Naprotechnologia – skuteczna i tania metoda leczenia niepłodności

Obec­nie w środ­kach masowego przekazu i ginekologii bard­zo dużo mówi się o medy­cynie repro­duk­cyjnej i tech­nikach wspo­ma­ganego rozro­du. Pole­ga­ją one na zastępowa­niu nat­u­ral­nych pro­cesów przekazy­wa­nia życia meto­da­mi hodowlano- repro­duk­cyjny­mi, stosowany­mi przez zootech­nikę. Niewiele miejs­ca nato­mi­ast poświę­ca się metodom leczenia i diag­no­zowa­nia przy­czyn obniżonej płod­noś­ci. Odpowiedz­ią na te ten­denc­je jest Napro­tech­nolo­gia.

Niepłod­ność jest objawem lub skutkiem zaburzeń, które uniemożli­wia­ją nat­u­ralne poczę­cie. Zazwyczaj w diag­nos­tyce wys­tępu­je więcej niż jed­na niepraw­idłowość lub przy­czy­na obniżonej płod­noś­ci. Lecze­nie za pomocą napro­tech­nologii, w odróżnie­niu od sztucznych tech­nik prokrea­cyjnych, nastaw­ione jest na rzetel­ną diag­nos­tykę przy­czyn niepłodności.

W jakich prob­lemach Napro­tech­nolo­gia może pomóc?

Napro­tech­nolo­gia jest skutecz­na w konkret­nych prob­lemach, takich jak:

 • niepłod­ność,
 • nawraca­jące poronienia spontaniczne,
 • syn­drom napię­cia przedmiesiączkowego,
 • depres­ja poporodowa,
 • przed­w­czesne porody,
 • zaburzenia owu­lacji,
 • niepraw­idłowe krwaw­ienia z dróg rodnych,
 • osteo­poroza,
 • choro­by nowot­worowe (wczesne wykry­wanie i leczenie),
 • zaburzenia foliku­lo­genezy i luteogenezy,
 • zaburzenia funkcji tarczycy,
 • zaburzenia pod­wzgór­zowe, przysad­kowe i jajnikowe,
 • brak miesiącz­ki,
 • poronienia nawykowe czy
 • nawraca­jące tor­biele jajników[1].
 • W zakres napro­tech­nologii wchodzi także cała medy­cy­na peri­na­tal­na. Obe­j­mu­je ona planowanie rodziny, opiekę prekon­cep­cyjną, przed­porodową, śród­porodową, poporodową, interkon­cep­cyjną oraz opiekę nad noworod­ka­mi i niemowlę­ta­mi do pier­wszego roku życia[2].

Proponowane metody leczenia w Naprotechnologii

W zależnoś­ci od zdi­ag­no­zowanej przy­czyny i rodza­ju schorzenia, napro­tech­nolo­gia wyko­rzys­tu­je różne sposo­by postępowa­nia terapeutycznego:

 •  lecze­nie zachowawcze,
 • chirur­giczne,
 • suple­men­tację witaminową,
 • far­makoter­apię,
 • laseroter­apię,
 • nat­u­ral­ną sub­sty­tucję hormonalną,
 • far­mako­log­iczną indukcję jajeczkowania,
 • per­su­flację jajowodów,
 • oper­ac­je mikrochirur­giczne korygu­jące budowę anatomiczną maci­cy i jajowodów[3].

W napro­tech­nologii sto­su­je się metody z medy­cyny klasy­cznej, ale także ulep­szone tech­ni­ki diag­nos­ty­czne, laserowe i chirur­giczne. Wyko­rzys­tu­je się na przykład selek­ty­wną his­teros­alp­in­gografię (selek­ty­wne podawanie bar­wni­ka do jajowodu) i przezszyjkowe cewnikowanie jajowodów oraz laparoskopię bliskiego kon­tak­tu[4].

