Seksedukacja w Polsce

Pol­ski model „wychowa­nia do życia w rodzinie” przynosi pozy­ty­wne rezultaty!

W medi­ach często pode­j­mowana jest tem­atyka edukacji sek­su­al­nej w pol­skiej szkole. Często pojaw­iają opinie mówiące o tym, że w pol­skim sys­temie oświaty nie real­izuje się edukacji sek­su­al­nej młodzieży, co miałoby powodować negaty­wne skutki dla młodzieży i dla całego społeczeństwa. Tym­cza­sem wprowad­zony do pol­skiego sys­temu oświaty w 1998 roku „wychowa­nia do życia w rodzinie”, odpowiada edukacji sek­su­al­nej typu A.

Pol­ska na tle kra­jów o per­misy­wnej edukacji sek­su­al­nej jak Wielka Bry­ta­nia czy Szwecja charak­teryzuje się:

  • Najniższą liczbą zajść w ciążę na 1000 nas­to­latek (15–19 lat);
  • Najniższą liczbą abor­cji na 1000 nastolatek;
  • Najniższą liczbą ogółem abor­cji na 1000 mieszkańców;
  • Najniższymi wskaźnikami zakażeń HIV i zachorowań na AIDS.

W celu potwierdzenia powyższych danych, poniżej zostaną przed­staw­ione typy edukacji sek­su­al­nej real­i­zowane w wybranych kra­jach Unii Europe­jskiej. Dla doko­na­nia porów­na­nia wybrano trzy kraje, w których real­i­zowana jest edukacja sek­su­alna typu B. Są to: Niemcy, Szwecja (obec­nie w wielu krę­gach podawana jest za kraj, którego model edukacji sek­su­al­nej należałoby upowszech­nić) oraz Wielka Brytania.

Tabela: Urodzenia żywe, abor­cje oraz HIV-AIDS ogółem i wśród nas­to­latek w wybranych kra­jach europe­js­kich w 2008 roku

Lp Wyszczegól­nie­nie Pol­ska Szwecja Wielka Bry­ta­nia Niemcy
1 Liczba lud­ności ogółem 38 115 641 9 182 927 61 191 951 82 217 837
2 Liczba nas­to­latek w wieku 15–19 lat 1 324 231 309 280 1 942 500 2 263 821
3 Liczba dzieci żywo urod­zonych przez nas­to­latki w wieku 15–19 lat 21 126 1 839 50 168 21 682
4 Liczba legal­nie prz­er­wanych ciąż ogółem* 506 38 049 209 113 114 484
5 Liczba legal­nie prz­er­wanych ciąż przez nas­to­latki w wieku 15–19 lat 42 7 338 44 974 13 300
6 Liczba zdi­ag­no­zowanych przy­pad­ków zakażeń HIV 753 383 7 386 2 843
7 Liczba zdi­ag­no­zowanych przy­pad­ków zachorowań na AIDS 159 73** 729 486
8 Liczba zdi­ag­no­zowanych przy­pad­ków HIVAIDS 912 456 8 115 3 329
9 Liczba zdi­ag­no­zowanych przy­pad­ków HIVAIDS na 100 000 mieszkańców 2,39 4,97 13,26 4,05
10 Liczba dzieci żywo urod­zonych przez nas­to­latki w wieku 15–19 lat na 1000 nastolatek 15,95 5,95 25,83 9,58
11 Liczba legal­nie prz­er­wanych ciąż przez nas­to­latki w wieku 15–19 lat na 1000 nastolatek 0,03 23,73 23,15 5,88
12 Liczba legal­nie prz­er­wanych ciąż ogółem na 1000 mieszkańców 0,01 4,14 3,42 1,39

Dane zamieszc­zone w tabeli pochodzą z Eurostatu – Europe­jskiego Urzędu Statysty­cznego (za 2008 rok). Źródła danych:

  1. Dla wier­szy 1–5 tabeli: EUROSTAT – http:/ /epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ page/portal/population/data/database
  2. Dla wier­szy 6–7: Euro­pean Cen­tre for Dis­ease Pre­ven­tion and Control/WHO Regional

Office for Europe, HIV/AIDS sur­veil­lance in Europe 2009, Stock­holm: Euro­pean Cen­tre for Dis­ease Pre­ven­tion and Con­trol, 2010, s. 25,51.

