Skutki fizyczne aborcji

I. Do powikłań bezpośrednich aborcji należy:

Śmierć jako następstwo aborcji

Ryzyko śmier­ci u kobi­et pod­da­ją­cych się legal­nej abor­cji (dane z USA, lata 1988–1997) wynosi 0,7 na 100 tysię­cy przy­pad­ków. Ryzyko to wzras­ta o 38% wraz z kole­jnym tygod­niem (od 12) ciąży, którą pod­da­je się ter­mi­nacji. Wskaźnik ten przy ciąży w 13–15 tyg. wynosi 14,7; w 16–20 tyg. 29,5, a powyżej 21 tygod­nia ciąży ryzyko zgonu wynosi aż 76,6[1].

W wyniku legal­nej abor­cji w Stanach Zjed­noc­zonych w ciągu 7 lat (1987–1994) zmarło 101 kobi­et (legal­na abor­c­ja jest tam jed­ną z pier­wszych pię­ciu przy­czyn śmiertel­noś­ci matek).

Krwotok i uszkodzenia narządów rodnych

Drugim co do częs­toś­ci wys­tępowa­nia powikłaniem jest krwotok (1,5 na 1000) wys­tępu­ją­cy w trak­cie lub po zabiegu. Przy­czyną jest niecałkowite usunię­cie tro­foblas­tu, roz­dar­cie szyj­ki maci­cy lub prze­bi­cie ściany maci­cy (1–4 na 1000)[2]. Prze­bi­cie maci­cy może doprowadz­ić do uszkodzenia narządów wewnętrznych, głównie jelit. Efek­tem może być zapale­nie otrzewnej i wstrząs krwotoczny[3].

Infekcja narządu rodnego

Najczęst­szym powikłaniem związanym z chirur­gicznym prz­er­waniem ciąży jest infekc­ja narzą­du rod­nego (w 49% przy­pad­ków) oraz mied­ni­cy, aż do zapale­nia otrzewnej. Zdarza się, że infekc­ja prze­b­ie­ga bezob­ja­wowo, aż do chwili, kiedy dochodzi do powikła­nia w postaci wstrzą­su sep­ty­cznego, który nie lec­zony doprowadza do rozwinię­cia się zespołu wykrzepi­a­nia ogól­nego (Dis­sem­i­nat­ed Inravas­cu­lar Coag­u­la­tion – DIC). Brak spec­jal­isty­cznego leczenia kończy się w takich wypad­kach śmier­cią kobi­ety[4].

II. Konsekwencje odległe w czasie ujawniają się w kilka dni lub tygodni po aborcji. Stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia kobiety, a nawet, leczone nieodpowiednio lub wcale, mogą być bezpośrednią przyczyną śmierci.

Do powikłań późnych abor­cji zal­icza­my ane­mię oraz zakaże­nia miejs­cowe i uogól­nione. Infekc­ja miejs­cowa obe­j­mu­je zwyk­le błonę ślu­zową szyj­ki i trzonu maci­cy oraz jajowody i jajni­ki. Nie lec­zona, może się rozsz­erzyć na narządy mied­ni­cy lub nawet na całą jamę brzuszną. Nawet mimo zaży­wa­nia anty­bio­tyków zakaże­nie może prze­jść w stan przewlekły lub mogą się rozwinąć rop­nie jajowodów albo mied­ni­cy mniejszej[5]. Jako późne powikłanie uogól­nione może rozwinąć się także zakrzepowe zapale­nie żył mied­ni­cy i kończyn dol­nych z następową ropow­icą. Zakrzepy krwi mogą spowodować śmiertel­ny zator płuc[6].

Choro­by wen­eryczne, najczęś­ciej rzeżącz­ka i rzę­sistkow­ica, powodu­ją PID – zapale­nie otrzewnej mied­ni­cy. Jeśli wys­tępu­ją u kobi­et po sztucznym poronie­niu, są przy­czyną wielu poważnych kom­p­likacji. Niek­tóre bada­nia wykaza­ły wzrost o 17% postabor­cyjnych zarażeń rzę­sistkow­icą[7].

Ist­nieją również odległe powikła­nia abor­cji takie jak niepłod­ność, nawraca­jące stany zapalne dróg rod­nych oraz zaburzenia miesiączkowa­nia z brakiem owu­lacji. Niek­tórzy autorzy poda­ją, że prz­er­wanie ciąży wywołu­je u 1/3 kobi­et w cza­sie pię­ci­o­let­niego okre­su obserwacji zaburzenia cyk­lu miesięcznego z zaburzeni­a­mi owu­lacji włącznie. Prze­by­ty zabieg abor­cji może mieć negaty­wny wpływ na prze­bieg następ­nej ciąży.

W wyniku doko­nanej abor­cji może rozwinąć się ciąża poza­maci­cz­na, nastąpić poronie­nie samoistne, poród przed­w­czes­ny, również jako skutek niedo­ma­gania szyj­ki maci­cy. Praw­dopodobieńst­wo urodzenia przed 32. tygod­niem ciąży jest 2,5 razy więk­sze u kobi­ety po jed­no­ra­zowej abor­cji i pon­ad 5 razy więk­sze, jeżeli było w przeszłoś­ci więcej zabiegów[8].