Tech­nolo­gia Nat­u­ral­nej Prokreacji zaj­mu­je się również diag­nos­tyką i lecze­niem niepłod­noś­ci spowodowanej czyn­nikiem męskim. Narzędziem do diag­nos­ty­ki spermiogra­mu (badanie jakoś­ci nasienia) jest per­forowana, elasty­cz­na prez­er­waty­wa (zbiornik) na nasie­nie, które zosta­je umieszc­zone w nim pod­czas aktu małżeńskiego. Bada­nia dowodzą, że diag­nos­ty­ka jest bardziej efek­ty­w­na, jeżeli nasie­nie będzie pozyski­wane pod­czas aktu małżeńskiego z uży­ciem per­forowanej prez­er­waty­wy, a nie poprzez mas­tur­bację. W diag­nos­tyce czyn­ni­ka męskiego wykony­wane są pon­ad­to bada­nia hor­mon­alne oraz kon­sul­tac­je uro­log­iczne[5].

Schemat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego według Naprotechnologii

 • Etap I – iden­ty­fikac­ja prob­le­mu (2–6 miesię­cy): nau­ka Creighton Mod­el Sys­tem oraz m.in. inter­pre­tac­ja kart obserwacji cyk­lu, bada­nia bio­chemiczne, USG, badanie nasienia i diag­nos­ty­ka zabiegowa.
 • Etap II – lecze­nie (1–6 miesię­cy): obserwac­je według Creighton Mod­el Sys­tem oraz m.in. lecze­nie far­mako­log­iczne oraz zabiegowe w wyko­rzys­taniem tech­nologii laserowej, mikrochirurgii (udraż­ni­an­ie jajowodów), strate­gii przeciwzrostowych.
 • Etap III – utrzy­manie 12 praw­idłowych cyk­li: m.in. utrzy­manie praw­idłowego prze­biegu krwaw­ienia, roz­wo­ju śluzu, owu­lacji, dłu­goś­ci trwa­nia oraz jakoś­ci fazy poowu­la­cyjnej i praw­idłowego stęże­nia hormonów.

Czy Naprotechnologia jest dziedziną naukową?

Napro­tech­nolo­gia to kom­plek­sowa meto­da postępowa­nia diag­nos­ty­czno-ter­apeu­ty­cznego w zakre­sie ginekologii i położnict­wa, opar­ta na osiąg­nię­ci­ach współczes­nej medy­cyny i wiedzy doty­czącej zdrowia kobi­et. Pod­stawą naukową tech­nologii nat­u­ral­nej prokreacji i owocem wielo­let­niej pra­cy pro­fe­so­ra Thomasa Hilger­sa i jego współpra­cown­ików jest podręcznik pt. Med­ical and Sur­gi­cal Prac­tice of NaPro­TECH­NOL­O­GY (Medy­czne i klin­iczne aspek­ty NaPro­TECH­NOLOGII). Na pon­ad 1200 stronach zaw­iera rzetelne infor­ma­c­je doty­czące najważniejszych prob­lemów, w których NPT ma zastosowanie.


Przyp­isy:

 1. Por. M. Bar­czen­tewicz, NaPro­Tech­nol­o­gy – nowa wiz­ja NPR w Polsce. Diag­nos­ty­ka i lecze­nie niepłod­noś­ci, w: „Życie i płod­ność”, nr 2/2009, s. 87.
 2. Por. Elż­bi­eta Wiater, NaPro­TECH­NOL­O­GY. Ekolo­gia płod­noś­ci, Wydawnict­wo eSPe, Kraków 2009, s. 25–29.
 3. Por. I. Borańs­ka-Chmielews­ka, Napro­tech­nolo­gia najlep­szym lekarst­wem, w: „Nasz Dzi­en­nik”, nr 215 (3536), 14 wrześ­nia 2009, s. 3.
 4. Por. Elż­bi­eta Wiater, dz.cyt., s. 30–32.
 5. Notat­ki własne z kon­fer­encji autorstwa Phi­la Boyle’a, zaty­tułowanej NaPro­TECH­NOL­O­GY w lecze­niu niepłod­noś­ci męskiej, przed­w­czes­nym wygasa­niu czyn­noś­ci jajni­ka i nawykowych poronieni­ach, która była refer­owana na sesji Zdrowie prokrea­cyjne. NaPro­TECH­NOL­O­GY® - klucz do zrozu­mienia płod­noś­ci, w Poz­na­niu, w dniu 04.12.2010.