* Podane w tabeli dane odnoszą się do roku 2008, a więc doty­czą sytu­acji ochrony życia poczę­tych dzieci w Polsce na mocy ustawy z dnia 7 sty­cz­nia 1993 roku, która dopuszcza abor­cję, czyli zabi­cie nien­ar­o­d­zonego dziecka w trzech wyjątkowych sytu­ac­jach. Nato­mi­ast w Niem­czech, Szwecji i Wielkiej Bry­tanii prawo dopuszcza abor­cję na żądanie. W 1997 roku do 1998 zale­gal­i­zowano w Polsce abor­cję na żądanie i wów­czas zare­je­strowano 3047 prz­er­wań ciąży! Dane z tabeli nie uwzględ­ni­ają jed­nak abor­cji dokony­wanych w tzw. podziemiu, które w Polsce sza­cow­ane jest na około 7 do 14 tysięcy prz­er­wań poczętego życia rocznie.

** Dane za rok 2007

Przed­staw­ione dane statysty­czne jed­noz­nacznie wykazują, że prowad­zone od wielu lat w Polsce wychowanie pro­rodzinne (edukacja sek­su­alna typu A) daje najlep­sze wskaźniki. Przy­wołane dane świad­czą także o tym, że masowe pro­mowanie środ­ków antykon­cep­cyjnych nie elimin­uje prob­lemu nieplanowanych ciąż i abor­cji u nieletnich.

Z zestaw­ienia wynika również, że absty­nencja i wier­ność (pro­mowane w edukacji sek­su­al­nej typu A) stanowią najpewniejszy sposób zapo­b­ie­ga­nia HIV-AIDS. Prez­er­watywa bowiem nie zapew­nia 100% ochrony przed HIV oraz przed zajś­ciem w ciążę. Odsetek kobiet, które poczy­nają dziecko w ciągu roku pod­czas stosowa­nia prez­er­watywy według różnych źródeł wynosi 14 (Food and Gdug Admin­is­tra­tion (FDA), 1997), 16 (Guttmacher Insti­tute, 2000). „Fam­ily Plan­ning Per­spec­tive” (1999) zawod­ność antykon­cep­cyjną prez­er­watyw w grupie ubogich dziew­cząt żyją­cych w konku­bi­na­cie określa nawet na 71,7 (liczba nieza­planowanych ciąż u 100 kobiet sto­su­ją­cych prez­er­watywę w ciągu roku. W medy­cznym cza­sopiśmie „British Med­ical Jour­nal” przed­staw­iono bada­nia, wykazu­jące, że 52% osób badanych zdarzyło się ześl­izg­nię­cie lub pęknię­cie prez­er­watywy w ciągu ostat­nich 3 miesięcy[1].

Skuteczność prez­er­watywy w prewencji HIV/AIDS wynosi od 60 do 90%[2]. Pon­adto autorzy wielu medy­cznych pism, między innymi „Lancet” podają, że:

„Inten­sy­wna poli­tyka pro­mowa­nia prez­er­watyw może przy­czynić się do wzrostu a nie do spadku ryzyka związanego z pode­j­mowaniem sto­sunków sek­su­al­nych bez zabez­pieczenia, gdyż ma nieza­mier­zony efekt zachę­ca­nia do więk­szej akty­wności sek­su­al­nej.”[3]


Przyp­isy:

  1. J. Kelly, Using con­doms to pre­vent trans­mis­sion of HIV, A. Grazi­oli, Absti­nence and fidelity are only fully effec­tive means of pre­ven­tion, w: „British Med­ical Jour­nal”, Vol. 312, 8 June 1996, s. 1478.
  2. S. D. Pinker­ton, P. R. Ambram­son, Effec­tive­ness of con­doms in pre­vent­ing HIV trans­mis­sion, w: „Social Sci­ence & Med­i­cine”, Vol. 44, No 9, May 1997, s. 1303–1312.
  3. J. Richens, J. Imrie, A. Copas, Con­doms and seat belts: the pararels and the lessons, w: „Lancet”, Vol. 355, No 9201, 29 Jan­u­ary 2000, s. 400–403.

Możliwość komentowania jest wyłączona.