Naprotechnologia – skuteczna i tania metoda leczenia niepłodności

Obec­nie w środ­kach masowego przekazu i ginekologii bardzo dużo mówi się o medy­cynie repro­duk­cyjnej i tech­nikach wspo­ma­ganego rozrodu. Pole­gają one na zastępowa­niu nat­u­ral­nych pro­cesów przekazy­wa­nia życia meto­dami hodowlano– repro­duk­cyjnymi, stosowanymi przez zootech­nikę. Niewiele miejsca nato­mi­ast poświęca się metodom leczenia i diag­no­zowa­nia przy­czyn obniżonej płod­ności. Odpowiedzią na te ten­dencje jest Napro­tech­nolo­gia.

Niepłod­ność jest objawem lub skutkiem zaburzeń, które uniemożli­wiają nat­u­ralne poczę­cie. Zazwyczaj w diag­nos­tyce wys­tępuje więcej niż jedna niepraw­idłowość lub przy­czyna obniżonej płod­ności. Lecze­nie za pomocą napro­tech­nologii, w odróżnie­niu od sztucznych tech­nik prokrea­cyjnych, nastaw­ione jest na rzetelną diag­nos­tykę przy­czyn niepłodności.

W jakich prob­lemach Napro­tech­nolo­gia może pomóc?

Napro­tech­nolo­gia jest skuteczna w konkret­nych prob­lemach, takich jak:

 • niepłod­ność,
 • nawraca­jące poronienia spontaniczne,
 • syn­drom napię­cia przedmiesiączkowego,
 • depresja poporodowa,
 • przed­w­czesne porody,
 • zaburzenia owu­lacji,
 • niepraw­idłowe krwaw­ienia z dróg rodnych,
 • osteo­poroza,
 • choroby nowot­worowe (wczesne wykry­wanie i leczenie),
 • zaburzenia foliku­lo­genezy i luteogenezy,
 • zaburzenia funkcji tarczycy,
 • zaburzenia pod­wzgór­zowe, przysad­kowe i jajnikowe,
 • brak miesiączki,
 • poronienia nawykowe czy
 • nawraca­jące tor­biele jajników[1].
 • W zakres napro­tech­nologii wchodzi także cała medy­cyna peri­na­talna. Obe­j­muje ona planowanie rodziny, opiekę prekon­cep­cyjną, przed­porodową, śród­porodową, poporodową, interkon­cep­cyjną oraz opiekę nad noworod­kami i niemowlę­tami do pier­wszego roku życia[2].

Pro­ponowane metody leczenia w Naprotechnologii

W zależności od zdi­ag­no­zowanej przy­czyny i rodzaju schorzenia, napro­tech­nolo­gia wyko­rzys­tuje różne sposoby postępowa­nia terapeutycznego:

 •  lecze­nie zachowawcze,
 • chirur­giczne,
 • suple­men­tację witaminową,
 • far­makoter­apię,
 • laseroter­apię,
 • nat­u­ralną sub­sty­tucję hormonalną,
 • far­mako­log­iczną indukcję jajeczkowania,
 • per­su­flację jajowodów,
 • oper­acje mikrochirur­giczne korygu­jące budowę anatomiczną macicy i jajowodów[3].

W napro­tech­nologii sto­suje się metody z medy­cyny klasy­cznej, ale także ulep­szone tech­niki diag­nos­ty­czne, laserowe i chirur­giczne. Wyko­rzys­tuje się na przykład selek­ty­wną his­teros­alp­in­gografię (selek­ty­wne podawanie bar­wnika do jajowodu) i przezszyjkowe cewnikowanie jajowodów oraz laparoskopię bliskiego kon­taktu[4].