Ciąża poza­maci­cz­na jest poważnym powikłaniem, ponieważ w 20% przy­pad­ków w wyniku pęknię­cia jajowodu ma miejsce krwotok wewnętrzny. Ist­nieje też więk­sze praw­dopodobieńst­wo łożys­ka przo­du­jącego lub łożys­ka przy­rośniętego, kom­p­liku­jącego prze­bieg trze­ciego okre­su poro­du[9]. Powikła­nia w trak­cie lub po prz­er­wa­niu ciąży mogą doprowadz­ić do niepłod­noś­ci. Może być ona następst­wem powikłań infek­cyjnych, a w kon­sek­wencji niedrożnoś­ci jajowodów lub zarośnię­cia jamy maci­cy (zespół Aschermana).

Odległym powikłaniem zabiegowego prz­er­wa­nia ciąży jest niewydol­ność cieśniowo-szyjkowa. Choro­ba objaw­ia się przed­w­czes­nym otwieraniem szyj­ki i utratą ciąży w środ­kowym trymestrze jej trwa­nia. Kole­jnym odległym powikłaniem po prz­er­wa­niu ciąży w następst­wie zakaże­nia mied­ni­cy po doko­nanym zabiegu, jest obec­ność zrostów w jamie otrzewnowej. Zrosty mogą być przy­czyną dolegli­woś­ci bólowych mied­ni­cy i niedrożnoś­ci jelit.

Jed­ną z przy­czyn przewlekłego bólu mied­ni­cy jest somatyza­c­ja prob­le­mu, z którym kobi­eta nigdy się nie upo­rała”[10]. Odległe kon­sek­wenc­je, będące somatyza­cją prob­lemów psy­chicznych mogą objaw­ić się zaburzeni­a­mi w wielu aspek­tach funkcjonowa­nia orga­niz­mu bóla­mi brzucha: chorobą wrzodową lub zaburzeni­a­mi moto­ry­ki prze­wodu pokar­mowego, bóla­mi stawów.

Bada­nia przeprowad­zone w USA w 1994 roku wykaza­ły, że ryzyko raka pier­si u kobi­et, które były w ciąży i dokon­ały abor­cji ryzyko jest o 50% wyższe. Ryzyko wys­tąpi­enia raka pier­si wzrosło do 150% w odniesie­niu do kobi­et przed 18 rok­iem życia[11].

Ist­nieje także odległy prob­lem związany z prz­ery­waniem ciąży u kobi­et z grupą krwi Rh ujem­nym. Kon­flikt sero­log­iczny, będą­cy poważnym powikłaniem ciąży, jeśli nie zostanie podana kobiecie immunoglob­u­liny anty‑D do 72 godzin po abor­cji[12].

Rozpowszech­ni­an­ie rzetel­nej wiedzy na tem­at zdrowot­nych kon­sek­wencji abor­cji, czyli zabójst­wa dziec­ka nien­ar­o­d­zonego jest ważnym zadaniem obrońców życia ludzkiego. Uświadami­an­ie kobi­et ma na celu troskę o ich zdrowie fizy­czne, psy­chiczne oraz duchowe.


Przyp­isy:

 1. Bartlett L. A., Berg C. J., Shul­man H. B., Risk Fac­tors for Legal Induced Abor­tion-Relat­ed Mor­tal­i­ty in the Unit­ed States, w: „Obstet­rics & Gyne­col­o­gy”, vol. 103 nr 4, 2004, s. 729–737.
 2. Ujec M., Skut­ki zdrowotne abor­cji, w: „Służ­ba Życiu” nr 5 (12) maj 2000, s. 14
 3. Siko­rs­ki R., Medy­czne skut­ki abor­cji, w: „Służ­ba Życiu. Kon­sek­wenc­je abor­cji dla zdrowia kobi­ety”, nr 5/2000, s. 12
 4. Siko­rs­ki R., Baszak E., Medy­czne skut­ki abor­cji, w: „Służ­ba Życiu” nr 5 (12) maj 2000, s. 12.
 5. Por. M. Ujec, art. cyt., s. 14–15
 6. Por. M. Ujec, art. cyt., s. 15
 7. Bar­bac­ci i in., Post Abor­tal Endometri­tis and Chlamy­dia, „OB&GYN” 1986, s. 68–686.
 8. Mar­tius J. A., i wsp., Risk fac­tors asso­ci­at­ed with preterm and ear­ly preterm: uni­vari­ate and mul­ti-vari­ate analy­sis of 106 345 sin­gle­ton birth from 1994 statewide peri­na­tal sur­vey of Bavaria, w: „Europ. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol.”, 2001, nr 96 (2), s. 239–240.
 9. Por. B. Chaz­an, Abor­c­ja i zdrowie kobi­ety, art. cyt., s. 11
 10. Por. R. Siko­rs­ki, art. cyt., s. 12
 11. Dal­ing J. R., in., Risk of breast can­cer among young woman: rela­tion­ship to induced abor­tion,w: „J. Natl. Can­cer Inst.”, 1994, nr 86, s. 1584–1592.
 12. Siko­rs­ki R., art. cyt., s. 13