Nieskuteczność brytyjskiej seksedukacji

Wiel­ka Bry­ta­nia prowadzi per­misy­wną edukację sek­su­al­ną typu B lub C. Obec­nie wszys­tkie szkoły mają obow­iązek przeprowadza­nia lekcji edukacji sek­su­al­nej wśród uczniów w przedziale wiekowym między 11–14 lat[1].

 • W tym kra­ju odno­towano najwyższy wskaźnik ciąż wśród nielet­nich w Europie (26 urodzeń na 1000 kobi­et w wielu 15–19 lat[2])
 • Wiek inic­jacji sek­su­al­nej obniżył się w lat­ach dziewięćdziesią­tych do 16 lat oraz nastąpił wzrost śred­niej licz­by part­nerów wśród Bry­tyjczyków[3]
 • W ciągu ostat­nich 10 lat zaob­ser­wowano 20-pro­cen­towy wzrost ostrych zachorowań na choro­by przenos­zone drogą płciową wśród mężczyzn oraz 56-pro­cen­towy wśród kobi­et. Zapadal­ność na chlamy­dię przenos­zoną drogą płciową wzrosła o 223% od 1996 i wynosi 109 000 zare­je­strowanych przy­pad­ków[4]. Dla przykładu w 2007 roku w grupie wiekowej 16–24 lata odno­towano 79,557 przy­pad­ków zaraże­nia Chlamy­dią, co oznacza 7%-wy wzrost w porów­na­niu z 2006 rok­iem. Również w 2007 roku zare­je­strowano 49,250 przy­pad­ków zaraże­nia bro­dawka­mi narządów płciowych (kłykciny kończyste), co stanowi 8%-wy wzrost w porów­na­niu z 2006 rok­iem[5].
 • W 2004 roku wśród 17-latek 20 921 zaszło w ciążę (w porów­na­niu do 20 835 w 2003 roku), a 41% z nich dokon­ało abor­cji. Licz­ba dziew­cząt poniżej 14 roku życia, które zaszły w ciążę wzrosła z 334 w roku 2003 do 341 w 2004 roku (60% tych ciąż zakończyło się abor­cją)[6].
 • Ofic­jalne bry­tyjskie statys­t­ki (UK’s Office for Nation­al Sta­tis­tics) poda­ją, że nastąpił wzrost odset­ka dzieci rodzą­cych się poza związkiem małżeńskim: w 1980 r. wynosił on 12%, nato­mi­ast w 2004 już 42%. Wiel­ka Bry­ta­nia jest obec­nie czwartym kra­jem w Europie pod wzglę­dem licz­by dzieci rodzą­cych się poza małżeńst­wem (po Szwecji, Danii i Francji)[7].

Poniższe tabele przed­staw­ia­ją wzrost licz­by przy­pad­ków chorób przenos­zonych drogą płciową (dla grupy wiekowej 16–19 lat)w Wielkiej Bry­tanii w lat­ach 1996–2002[8] (tabela 1) oraz wskaźni­ki doty­czące abor­cji w Wielkiej Bry­tanii w lat­ach 2000–2010[9] (tabela 2).

Tabela 1.

Infekc­je Licz­ba przy­pad­ków 2002 rok Pro­cen­towy wzrost między rok­iem 1996 a 2002
Chlamy­dia 20 908 67%
Kłykciny sro­mu 12 219 23%
Rzeżącz­ka 4 994 117%
Opryszcz­ka narządów płciowych 2747 26%
Syfil­is (kiła) 47 571%

Dane z 2009 roku wskazu­ją, że zakaże­nie Chlamy­dią (bak­terie przenos­zone drogą płciową, odpowiedzialne za choro­by układu moc­zowo-płciowego, poronienia (u kobi­et) i stany zapalne narządów płciowych) u osób poniżej 25 roku życia wzrosło z 73,224 w 2008 roku do 79,720 w 2009 roku[10].

Tabela 2.

Lata Abor­c­je u dziew­cząt poniżej 16 roku życia (na 1000 kobiet) Abor­c­je ogółem (we wszys­t­kich gru­pach wiekowych na 1000 kobiet)
2000 3,7 16,3
2001 3,7 16,3
2002 3,7 16,2
2003 4,0 16,6
2004 3,8 16,9
2005 3,8 17,0
2006 3,9 17,5
2007 4,4 17,9
2008 4,2 17,6
2009 4,0 17,0
2010 3,9 17,1

Nieskuteczność stosowa­nia antykon­cepcji wśród młodzieży w Wielkiej Bry­tanii świad­czy fakt, iż 50% nas­to­latków zamieszku­ją­cych razem doświad­cza zawod­noś­ci w ciągu roku stosowa­nia antykon­cepcji (30% w ciągu roku zaraża się chorobą przenos­zoną drogą płciową)[11]

Ograniczenia poli­ty­ki pro­mowa­nia prezerwatyw

W cza­sopiśmie „Post­grad­u­ate Med­ical Jour­nal” czytamy:

Od wielu lat wszelkie inter­wenc­je mające na celu zapo­b­ie­ganie chorobom przenos­zonym drogą płciową sku­pi­ały się na stosowa­niu prezerwatyw.

