World Prayer For Life

Program World Prayer For Life:

Świado­mi ogro­mu zła, jakiego doko­nano w Świecie – mil­ionów zamachów na życie człowieka: abor­cji, eutanazji, manip­u­lacji gene­ty­cznych; dostrze­ga­jąc różno­rakie współ- czesne zagroże­nia życia człowieka; ufa­jąc moc­no w Miłosierdzie i Wszech­moc Trój­je­dynego Boga: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz potężne orę­down­ict­wo Najświęt­szej Maryi Pan­ny; rozpoczy­namy 13 październi­ka 2007 roku, w dziewięćdziesiątą rocznicę Objaw­ień Fatim­s­kich w Świa­towym Cen­trum Kul­tu Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach stałą mod­l­itwę w intencjach:

 • prze­bła­gania Miłosiernego Boga za odrzu­cony dar życia,
 • wzros­tu sza­cunku dla życia każdego człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ral­ny kres,
 • zapewnienia w usta­wodaw­st­wach wszys­t­kich kra­jów bezwarunk­owego prawa do życia każde­mu człowiekowi od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci.

Naszy­mi codzi­en­ny­mi mod­l­it­wa­mi będą: dziesiątek Różań­ca Świętego oraz Koron­ka do Miłosierdzia Bożego. Mod­l­itwę wspier­ać będziemy – w miarę możli­woś­ci – czy­na­mi miłosierdzia i apos­tolst­wem na rzecz obrony życia.

Apelu­je­my do wszys­t­kich ludzi dobrej woli o włączanie się w to dzieło mod­litewne oraz propagowanie go swoich środowiskach.

Niech ta mod­l­it­wa będzie naszą odpowiedz­ią na słowa Słu­gi Bożego Jana Pawła II zapisane w encyk­lice „Evan­geli­um vitae”: „Pil­nie potrzeb­na jest wiel­ka mod­l­it­wa za życie, przenika­ją­ca cały świat” (EV, nr 100).

Nie wyz­nacza­my żad­nych ram cza­sowych dla uczest­ników tej mod­l­itwy; niech każdy obroń­ca życia sam roztrop­nie zde­cy­du­je, jak dłu­go prag­nie uczest­niczyć w tym mod­litewnym dziele”.

Myślę że najwięk­szą tragedią naszego społeczeńst­wa, naszego nar­o­du, jest śmierć ludzi, którzy się jeszcze nie nar­o­dzili: poczę­tych i nien­ar­o­d­zonych. I nie wiem, czym zapłacimy wobec his­torii za tę stras­zli­wą zbrod­nię. Ale jest rzeczą oczy­wistą, że to nie może minąć bez kon­sek­wencji” (Met­ro­poli­ta krakows­ki, ks. kard. K. Woj­tyła, Kraków, 10 II 1974 r.).

Wiek XX i początek XXI to okres masowych zamachów na życie ludzkie w postaci dwóch wiel­kich wojen świa­towych, ze szczegól­ną zbrod­nią Holo­caus­tu, zbrod­nicze rewoluc­je komu­nisty­czne, masowa abor­c­ja, eutanaz­ja, ter­ro­ryzm. Masowe zabi­janie poczę­tych dzieci rozpoczęło się w ubiegłym stule­ciu, po „legal­iza­cji” zbrod­ni abor­cji przez komu­nisty­cznego ludobójcę W. I. Leni­na w Związku Sowieckim w 1920 roku. Od II połowy XX zbrod­nia abor­cji pozbaw­iła życie 1 mil­iar­da nien­ar­o­d­zonych dzieci. Ta ogrom­na ilość morder­stw przewyższa liczbę ofi­ar I i II wojny świa­towej. Bowiem:

– I woj­na świa­towa – 10 mil­ionów ofiar,

II woj­na świa­towa – 55 mil­ionów ofiar,

– woj­na z nien­ar­o­d­zony­mi – mil­iard ofiar

Każdego roku przy­by­wa kole­jnych 50 mil­ionów zabójstw poczę­tych dzieci, co oznacza, że obec­nie każdego dnia pozbaw­ia się w okrut­ny sposób życia codzi­en­nie około 140 tysię­cy nien­ar­o­d­zonych ludzi. Wobec tego fak­tu nie moż­na prze­jść obo­jęt­nie. Pra­wo do życia nie jest tylko kwest­ią świato­poglą­du, nie jest tylko prawem religi­jnym, ale jest prawem człowieka. Jest prawem najbardziej pod­sta­wowym. Jan Paweł II pod­kreślał, że

Miarą cywiliza­cji – miarą uni­w­er­sal­ną, pon­ad­cza­sową, obe­j­mu­jącą wszys­tkie kul­tu­ry – jest jej sto­sunek do życia. Cywiliza­c­ja, która odrzu­ca bezbron­nych, zasługu­je na miano bar­barzyńskiej. Choć­by nawet miała wielkie osiąg­nię­cia gospo­dar­cze, tech­niczne, artysty­czne, naukowe” (Kalisz, 4 czer­w­ca 1997 r.)

