Niepłodność

 Niepłod­ność według Świa­towej Orga­ni­za­cji Zdrowia (WHO) jest chorobą społeczną, defin­iowaną jako brak wys­tąpi­enia ciąży pomimo dwu­nas­tomiesięcznego okresu współży­cia sek­su­al­nego part­nerów bez stosowa­nia środ­ków antykon­cep­cyjnych [1]

 Bolesław Piecha – lekarz ginekolog i poli­tyk w jed­nym z wywiadów dla „Tygod­nika powszech­nego” pisał:

„Jako lekarz jestem przeko­nany – wbrew definicji WHO – że niepłod­ność nie jest chorobą, ale objawem wielu różnych jed­nos­tek chorobowych”[2]

 Niepłod­ność (zwana niepłod­noś­cią względną) doty­czy zaburzeń wys­tępu­ją­cych cza­sowo. Może być wrod­zona lub nabyta, jed­nak w odróżnie­niu do bezpłod­ności (niepłod­ności całkowitej) możliwa jest do wyleczenia[3]. W pro­gramie wspo­ma­ganego rozrodu uzyskanie ciąży następuje z ominię­ciem pod­sta­wowych przy­czyn powodu­ją­cych niepłod­ność. W rezulta­cie takiego postępowa­nia para w dal­szym ciągu pozostaje niepłodna.

 Napro­tech­nolo­gia – oparta jest na najnowszej wiedzy z dziedziny medy­cyny i stanowi odpowiedź na główny nurt prak­tyk i pro­ce­dur współczes­nej medy­cyny repro­duk­cyjnej. Jest ona pon­adto ukierunk­owana na rzetelną diag­nos­tykę i skuteczne lecze­nie prob­lemów w obszarze zdrowia gineko­log­icznego[4]. Celem Tech­nologii Nat­u­ral­nej Prokreacji jest między innymi lecze­nie przy­czyn obniżonej płod­ności oraz umożli­wie­nie poczę­cia w trak­cie aktu małżeńskiego, który stwarza warunki do god­nego przyjś­cia na świat istoty ludzkiej.

Dane statysty­czne

Prob­lem ten dotyka 10 do 15% pop­u­lacji świa­towej, co daje sześćdziesiąt do osiemdziesię­ciu mil­ionów par niepłodnych[5]. Jest to co ósma para[6]. W Polsce prob­lem z poczę­ciem ma ponad dwa mil­iony par, a głównym objawem diag­nos­ty­cznym jest brak potomstwa. W Stanach Zjed­noc­zonych, w pop­u­lacji od 15 do 44 roku życia, jako niepłodne określa się 13%-14% par, we Francji 18,4%, w Wielkiej Bry­tanii nato­mi­ast 16,8%. Według trzech badań anki­etowych przeprowad­zonych w USA wskaźnik zamężnych kobiet, które są dotknięte niepłod­noś­cią wynosi około 8% w grupie wiekowej od 20 do 29 lat, 15% wśród kobiet w wieku 30–34 lat, do 22% w grupie wiekowej 35–39 lat, aż do 29% między 40 a 44 rok­iem życia[7].

Jakie są rodzaje niepłodności?

W zależności od tego czy doty­czy kobi­ety czy mężczyzny, wyróż­nia się niepłod­ność kobiecą i męską. Czyn­nik kobiecy ogranicza­jący płod­ność doty­czy 45–50% przy­pad­ków, męski nato­mi­ast oscy­luje między 35–40%. Skutkiem niepłod­ności kobiecej jest brak jajeczkowa­nia lub niemożność zapłod­nienia spowodowana zaburzeni­ami roz­wo­jowymi lub uszkodze­niem narządów płciowych[8]. Cechą nato­mi­ast niepłod­ności męskiej jest zmniejsze­nie liczby lub żywot­ności plem­ników, stwierdzane w bada­niu nasienia (sper­mo­gram) albo niepraw­idłowości w budowie anatomicznej plem­ników[9].

Jakie są czyn­niki wpły­wa­jące na płodność?