Prak­ty­cz­na skuteczność tej strate­gii jest jed­nak ogranic­zona przez trzy istotne czyn­ni­ki. Po pier­wsze, prez­er­waty­wy zapew­ni­a­ją niepełną ochronę przed przenosze­niem się przy kon­tak­cie ze skórą chorób takich jak HPV (wirus bro­daw­cza­ka ludzkiego), opryszcz­ka, syfil­is lub wrzód wen­eryczny, gdyż nie pokry­wa­ją wszys­t­kich narażonych na zakaże­nie powierzch­ni. Zatem bezpośred­ni kon­takt skóry z pato­ge­na­mi przez powierzch­nię zewnętrznych narządów płciowych ogranicza ochronę, jaką zapew­nia prez­er­waty­wa. Po drugie, znaczny jest odsetek uszkodzeń mechan­icznych i błędów w stosowa­niu prez­er­watyw, szczegól­nie wśród ludzi młodych. Wresz­cie, odksz­tał­cal­ność tworzy­wa poważnie osłabia skuteczność prez­er­watyw w ochronie przed zakaże­ni­a­mi przenos­zony­mi z wydzieliną, takich jak HIV, Chlamy­dia i rzeżącz­ka. Bada­nia wykaza­ły, że edukac­ja w kwestii stosowa­nia prez­er­watyw oraz rozwinię­ta świado­mość zagrożeń nie skutku­je pode­j­mowaniem bez­pieczniejszych wyborów sek­su­al­nych przez nas­to­latków w sytu­ac­jach pobudzenia sek­su­al­nego, a zaled­wie mniej niż połowa osób pode­j­mu­ją­cych ryzykowne kon­tak­ty sek­su­alne kon­sek­went­nie sto­su­je prez­er­waty­wy. Ma to poważne następst­wa, bowiem „niereg­u­larne stosowanie prez­er­watyw nie zapew­nia ochrony przed zakaże­niem HIV i choroba­mi przenos­zony­mi drogą płciową[12]”.

Doświad­czenia Wielkiej Bry­tanii wskazu­ją, że jedynym skutecznym sposobem zmniejszenia licz­by niech­cianych ciąż u nielet­nich oraz zmniejszenia licz­by zakażeń przenos­zonych drogą płciową jest pro­mowanie w szkołach absty­nencji sek­su­al­nej (edukacji sek­su­al­nej typu A).


Przyp­isy:

 1. The Guardian, 23 Octo­ber 2006.
 2. The Dai­ly Tele­graph, 30 październik 2006.
 3. S. Grze­lak, Oce­na skutków wychowa­nia w dziedzinie sek­su­al­noś­ci w świ­etle zagranicznych badań naukowych, w: „Wychowaw­ca”, nr 3/2002.
 4. The Dai­ly Tele­graph, 30 październik 2006.
 5. Health Pro­tec­tion Agency, Sex­u­al­ly Trans­mit­ted Infec­tions and Young Peo­ple in the Unit­ed King­dom: 2008 Report,Lon­don, July 2008.
 6. The Dai­ly Tele­graph, 12 luty 2006.
 7. T. Van­der­hey­den, UK Out of Wed­lock Births: 1980 12%, 2004 42%, w: Life­Site­News, 21 luty 2006.
 8. Pari­a­men­tary Office of Sci­ence and Tech­nol­o­gy, Post­note, Teenage sex­u­al health, No 217, April 2004, s. 1.
 9. Depart­met of Health, Abor­tion Sta­tis­tics, Eng­land and Wales: 2010, Lon­don, May 2011, s. 16.
 10. Teenagers: sex­u­al health and behav­iour, w: Fact­sheet, The Fam­i­ly Plan­ning Asso­ci­a­tion, Lon­don, Jan­u­ary 2011.
 11. Din­er­man L., Wil­son M., Dug­gan A., Joffe A., Out­comes of Ado­les­cents Using Lev­onorgestrel Implants vs Oral Con­tra­cep­tives or Oth­er Con­tra­cep­tive Meth­ods, „Archives of Pedi­atrics & Ado­les­cent Med­i­cine”, No. 149(9), 1995, s. 967–972.
 12. Genuis S. J., Genuis S. K., Pri­ma­ry pre­ven­tion ofsex­u­al­ly trans­mit­ted dis­ease: apply­ing the ABC strat­e­gy, w: „Post­grad­u­ate Med­ical Jour­nal”, Vol. 81, 2005, s. 299.