World Prayer For Life

Pro­gram World Prayer For Life:

Świadomi ogromu zła, jakiego doko­nano w Świecie – mil­ionów zamachów na życie człowieka: abor­cji, eutanazji, manip­u­lacji gene­ty­cznych; dostrze­ga­jąc różno­rakie współ– czesne zagroże­nia życia człowieka; ufa­jąc mocno w Miłosierdzie i Wszech­moc Trój­je­dynego Boga: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz potężne orę­down­ictwo Najświęt­szej Maryi Panny; rozpoczy­namy 13 października 2007 roku, w dziewięćdziesiątą rocznicę Objaw­ień Fatim­s­kich w Świa­towym Cen­trum Kultu Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach stałą mod­l­itwę w intencjach:

 • prze­bła­gania Miłosiernego Boga za odrzu­cony dar życia,
 • wzrostu sza­cunku dla życia każdego człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ralny kres,
 • zapewnienia w usta­wodaw­st­wach wszys­t­kich kra­jów bezwarunk­owego prawa do życia każdemu człowiekowi od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci.

Naszymi codzi­en­nymi mod­l­it­wami będą: dziesiątek Różańca Świętego oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego. Mod­l­itwę wspierać będziemy – w miarę możli­wości – czy­nami miłosierdzia i apos­tolst­wem na rzecz obrony życia.

Apelu­jemy do wszys­t­kich ludzi dobrej woli o włączanie się w to dzieło mod­litewne oraz propagowanie go swoich środowiskach.

Niech ta mod­l­itwa będzie naszą odpowiedzią na słowa Sługi Bożego Jana Pawła II zapisane w encyk­lice „Evan­gelium vitae”: „Pil­nie potrzebna jest wielka mod­l­itwa za życie, przenika­jąca cały świat” (EV, nr 100).

Nie wyz­naczamy żad­nych ram cza­sowych dla uczest­ników tej mod­l­itwy; niech każdy obrońca życia sam roztrop­nie zde­cy­duje, jak długo prag­nie uczest­niczyć w tym mod­litewnym dziele”.

„Myślę że najwięk­szą tragedią naszego społeczeństwa, naszego nar­odu, jest śmierć ludzi, którzy się jeszcze nie nar­o­dzili: poczę­tych i nien­ar­o­d­zonych. I nie wiem, czym zapłacimy wobec his­torii za tę stras­zliwą zbrod­nię. Ale jest rzeczą oczy­wistą, że to nie może minąć bez kon­sek­wencji” (Met­ro­polita krakowski, ks. kard. K. Woj­tyła, Kraków, 10 II 1974 r.).

Wiek XX i początek XXI to okres masowych zamachów na życie ludzkie w postaci dwóch wiel­kich wojen świa­towych, ze szczególną zbrod­nią Holo­caustu, zbrod­nicze rewolucje komu­nisty­czne, masowa abor­cja, eutanazja, ter­ro­ryzm. Masowe zabi­janie poczę­tych dzieci rozpoczęło się w ubiegłym stule­ciu, po „legal­iza­cji” zbrodni abor­cji przez komu­nisty­cznego ludobójcę W. I. Lenina w Związku Sowieckim w 1920 roku. Od II połowy XX zbrod­nia abor­cji pozbaw­iła życie 1 mil­iarda nien­ar­o­d­zonych dzieci. Ta ogromna ilość morder­stw przewyższa liczbę ofiar I i II wojny świa­towej. Bowiem:

– I wojna świa­towa – 10 mil­ionów ofiar,

II wojna świa­towa – 55 mil­ionów ofiar,

– wojna z nien­ar­o­d­zonymi – mil­iard ofiar

Każdego roku przy­bywa kole­jnych 50 mil­ionów zabójstw poczę­tych dzieci, co oznacza, że obec­nie każdego dnia pozbawia się w okrutny sposób życia codzi­en­nie około 140 tysięcy nien­ar­o­d­zonych ludzi. Wobec tego faktu nie można prze­jść obo­jęt­nie. Prawo do życia nie jest tylko kwestią świato­poglądu, nie jest tylko prawem religi­jnym, ale jest prawem człowieka. Jest prawem najbardziej pod­sta­wowym. Jan Paweł II pod­kreślał, że

„Miarą cywiliza­cji – miarą uni­w­er­salną, pon­ad­cza­sową, obe­j­mu­jącą wszys­tkie kul­tury – jest jej sto­sunek do życia. Cywiliza­cja, która odrzuca bezbron­nych, zasługuje na miano bar­barzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiąg­nię­cia gospo­dar­cze, tech­niczne, artysty­czne, naukowe” (Kalisz, 4 czer­wca 1997 r.)