Do czyn­ników wpły­wa­ją­cych na niepłod­ność należą:

 wczesne rozpoczy­nanie życia seksualnego,

 duża liczba part­nerów seksualnych,

 choroby przenos­zone drogą płciową,

 uza­leżnienia (szczegól­nie w młodym wieku),

 odkładanie na przyszłość decyzji o poczę­ciu dziecka (w Polsce przy­pada ona śred­nio na 28 rok życia)

 stosowanie środ­ków antykon­cep­cyjnych[10].

Wśród bio­log­icznych przy­czyn braku potomstwa u kobiet wyróżnić należy także czyn­niki pozam­e­dy­czne:

 wzrost odsetka samot­nych kobiet,

 przed­kładanie kari­ery zawodowej nad macierzyństwo

 opóź­ni­anie decyzji o pod­ję­ciu roli matki

 zwięk­sza­jąca się liczba rozwodów.

W skali glob­al­nej naras­ta­jący prob­lem niepłod­ności związany jest z roz­wo­jem cywiliza­cyjnym, tech­ni­cyza­cją codzi­en­nego życia i nieko­rzyst­nym wpły­wem czyn­ników środowiskowych. Najważniejszym czyn­nikiem ogranicza­ją­cym płod­ność jest wiek. Okres maksy­mal­nej możli­wości zajś­cia w ciążę u kobi­ety przy­pada na 20–25 rok życia, a następ­nie stop­niowo się obniża. Po 35 roku płod­ność drasty­cznie maleje nato­mi­ast 40 lat to granica, za którą praw­dopodobieństwo ciąży jest minimalne.

Do czyn­ników socjoeko­nom­icznych i środowiskowych należy:

 stosowanie uży­wek takich jak: niko­tyna (także bierne pale­nie), alko­hol, narko­tyki, naduży­wanie leków

 ekspozy­cja na met­ale ciężkie, środki ochrony roślin czy promieniowanie jonizujące.

Prob­lem z poczę­ciem dziecka w kra­jach rozwi­ja­ją­cych się wys­tępuje prawie dwukrot­nie częś­ciej niż w kra­jach wysoko rozwinię­tych, w których jest stały dostęp do opieki zdrowot­nej[11].


Przyp­isy:

 1. W. Guzikowski, Wybrane zagad­nienia i aspekty niepłod­ności kobiecej, [w:] red. E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski, Niepłod­ność. Zagad­nie­nie inter­dyscy­pli­narne, Ofi­cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 27.
 2. B. Piecha, Niepłod­ność nie jest chorobą, w: „Tygod­nik powszechny, nr. 28 (3131), 12 lipca 2009, s. 13.
 3. Por. J. Orzeszyna, Teologiczno-moralny aspekt niepłod­ności w małżeńst­wie, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2005, s. 29–30.
 4. Por. M. Bar­czen­tewicz, NaPro­TECH­NOL­OGY jako narzędzie do diag­nos­tyki i leczenia niepłod­ności i innych chorób, [w:] W. Wiec­zorek, in., Nat­u­ralne planowanie rodziny w uję­ciu wybranych dyscy­plin naukowych, Wydawnictwo Archi­diecezji Lubel­skiej „Gaudium”, Lublin 2008, s. 229–230.
 5. Por. R. Kurzawa, P. Ciepiela, P. Szołomicka-Kurzawa, Niepłod­ność małżeńska, „Życie i płod­ność” 2 (2008) nr 2 i 3, s. 27.
 6. Por. R. P. Gwenn, The New Ency­clopae­dia Bri­tan­nica, Vol­ume 4, Chicago 1993, s. 750.
 7. Por. J. Orzeszyna, Teologiczno-moralny aspekt niepłod­ności w małżeńst­wie, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2005, s. 26–29.
 8. Por. Tamże, s. 30–31.
 9. Por. Tamże, s. 30–31.
 10. Por. B. Chazan, M. Środoń, Niepłod­ność małżeńska a wymóg poszanowa­nia życia i god­ności człowieka w postępowa­niu medy­cznym, „Życie i płod­ność” 2 (2008) nr 2 i 3, s. 70.
 11. Por. W. Guzikowski, Wybrane zagad­nienia i aspekty niepłod­ności kobiecej, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski, Niepłod­ność. Zagad­nie­nie inter­dyscy­pli­narne, Ofi­cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 27–28.

Możliwość komentowania jest wyłączona.