Tech­nolo­gia Nat­u­ral­nej Prokreacji zaj­muje się również diag­nos­tyką i lecze­niem niepłod­ności spowodowanej czyn­nikiem męskim. Narzędziem do diag­nos­tyki spermiogramu (badanie jakości nasienia) jest per­forowana, elasty­czna prez­er­watywa (zbiornik) na nasie­nie, które zostaje umieszc­zone w nim pod­czas aktu małżeńskiego. Bada­nia dowodzą, że diag­nos­tyka jest bardziej efek­ty­wna, jeżeli nasie­nie będzie pozyski­wane pod­czas aktu małżeńskiego z uży­ciem per­forowanej prez­er­watywy, a nie poprzez mas­tur­bację. W diag­nos­tyce czyn­nika męskiego wykony­wane są pon­adto bada­nia hor­mon­alne oraz kon­sul­tacje uro­log­iczne[5].

Schemat postępowa­nia diagnostyczno-terapeutycznego według Naprotechnologii

 • Etap I – iden­ty­fikacja prob­lemu (2–6 miesięcy): nauka Creighton Model Sys­tem oraz m.in. inter­pre­tacja kart obserwacji cyklu, bada­nia bio­chemiczne, USG, badanie nasienia i diag­nos­tyka zabiegowa.
 • Etap II – lecze­nie (1–6 miesięcy): obserwacje według Creighton Model Sys­tem oraz m.in. lecze­nie far­mako­log­iczne oraz zabiegowe w wyko­rzys­taniem tech­nologii laserowej, mikrochirurgii (udraż­ni­anie jajowodów), strate­gii przeciwzrostowych.
 • Etap III – utrzy­manie 12 praw­idłowych cykli: m.in. utrzy­manie praw­idłowego prze­biegu krwaw­ienia, roz­woju śluzu, owu­lacji, dłu­gości trwa­nia oraz jakości fazy poowu­la­cyjnej i praw­idłowego stęże­nia hormonów.

Czy Napro­tech­nolo­gia jest dziedz­iną naukową?

Napro­tech­nolo­gia to kom­plek­sowa metoda postępowa­nia diagnostyczno-terapeutycznego w zakre­sie ginekologii i położnictwa, oparta na osiąg­nię­ci­ach współczes­nej medy­cyny i wiedzy doty­czącej zdrowia kobiet. Pod­stawą naukową tech­nologii nat­u­ral­nej prokreacji i owocem wielo­let­niej pracy pro­fe­sora Thomasa Hilgersa i jego współpra­cown­ików jest podręcznik pt. Med­ical and Sur­gi­cal Prac­tice of NaPro­TECH­NOL­OGY (Medy­czne i klin­iczne aspekty NaPro­TECH­NOLOGII). Na ponad 1200 stronach zaw­iera rzetelne infor­ma­cje doty­czące najważniejszych prob­lemów, w których NPT ma zastosowanie.


Przyp­isy:

 1. Por. M. Bar­czen­tewicz, NaPro­Tech­nol­ogy – nowa wizja NPR w Polsce. Diag­nos­tyka i lecze­nie niepłod­ności, w: „Życie i płod­ność”, nr 2/2009, s. 87.
 2. Por. Elż­bi­eta Wiater, NaPro­TECH­NOL­OGY. Ekolo­gia płod­ności, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2009, s. 25–29.
 3. Por. I. Borańska-Chmielewska, Napro­tech­nolo­gia najlep­szym lekarst­wem, w: „Nasz Dzi­en­nik”, nr 215 (3536), 14 wrześ­nia 2009, s. 3.
 4. Por. Elż­bi­eta Wiater, dz.cyt., s. 30–32.
 5. Notatki własne z kon­fer­encji autorstwa Phila Boyle’a, zaty­tułowanej NaPro­TECH­NOL­OGY w lecze­niu niepłod­ności męskiej, przed­w­czes­nym wygasa­niu czyn­ności jajnika i nawykowych poronieni­ach, która była refer­owana na sesji Zdrowie prokrea­cyjne. NaPro­TECH­NOL­OGY® - klucz do zrozu­mienia płod­ności, w Poz­na­niu, w dniu 04.12.2010.

Możliwość komentowania jest wyłączona.