Zbrod­nia abor­cji dokony­wana na nien­ar­o­d­zonych dzieci­ach i wezwanie Jana Pawła II do mod­l­itwy za życie przy­czyniły się do zainicjowa­nia 13 października 2007 roku, w 90. rocznicę objaw­ień fatim­s­kich, w Świa­towym Cen­trum Kultu Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach – Świa­towej Kruc­jaty Mod­l­itwy w intencji obrony życia człowieka – World Prayer for Life[1]. Jest to nowa, między­nar­o­dowa inic­jatywa mod­litewna w intencji obrony życia człowieka, zapoc­zątkowana na II Świa­towym Mod­litewnym Kon­gre­sie dla Życia, który odbył się w Cen­trum Kultu Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach w październiku 2007 roku. Uczest­nicy Świa­towej Kruc­jaty Mod­l­itwy w intencji obrony życia człowieka – World Prayer for Life modlą się w następu­ją­cych intencjach:

 • O prze­bła­ganie Miłosiernego Boga za odrzu­cony dar życia,
 • O wzrost sza­cunku dla życia każdego człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ralny kres,
 • O zapewnie­nie w usta­wodaw­st­wach wszys­t­kich kra­jów bezwarunk­owego prawa do życia każdemu człowiekowi od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci.

Codzi­en­nymi mod­l­it­wami są:

 • dziesiątek Różańca Świętego oraz
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Mod­l­itwę należy wspierać – w miarę możli­wości – czy­nami miłosierdzia i apos­tolst­wem na rzecz obrony życia. Każdy obrońca życia sam roztrop­nie może zde­cy­dować, jak długo prag­nie uczest­niczyć w tym mod­litewnym dziele[2].

Świa­towa Kruc­jata Mod­l­itwy w intencji obrony życia człowieka została pobło­gosław­iona przez wielu kar­dy­nałów i biskupów z całego świata, m. in. Kard. Stanisława Dzi­wisza, Bpa Tadeusza Rakoczego, Abpa Szczepana Wesołego, Bpa Andrzeja Dzi­ubę, Bpa Edwarda Frankowskiego. Listy z bło­gosław­ieńst­wami nadesłali m. in. Kard. Angelo Sodano, Kard. Zenon Gro­c­holewski, Kard. Paul Josef Cordes, Kard. Leonardo San­dri, Kard. Audrys Bačkis, Kard. Pedro Rubiano Sáenz, Kard. Angelo Scola, a także Bp. Elio Sgrec­cia, Abp. Józef Kowal­czyk i Kard. Hen­ryk Gulbinowicz.

Pon­adto z inic­jatywy kato­lików świec­kich – współza­łoży­cieli World Prayer for Life (Świa­towej Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Życia) rozpoczęto 12 października 2008 codzi­enną mod­l­itwę w Godzinie Miłosierdzia Bożego 15.00 — 16.00 w intenc­jach tej Kruc­jaty[3].

Każda osoba stoi dziś wobec dra­maty­cznej walki między dobrem i złem, pomiędzy cywiliza­cją życia a cywiliza­cją śmierci. Każdy człowiek bierze w niej udział i dlat­ego nie może uchylić się od bezwarunk­owego opowiedzenia się po stronie życia. Do każdego skierowane jest wyraźne i stanow­cze wezwanie Mojżesza: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęś­cie, śmierć i nieszczęś­cie (…). Kładę przed wami życie i śmierć, bło­gosław­ieństwo i przek­leństwo. Wybier­a­j­cie więc życie, abyś­cie żyli i wy i wasze potomstwo” (Pwt 30, 15.19). Każdego dnia pode­j­mu­jąc decyzję wybier­amy między kul­turą życia a kul­turą śmierci (EV 28). Zadaniem każdego człowieka jest obrona życia, szczegól­nie tak bezbron­nego i niewin­nego, którym jest nien­ar­o­d­zone dziecko.

Zachę­camy wszys­t­kich ludzi dobrej woli o włączanie się w to dzieło mod­litewne oraz propagowanie go swoich środowiskach. Niech słowa Bło­gosław­ionego Jana Pawła II będą zachętą do włączenia się w dzieło mod­l­itwy za życie:

„Wal­cz­cie, aby każdemu człowiekowi przyz­nano prawo do nar­o­dzenia się… Nie zniechę­ca­j­cie się trud­noś­ci­ami, sprze­ci­wami czy niepowodzeni­ami, jakie może­cie spotkać na tej drodze. Chodzi o człowieka i nie można w tej sytu­acji zamykać się w biernej rezygnacji.

(Jan Paweł II, Rzym, 26.02.1979 r.)


Przyp­isy:

 1. M. Pabis, Rozpoczyna się triduum mod­l­itwene. Włącz się w obronę życia!w: „Nasz Dzi­en­nik”, nr 275(3901) 25 listopada 2010.
 2. Świa­towa Kruc­jata Mod­l­itwy w intencji obrony życia człowieka, w: http://www.world-prayer-for-life.org/pg078.html
 3. Ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu — Kraków-Łagiewniki, w: http://www.lagiewnikimodlitwazycie.pl/

Możliwość komentowania jest wyłączona.