikach szkolnych.

Poniżej zna­j­dują się przykład­owe wypowiedzi naukow­ców i lekarzy pochodzące z różnych pub­likacji, a które potwierdzają prawdę, że życie każdego człowieka ma swój początek w momen­cie poczęcia:

Prof. dr med. J. Lejeune

 „Przyję­cie za pewnik faktu, że po zapłod­nie­niu pow­stała nowa istota ludzka nie jest sprawą upodobań czy opinii. Ludzka natura tej istoty od chwili poczę­cia do starości nie jest metafizy­cznym twierdze­niem, z którym można się spierać, ale zwykłym fak­tem doświad­czal­nym[1]

Dr nauk przy­rod­niczych R. Kurniewicz-Witczakowa

 „Nowe życie – życie Waszego dziecka zaczyna się w momen­cie zespole­nia ze sobą żeńskiej komórki jajowej i męskiej – plem­nika. Pow­staje jedna komórka, która zaw­iera wszys­tkie cechy przekazane przez komórki rodzi­ciel­skie i jest ona wypad­kową dwóch różnych linii dziedz­ictwa oraz stanowi pod tym wzglę­dem jedyny i niepow­tarzalny zaw­iązek nowego życia. Ten wielki cud natury, jakim jest zapłod­nie­nie (…) jest początkiem życia dziecka w łonie matki[2].”

Prof. dr hab. Z. Bielańska-Osuchowska

 „Połącze­nie się jąder komórkowych jaja i plem­nika jest to najważniejszy moment zapłod­nienia – pow­stanie nowego orga­nizmu. Od momentu połączenia się jąder komórkowych jaja i plem­nika rozpoczyna się rozwój nowego człowieka[3].”

Prof. dr hab. n. med. Maria Rybakowa

 „W świ­etle obec­nej wiedzy nie ulega wąt­pli­wości, że życie człowieka zostaje zapoc­zątkowane w następst­wie połączenia się dwu komórek rozrod­czych — gamet — żeńskiej i męskiej w postać komórki macierzys­tej zwanej zygotą, która od tej chwili zaczyna żyć włas­nym ryt­mem. I już od tego momentu określone zostaje indy­wid­u­alne podłoże gene­ty­czne i zakodowany ksz­tałt wszys­t­kich cech nowej istoty ludzkiej”[4].

 • Dziecko rozpoczyna życie jako poje­dyncza komórka, mniejsza od kropki na końcu tego zda­nia[5].
 • Pier­wsza komórka nowo poczętej istoty ludzkiej ma śred­nicę o wymi­arze około 0,1 mm!
 • W niej zapisany jest już cały wspani­ały pro­gram dal­szego roz­woju człowieka. Czymże są osiąg­nię­cia dzisiejszej tech­niki, łącznie z mikroelek­tron­iką, wobec wspani­ałości, złożoności i pre­cyzji, która zaw­iera się w poczętej isto­cie ludzkiej.
 • Ten maleńki człowiek z biegiem lat rozwinie się, stworzy kole­jne dzieła sztuki i techniki.

  TWOJE ŻYCIE I ŻYCIE WIELKICH TWÓRCÓW ROZPOCZĘŁO SIĘ W MOMENCIE POCZĘCIA[6]!

  Słowa kluc­zowe: embrion, płód, dziecko poczę­cie, życie, zapłodnienie


  Przyp­isy:

  1. Wiedza i Życie” nr 11 z 1986, s. 8.
  2. Nasze dziecko”, red. prof. dr hab. med. J. Kopczyńska-Sikorska, Państ­wowy Zakład Wydawnictw Lekars­kich, Warszawa 1994, s. 31.
  3. Z. Bielańska-Osuchowska, „Jak zaczyna się życie człowieka”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 34.
  4. G. L. Flana­gan, „9 pier­wszych miesięcy życia”, Państ­wowy Zakład Wydawnictw Lekars­kich, Warszawa 1973.
  5. Podziw i sza­cunek, w: „Służba życiu”, wyd. 4, Kraków 2007, s. 16.
 • Możliwość komentowania jest wyłączona.