Zbrod­nia abor­cji dokony­wana na nien­ar­o­d­zonych dzieci­ach i wezwanie Jana Pawła II do mod­l­itwy za życie przy­czyniły się do zainicjowa­nia 13 październi­ka 2007 roku, w 90. rocznicę objaw­ień fatim­s­kich, w Świa­towym Cen­trum Kul­tu Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach – Świa­towej Kruc­jaty Mod­l­itwy w intencji obrony życia człowieka – World Prayer for Life[1]. Jest to nowa, między­nar­o­dowa inic­jaty­wa mod­litew­na w intencji obrony życia człowieka, zapoc­zątkowana na II Świa­towym Mod­litewnym Kon­gre­sie dla Życia, który odbył się w Cen­trum Kul­tu Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach w październiku 2007 roku. Uczest­ni­cy Świa­towej Kruc­jaty Mod­l­itwy w intencji obrony życia człowieka – World Prayer for Life mod­lą się w następu­ją­cych intencjach:

 • O prze­bła­ganie Miłosiernego Boga za odrzu­cony dar życia,
 • O wzrost sza­cunku dla życia każdego człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ral­ny kres,
 • O zapewnie­nie w usta­wodaw­st­wach wszys­t­kich kra­jów bezwarunk­owego prawa do życia każde­mu człowiekowi od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci.

Codzi­en­ny­mi mod­l­it­wa­mi są:

 • dziesiątek Różań­ca Świętego oraz
 • Koron­ka do Miłosierdzia Bożego.

Mod­l­itwę należy wspier­ać – w miarę możli­woś­ci – czy­na­mi miłosierdzia i apos­tolst­wem na rzecz obrony życia. Każdy obroń­ca życia sam roztrop­nie może zde­cy­dować, jak dłu­go prag­nie uczest­niczyć w tym mod­litewnym dziele[2].

Świa­towa Kruc­ja­ta Mod­l­itwy w intencji obrony życia człowieka została pobło­gosław­iona przez wielu kar­dy­nałów i biskupów z całego świa­ta, m. in. Kard. Stanisława Dzi­wisza, Bpa Tadeusza Rakoczego, Abpa Szczepana Wesołego, Bpa Andrze­ja Dzi­ubę, Bpa Edwar­da Frankowskiego. Listy z bło­gosław­ieńst­wa­mi nadesłali m. in. Kard. Ange­lo Sodano, Kard. Zenon Gro­c­holews­ki, Kard. Paul Josef Cordes, Kard. Leonar­do San­dri, Kard. Audrys Bačkis, Kard. Pedro Rubiano Sáenz, Kard. Ange­lo Sco­la, a także Bp. Elio Sgrec­cia, Abp. Józef Kowal­czyk i Kard. Hen­ryk Gulbinowicz.

Pon­ad­to z inic­jaty­wy kato­lików świec­kich – współza­łoży­cieli World Prayer for Life (Świa­towej Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Życia) rozpoczę­to 12 październi­ka 2008 codzi­en­ną mod­l­itwę w Godzinie Miłosierdzia Bożego 15.00 — 16.00 w intenc­jach tej Kruc­jaty[3].

Każ­da oso­ba stoi dziś wobec dra­maty­cznej wal­ki między dobrem i złem, pomiędzy cywiliza­cją życia a cywiliza­cją śmier­ci. Każdy człowiek bierze w niej udzi­ał i dlat­ego nie może uchylić się od bezwarunk­owego opowiedzenia się po stron­ie życia. Do każdego skierowane jest wyraźne i stanow­cze wezwanie Mojżesza: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęś­cie, śmierć i nieszczęś­cie (…). Kładę przed wami życie i śmierć, bło­gosław­ieńst­wo i przek­leńst­wo. Wybier­a­j­cie więc życie, abyś­cie żyli i wy i wasze potomst­wo” (Pwt 30, 15.19). Każdego dnia pode­j­mu­jąc decyzję wybier­amy między kul­turą życia a kul­turą śmier­ci (EV 28). Zadaniem każdego człowieka jest obrona życia, szczegól­nie tak bezbron­nego i niewin­nego, którym jest nien­ar­o­d­zone dziecko.

Zachę­camy wszys­t­kich ludzi dobrej woli o włączanie się w to dzieło mod­litewne oraz propagowanie go swoich środowiskach. Niech słowa Bło­gosław­ionego Jana Pawła II będą zachętą do włączenia się w dzieło mod­l­itwy za życie:

Wal­cz­cie, aby każde­mu człowiekowi przyz­nano pra­wo do nar­o­dzenia się… Nie zniechę­ca­j­cie się trud­noś­ci­a­mi, sprze­ci­wa­mi czy niepowodzeni­a­mi, jakie może­cie spotkać na tej drodze. Chodzi o człowieka i nie moż­na w tej sytu­acji zamykać się w biernej rezygnacji.

(Jan Paweł II, Rzym, 26.02.1979 r.)


Przyp­isy:

 1. M. Pabis, Rozpoczy­na się tridu­um mod­l­itwene. Włącz się w obronę życia!w: „Nasz Dzi­en­nik”, nr 275(3901) 25 listopa­da 2010.
 2. Świa­towa Kruc­ja­ta Mod­l­itwy w intencji obrony życia człowieka, w: http://www.world-prayer-for-life.org/pg078.html
 3. Ado­rac­ja Najświęt­szego Sakra­men­tu — Kraków-Łagiewni­ki, w: http://www.lagiewnikimodlitwazycie.pl/